İzahlı tərcüməşunaslıq terminləru lügəti

 • Məcazi məna

  nitqdə adətən, yaxud təbii referent olmayan predmeti bildirən nitqdə şüurlu istifadə nəticəsində sözün qazandığı məna

  Tam oxu »
 • Məişət-danışıq dili

  bu, elə xalq-danışıq dili deməkdir.

  Tam oxu »
 • Məişət-danışıq koynesi

  üstün dialekt əsasında əmələ gəlmiş ümumi dil, bu, elə xalq-danışıq dili deməkdir.

  Tam oxu »
 • Məkan əlaqəsi

  qarışıq hadisələrlə bütün istiqamətlərdə qarşılıqlı əlaqədə olan uzunluğun məhdudlaşmayan əlaqələri

  Tam oxu »
 • Məkan münasibətləri markerlər

  onların sırasında məkan qoşmaları, «long way off»- «uzaq-uzaq», «ten miles long»- «on mil uzunluğunda», «it’s a day’s trip»- «oraya bir günlük yol v

  Tam oxu »
 • Məktub - nitqin xüsusi janrıdır.

  Çünki ünsiyyətə girənlər arasında kontakt birbaşa yox, bilavasitə, zaman və məkan baxımından distansiyada gedir

  Tam oxu »
 • Məktub (yazı)

  bax: yazışma.

  Tam oxu »
 • Məqsədli dil

  tərcümə dili və onun sistemi; tərcümə olunan dil haqqında məlumat.

  Tam oxu »
 • Məqsədli pedantlıq (hərfgüdmə)

  Bax: pedantlıq məqsədli.

  Tam oxu »
 • Məlumat

  1. İnformasiya daşıyan deyimin kommunikativ tərəfi. 2. Veriliş üçün nəzərdə tutulmuş informasiya. İnformasiya nitq əsərinin məzmunu ilə üst-üstə d

  Tam oxu »
 • Məlumat predmeti

  bax: situasiya.

  Tam oxu »
 • Məlumatın semantik mənası

  yəni onun məna tərəfi.

  Tam oxu »
 • Məna

  1. Semantik məzmundur ki, onun əsasında iki dilin vahidi arasında qanunauyğun müvafiqlik qurulur; tərcümə zamanı invariant məna olur

  Tam oxu »
 • Məna informasiyası

  semantik və situasiya informasiyanın müqayisəsinin nəticəsi olan nitq əsərinin mənası.

  Tam oxu »
 • Məna inkişafı

  1. Tərcümə zamanı lüğət uyğunluğunun məntiqi şəkildə onunla bağlı kontekstuallıqla dəyişilməsi (predmet burada onun əlaməti, proses - predmetlə əlam

  Tam oxu »
 • Məna invariantı

  özünün konkret realizasiyasındakı əsas əlamətləri birləşdirən sema.

  Tam oxu »
 • «Məna-mətn» modeli

  İnsanın nitq fəaliyyətinin modeli, hər hansı mənanı ifadə edən, hər hansı mətnin - onun mənasını özündə saxlayan model

  Tam oxu »
 • Məna təhlili

  ilkin mətnin (orijinalın) qavrayışı zamanı tərcüməçinin mütləq əməliyyatlarından birinə çevrilir; onun burada məqsədi mənanın müəyyənləşməsi və inv

  Tam oxu »
 • Məna təhlili metodu

  onun köməyi ilə tərcümədə məna təhlili həyata keçirilir. Ardıcıl tərcümə zamanı yazıya alınma sistemində - daha böyük informasiya sisteminə malik o

  Tam oxu »
 • Məna yoldaşı

  seçilmə (ayrılma) və yadda saxlamaya əsaslanan nitq əsərindəki məna döyüş nöqtəsi yaddaşı.

  Tam oxu »
 • Mənfi nitq situasiyası

  kommunikasiyaya mane olan və fon informasiyanın mənbəyi olan nitq situasiyasının bir hissəsi.

  Tam oxu »
 • Məntiqi münasibətlər markeri

  məntiqi münasibətlər modifikasiya olunmuş zərflərin köməyi ilə markirə edilir (sentence adverbs), «moreover - bundan başqa», «therefore - bunun üçü

  Tam oxu »
 • Mərhələ blok-sxem

  verilmişlərin həndəsi fiqurlar (yaxud bloklar) şəklində işlənib hazırlandığı hər bir mərhələdəki proses alqoritmin struktur coğrafi təsvirinin izahı

  Tam oxu »
 • Mətn əlaqəliliyi

  deyim müddətində mətnin müxtəlif tərəflərini çevirməklə və bir predmetdən digərinə «ehmalca» keçməklə «mühakimə predmeti» mətni saxlaya bilmə bacar

  Tam oxu »
 • Mətn ontologiyası

  sosial, fəlsəfi, psixoloji və digər gerçəklik elementlərinin mətnə transformasiya prosesləri kimi (yəni gerçəkliyin inikası kimi) qoşulmasıdır

  Tam oxu »
 • Mətn sadəliyi və mürəkkəbliyi

  semantik əlaqələrin və komponentlərin münasibətlərinin sıxlığının kommunikativ məqsədyönlülüyü dərəcəsindən asılıdır

  Tam oxu »
 • Mətn səviyyəsində tərcümə

  ayrı-ayrı sözlər, söz birləşmələri, cümlələr səviyyəsində (bəziləri istisna olunmaqla), uyğunluq tapılmadıqda tərcümə vahidi mətn səviyyəsində seçil

  Tam oxu »
 • Mətn tərcüməsi

  orijinal mətnində bir bütöv kimi tam tərcümənin tərcümə prosesinə çevrilməsi.

  Tam oxu »
 • Mətnaltı

  1. Bu, dilin sisteminə daxil olan və bu predmet, daha doğrusu, gerçəkliyin müəyyən sahəsinin zəruri təsviri üçün leksik kateqoriyaların minimal yığ

  Tam oxu »
 • Mətnarası əlaqəyə qabaqcadan hazırlıq

  mətnarası invariantın mövcudluğu. Əlaqə nəticəsində yeni mətndə invariantın realizasiyasında işarə olan hərəkətlər (yerdəyişmə) yaranır

  Tam oxu »
 • Mətndənkənar ontologiya

  mətndə obyektiv gerçəkliyin, reallığın əksi.

  Tam oxu »
 • Mətnə söykənməklə sinxron tərcümə

  bax: əvvəlcədən tərcümə olunmuş mətnin sinxron oxunuşu.

  Tam oxu »
 • Mətnin başlanğıc və son markerləri

  once upon a time (azərbaycanca müqayisə et: biri vardı-biri yoxdu) və they lived happily ever after (azərbaycanca - onlar, bax, beləcə şad və xoşbəxt

  Tam oxu »
 • Mətnin başlıqlarının tərcüməsi

  yeni kəşflərin patentləri və informasiyanın sistemli kataloqunun tərtib edilməsində istifadə olunan texniki tərcümə növüdür ki, burada kəşfin mahiy

  Tam oxu »
 • Mətnin birgə yazılışı

  kommunikativ fəaliyyətlərin hərəkətə və əməliyyatlara bölünməsində, onların əlaqəsində özünü göstərir

  Tam oxu »
 • Mətnin əlamətləri

  bax: mətnin ümumi əlamətləri.

  Tam oxu »
 • Mətnin əvvəlinin və sonunun markerləşdirilməsi

  once upon a time (müqayisə et: Azərbaycan türkcəsində: biri vardı, biri yoxdu) və they lived happily ever after (müqayisə et: Azəri türkcəsində: o

  Tam oxu »
 • Mətnin makro üslubu

  mətndə cümlədən başlamış yüksək semantik səviyyələr qatı (təbəqəsi); cümləüstü formalardan (hipersintaksis) başlamış bütöv mətnə qədər

  Tam oxu »
 • Mətnin məna qruplaşması

  müxtəlif kommunikativ dəyərli informasiya daşıyan vahidlərin mətndə fərqləndirilməsi.

  Tam oxu »
 • Mətnin məzmunu

  1. Dil vahidlərinin daxili (anlayış, məna) tərəfidir ki, ona görə (daxili tərəfə görə) zahiri (səs, qrafik və s

  Tam oxu »
 • Mətnin mikroüslubu

  mətnin dil səviyyələrinin aşağı üslubi təşkili - fonemdən cümləyə qədər.

  Tam oxu »
 • Mətnin özbaşına formalaşdırılması

  ayrı-ayrı leksik vahidlərin və eləcə də bütöv cümlələrin və anlayışların əvvəlcədən şərtlənmiş rəqəm, hərf, yaxud qarışıq indekslərlə, xüsusi və xi

  Tam oxu »
 • Mətnin rekvizitləri

  konkret təsvirini yalnız kontekstdə tapan dəyişkən vahidlər, onlar sənədin formulyarına qoyulur, yeni informasiya verilir və kommunikativ funksiya pla

  Tam oxu »
 • Mətnin ritmi

  komponentlərin müxtəlif münasibətlərində uyğun kommunikativ - məqsədyönlü şəkildə ardınca gedilməsidir

  Tam oxu »
 • Mətnin seqment metodu

  yazılı tərcümənin metodlarından biri. Burada orijinalda olan mətn seqmentlərə bölünür və hər seqmentdən aparıcı informasiya çıxarılır ki, o tərcüm

  Tam oxu »
 • Mətnin seqmentasiyası

  1.Müxtəlif həcmdə (uzunluqda) söz birləşməsi olan söz və ifadələrin zəncirinin fərqləndirilməsidir ki, onlar bəzi semantik-sintaktik əlaqələrlə tərti

  Tam oxu »
 • Mətnin seqmenti

  bax: mətnin seqmentasiyası.

  Tam oxu »
 • Mətnin semantik formalaşdırılması

  abbreviasiyanın (qısaltma, ixtisar) bütün üsullarının mətndə geniş istifadəsində özünü əks etdirir

  Tam oxu »
 • Mətnin strukturluğu

  kommunikativlilik kateqoriyasının özünü xüsusi şəkildə, ayrıca əks etdirməsidir. Mətnin strukturluğunun səbəbi - kommunikativ fəaliyyətin strukturl

  Tam oxu »
 • Mətnin tərcümə olunması

  digər dilə (digər simvollar sisteminə) tərcümə olunma imkanı ilə müəyyənləşə bilən mətnin xassəsi.

  Tam oxu »