İzahlı tərcüməşunaslıq terminləru lügəti

 • Mikrodilaltı

  bax: xüsusi dilaltları mikro şərh edilmiş bütün mətnin tam şəkildə sonra verilməsini (tərcüməsini) nəzərdə tutan mətndən açar informasiyanı özünd

  Tam oxu »
 • Mikrolinqvistika

  dilçiliyin dil sisteminin daxilindəki qarşılıqlı əlaqələri və qarşıdurmalarını öyrənən sahəsidir.

  Tam oxu »
 • Mikrosistem

  bax: sistemaltı.

  Tam oxu »
 • Mikrotərcümə

  leksik vahidlərin və qrammatik formaların verilməsi.

  Tam oxu »
 • Milli dil

  Bütöv bir millətin ümumi dili.

  Tam oxu »
 • Milli realilər

  1. Hər hansı sosial icma, etnik qrupa aid olan spesifik predmet (əşya), hadisə, ənənə və adətləri bildirən söz və söz birləşməsinə realilər deyilir

  Tam oxu »
 • Modal rəmzlər

  nitqdə modal münasibəti ifadə etmək üçün istifadə olunan təcili tərcümə yazısı rəmzi.

  Tam oxu »
 • Model

  1. Ümumi şəkildə təqdim olunmuş köməkçi sistemi əvəz edən öyrənilmə üçün nəzərdə tutulmuş obyekt; 2

  Tam oxu »
 • Modelin etibarlılığı

  Bu, modelin keyfiyyət və kəmiyyət xüsusiyyətlərini, daha doğrusu, onun keyfiyyət və kəmiyyət etibarlılığını nəzərdə tutur

  Tam oxu »
 • Modelləşdirmə

  1. Çətin müşahidə olunan, yaxud son dərəcə mürəkkəbliklə seçilən (fərqlənən) obyektin sxematik şəkildə əks olunmasında istifadə olunan elmi yanaşma;

  Tam oxu »
 • Modulyasiya

  1. Yaradılma prosesində bir sözdən digərinə onun əsas mənasının saxlanılması ilə keçilməsi baş verir; 2

  Tam oxu »
 • Monoqrafik referat

  bir mətnin məzmununu şərh edən referat. Bir sənəd, bir material üzrə tərtib olunur. Bütün materialı əhatə edən monoqrafik referat tərtib edilərkən

  Tam oxu »
 • Monoqrafiya

  hər hansı bir elmi problemə həsr edilmiş tədqiqat işi.

  Tam oxu »
 • Monoloji nitq

  məzmunun mövzu genişliyini əhatə etməyə istiqamətlənən, əhatəli formada olan konstruksiya və onların qrammatik tərtibatı olan nitq

  Tam oxu »
 • Monoloq

  digər şəxsin sözlü reaksiyasını nəzərdə tutmayan nitq. Bu, danışanın özünə müraciəti formasında olan nitqdir

  Tam oxu »
 • Monosemiya

  təkmənalılıq.

  Tam oxu »
 • Morfem

  əldə olan keyfiyyətin itirilməməsi şərti ilə və mütəmadi olaraq bu dilin modelinə müvafiq olaraq ifadə sistemi vahidi, bilavasitə onun məzmun sistem

  Tam oxu »
 • Morfem-leksem tərcümə

  ilkin mətnin (dilin) kökmorfeminin tərcümə mətninin (dilinin) ayrıca söz ilə tərcüməsi.

  Tam oxu »
 • Morfem-morfem tərcümə

  struktur əlaqələri nəzərə alınmadan ayrı-ayrı morfem səviyyəsində yerinə yetirilmiş tərcümə. Morfemin tərcümə vahidi kimi seçilməsi nadir hallarda m

  Tam oxu »
 • Morfem səviyyəsində tərcümə

  bax, nomorfem tərcümə.

  Tam oxu »
 • Morfematik tərcümə

  əsasən, mətnin morfematik səviyyəsində realizə olunan tərcümə.

  Tam oxu »
 • Motivasiya

  1.Bu və ya digər hərəkət və fəaliyyətə yönələn tələb; 2. İnsan fəaliyyətini təşkil edən və istiqamətləndirən, onun fəallıq mənbəyini, və davranışını o

  Tam oxu »
 • Möhür dili

  yazılı dilin güclənmiş variantıdır ki, burada yazılı dil üçün xarakterik olan əsas xüsusiyyətlər son həddə çatır

  Tam oxu »
 • Mövcud istiqamətlənmə

  ilkin mətndə gedən proses - bu, elə tərcüməçinin ilkin mətndə istiqamətlənmə prosesidir.

  Tam oxu »
 • Mövcud oriyentirovka

  ilkin mətndə gedən proses - bu, elə tərcüməçinin ilkin mətndə istiqamətlənmə prosesidir.

  Tam oxu »
 • Mübahisəli tərcümə

  bu, tendensioz tərcümədir ki, burada bir tərcüməçinin əməliyyatı polemik olaraq digər tərcüməçinin əməliyyatlarına qarşı yönəlir və bu mütləq digə

  Tam oxu »
 • Mübahisəli tərcümə

  bu, affirmativ kontroverz metamətndir.

  Tam oxu »
 • Müəllif metamətni

  bu, müəllifin özünün yaradıcı subyektobyekt əlaqəsi olmasıdır. Müəllif metamətni affirmativ, yaxud kontroverz, gizli, yaxud aydın şəkildə mətn ele

  Tam oxu »
 • Müəllif ortaqlı markerlər

  burada müəllif ortaqlığı iki tipli ola bilər-avtobioqrafik (real və ya fiktiv) 1-ci marker onun markeri 1-ci şəxs əvəzliyi ola bilər və qiymətvermə a

  Tam oxu »
 • Müəllif tərcüməsi

  əsərin müəllifin özü tərəfindən digər dilə tərcüməsi (avtotərcümə). Avtotərcümə ilkin mətnə işarə-modelləşdirmə səviyyəsinə görə münasibətdə ori

  Tam oxu »
 • Mühakimə

  ardıcıl formada izah olunan təfəkkür zənciri. Müxtəlif mənalılıq (müxtəlif mənalılıq forması) –ikidillik situasiyası şəraitində idiomatiklik və tər

  Tam oxu »
 • Müxtəlif predmetli sinonimlər

  bu, elə ideoqrafik sinonimlər deməkdir.

  Tam oxu »
 • Müxtəsər ifadə

  bu, annotasiya, yaxud referat anlayışıdır.

  Tam oxu »
 • Müxtəsər tərcümə

  əsil (orijinal) ilə müqayisədə müxtəsər tərcümə olunmuş mətn.

  Tam oxu »
 • Mükəmməl tərcümə

  1. Əslin məna-məzmun tərəfinin tam şəkildə verilməsi və ona tam funksional-üslubi uyğunluq. 2. Mükəmməl tərcümə həm də adekvat tərcümə kimi başa d

  Tam oxu »
 • Müqayisəli dilçilik

  bu, dilçiliyin elə sahəsidir ki, orada məqsəd iki və bəzən də genetik cəhətdən bir neçə qohum və qohum olmayan dillərin aralarında dil strukturunun bu

  Tam oxu »
 • Müqayisəli linqvistika

  bax: müqayisəli dilçilik.

  Tam oxu »
 • Müqayisəli-tarixi dilçilik

  bu, dilçiliyin elə bir sahəsidir ki, onun obyekti bir-biri ilə genetik cəhətlərdən bağlı olan qohum dillərdir ki, onların arasında münasibətləri (uyğ

  Tam oxu »
 • Münasibət

  predmetlər, proseslər və əlamətlər arasında məna əlaqələri ifadə edən semantik kateqoriya.

  Tam oxu »
 • Mündəricat

  kitabın əlyazma hissələrini, yaxud fəsillərini təşkil edən məzmunun sadalanması.

  Tam oxu »
 • Mürəkkəb dillər

  dünyada ən çətin dil aşağıdakı dillər hesab edilir: hippev - bu Minnesota Şimali Amerika hindularının dilidir ki, bu dildə fel formalarının maksimal

  Tam oxu »
 • Mürəkkəb sintaktik bütöv

  müstəqil cümlələrdən yaranan, struktur-məna korrelyasiyası xas olan sintaktik vahiddir; o, kontekstdən çıxarış edildikdə belə öz sintaktik müstəqil

  Tam oxu »
 • Müsbət nitq situasiyası

  nitq situasiyasının elə hissəsidir ki, o məlumatın tam şəkildə verilməsinə kömək edir və situativ informasiyanın mənbəyi olur

  Tam oxu »
 • Mütləq tezliyin toplanması

  bu, korpusda lüğət vahidlərinin ümumi sayını, daha doğrusu, lüğət vahidlərində seçilmiş məcmuyun həcmini göstərir

  Tam oxu »
 • Nağıl

  hər hansı şeyin (mətnin) məzmununun şərhi. Müqayisə et: dəyişdirmə (uyğunlaşdırma).

  Tam oxu »
 • Natiq nitqi

  1.Çoxsaylı auditoriyaya yönəlmiş müraciət, yaxud nitq. Buna görə də o xüsusi keyfiyyət tələb edir: müəyyən və bərabər səsin təmin olunması, xüsusi

  Tam oxu »
 • Natiq nitqinin tərcüməsi

  natiq nitqi dinləyiciyə istiqamətlənmiş nitqdir ki, ona müəyyən fonetik, xüsusən ritmik tələblər verilir

  Tam oxu »
 • Neologizmlər

  1. Dildə, bəzən isə verilmiş hər hansı kontekstdə müvəqqəti, okkazional (fərdi) yaranmış, bəzən bu və ya digər vaxt (dövr) ərzində özünə yer almış s

  Tam oxu »
 • Neologizmlər lüğəti

  bu, elə yeni sözlər lüğəti deməkdir.

  Tam oxu »
 • Neologizmlər tərcüməsi

  bax: neologizmlər.

  Tam oxu »