İzahlı tərcüməşunaslıq terminləru lügəti

 • Mexaniki tərcümə

  sözbəsöz tərcümə ilə eynidir.

  Tam oxu »
 • Mexanikləşdirilməmiş proses

  ikidillik şəraitində hər hansı texniki vasitələrin tətbiqini nəzərdə tutmayan informasiyanın işlənib hazırlanması; o qeyri-maşın, yaxud «əl ilə» yerin

  Tam oxu »
 • Merizm

  diferensial əlamətlərin ölçü (səviyyə) vahidi.

  Tam oxu »
 • Metadil

  1. «İkinci qəbildən» olan dil, daha doğrusu, dil haqqında danışılan dil (dil-obyekt); 2. Bu elə bir dildir ki, onun obyekti digər dilin məzmunu və ifa

  Tam oxu »
 • Metaədəbiyyat

  ikinci, törəmə ədəbiyyat, mətnlər arasında modelləşdirici münasibətlər prinsipi əsasında yaranan ədəbiyyat

  Tam oxu »
 • Metafora

  hər hansı gerçəklik modelinə müvafiq olaraq insan təfəkkürü ilə müəyyənləşən və alternativlərin hər hansı qərarların qəbulu prosesinə təsir edən d

  Tam oxu »
 • Metaforalaşma (metaforizasiya)

  sözün məna tutumunun, ondakı məcazi mənaların yaranmasına görə genişlənməsi və onun ekspressiv xassələrinin güclənməsi

  Tam oxu »
 • Metakommuniasiya

  törəmə, ikinci kommunikasiya. Metakommunikasiya funksiyası - orijinalın invariant xüsusiyyətlərinin inkişafı, yaxud onların ikinci törəmə mətndə, met

  Tam oxu »
 • Metakommunikativ aspekt

  metakommunikasiya prosesində metakommunikativ vektorların qoyulma üsulu.

  Tam oxu »
 • Metakommunikativ subyektin reallığa münasibəti

  ənənəyə, mətnin reallıq-ənənə oxu üzərində qəbuledicinin mətnə və reallığa münasibətindən haqqında söhbət gedir

  Tam oxu »
 • Metalinqvistik funksiya

  1. Kommunikativ aktda istifadə olunan «koda», daha doğrusu, dilə özünü istiqamətləndirmiş funksiya; bu,dil məlumat predmetinə çevrildikdə başlıca fu

  Tam oxu »
 • Metalinqvistska

  dilin məzmun tərəfini ünsiyyətdə olan kollektivin təfəkkür və ictimai həyatla əlaqədə olan xüsusiyyətlərini öyrənən dilçilik sahəsidir

  Tam oxu »
 • Metamətn

  protomətn modeli, əlaqə məhsulu, mətnarası invariantın iki mətn arasında mövcudluq üsulu.

  Tam oxu »
 • Metamətn subyekti

  mətn yaradıcılığı prosesində müəllif strategiyasının ortaya çıxmasına müvafiq olan kommunikativ subyekt və onun aktlararası əlaqələrdə iştirakı

  Tam oxu »
 • Metamətnlərin tipologiyası

  müəllif və oxucu subyektlərinin yaradıcılığında iştirak dərəcəsinə uyğun olaraq müəllif metamətni, kvazimetamətni və oxucu metamətnləri fərqləndiril

  Tam oxu »
 • Metaşeir

  şeir haqqında şeir - ikinci, törəmə poetik mətn. O, ədəbi aktivliyi modelləşdirir (C.S. Xolmsa məxsus termin)

  Tam oxu »
 • Metonimiya

  bir əşyanın adının digər əşyanın (predmetin) yerinə onların arasındakı zahiri və yaxud daxili əlaqəyə görə işlənməsi

  Tam oxu »
 • Metrika ( ölçü)

  1. Şeirşünaslıq nəzəriyyəsi; 2. Şeirşünaslıq sistemi.

  Tam oxu »
 • Məcazi məna

  nitqdə adətən, yaxud təbii referent olmayan predmeti bildirən nitqdə şüurlu istifadə nəticəsində sözün qazandığı məna

  Tam oxu »
 • Məişət-danışıq dili

  bu, elə xalq-danışıq dili deməkdir.

  Tam oxu »
 • Məişət-danışıq koynesi

  üstün dialekt əsasında əmələ gəlmiş ümumi dil, bu, elə xalq-danışıq dili deməkdir.

  Tam oxu »
 • Məkan əlaqəsi

  qarışıq hadisələrlə bütün istiqamətlərdə qarşılıqlı əlaqədə olan uzunluğun məhdudlaşmayan əlaqələri

  Tam oxu »
 • Məkan münasibətləri markerlər

  onların sırasında məkan qoşmaları, «long way off»- «uzaq-uzaq», «ten miles long»- «on mil uzunluğunda», «it’s a day’s trip»- «oraya bir günlük yol v

  Tam oxu »
 • Məktub - nitqin xüsusi janrıdır.

  Çünki ünsiyyətə girənlər arasında kontakt birbaşa yox, bilavasitə, zaman və məkan baxımından distansiyada gedir

  Tam oxu »
 • Məktub (yazı)

  bax: yazışma.

  Tam oxu »
 • Məqsədli dil

  tərcümə dili və onun sistemi; tərcümə olunan dil haqqında məlumat.

  Tam oxu »
 • Məqsədli pedantlıq (hərfgüdmə)

  Bax: pedantlıq məqsədli.

  Tam oxu »
 • Məlumat

  1. İnformasiya daşıyan deyimin kommunikativ tərəfi. 2. Veriliş üçün nəzərdə tutulmuş informasiya. İnformasiya nitq əsərinin məzmunu ilə üst-üstə d

  Tam oxu »
 • Məlumat predmeti

  bax: situasiya.

  Tam oxu »
 • Məlumatın semantik mənası

  yəni onun məna tərəfi.

  Tam oxu »
 • Məna

  1. Semantik məzmundur ki, onun əsasında iki dilin vahidi arasında qanunauyğun müvafiqlik qurulur; tərcümə zamanı invariant məna olur

  Tam oxu »
 • Məna informasiyası

  semantik və situasiya informasiyanın müqayisəsinin nəticəsi olan nitq əsərinin mənası.

  Tam oxu »
 • Məna inkişafı

  1. Tərcümə zamanı lüğət uyğunluğunun məntiqi şəkildə onunla bağlı kontekstuallıqla dəyişilməsi (predmet burada onun əlaməti, proses - predmetlə əlam

  Tam oxu »
 • Məna invariantı

  özünün konkret realizasiyasındakı əsas əlamətləri birləşdirən sema.

  Tam oxu »
 • «Məna-mətn» modeli

  İnsanın nitq fəaliyyətinin modeli, hər hansı mənanı ifadə edən, hər hansı mətnin - onun mənasını özündə saxlayan model

  Tam oxu »
 • Məna təhlili

  ilkin mətnin (orijinalın) qavrayışı zamanı tərcüməçinin mütləq əməliyyatlarından birinə çevrilir; onun burada məqsədi mənanın müəyyənləşməsi və inv

  Tam oxu »
 • Məna təhlili metodu

  onun köməyi ilə tərcümədə məna təhlili həyata keçirilir. Ardıcıl tərcümə zamanı yazıya alınma sistemində - daha böyük informasiya sisteminə malik o

  Tam oxu »
 • Məna yoldaşı

  seçilmə (ayrılma) və yadda saxlamaya əsaslanan nitq əsərindəki məna döyüş nöqtəsi yaddaşı.

  Tam oxu »
 • Mənfi nitq situasiyası

  kommunikasiyaya mane olan və fon informasiyanın mənbəyi olan nitq situasiyasının bir hissəsi.

  Tam oxu »
 • Məntiqi münasibətlər markeri

  məntiqi münasibətlər modifikasiya olunmuş zərflərin köməyi ilə markirə edilir (sentence adverbs), «moreover - bundan başqa», «therefore - bunun üçü

  Tam oxu »
 • Mərhələ blok-sxem

  verilmişlərin həndəsi fiqurlar (yaxud bloklar) şəklində işlənib hazırlandığı hər bir mərhələdəki proses alqoritmin struktur coğrafi təsvirinin izahı

  Tam oxu »
 • Mətn əlaqəliliyi

  deyim müddətində mətnin müxtəlif tərəflərini çevirməklə və bir predmetdən digərinə «ehmalca» keçməklə «mühakimə predmeti» mətni saxlaya bilmə bacar

  Tam oxu »
 • Mətn ontologiyası

  sosial, fəlsəfi, psixoloji və digər gerçəklik elementlərinin mətnə transformasiya prosesləri kimi (yəni gerçəkliyin inikası kimi) qoşulmasıdır

  Tam oxu »
 • Mətn sadəliyi və mürəkkəbliyi

  semantik əlaqələrin və komponentlərin münasibətlərinin sıxlığının kommunikativ məqsədyönlülüyü dərəcəsindən asılıdır

  Tam oxu »
 • Mətn səviyyəsində tərcümə

  ayrı-ayrı sözlər, söz birləşmələri, cümlələr səviyyəsində (bəziləri istisna olunmaqla), uyğunluq tapılmadıqda tərcümə vahidi mətn səviyyəsində seçil

  Tam oxu »
 • Mətn tərcüməsi

  orijinal mətnində bir bütöv kimi tam tərcümənin tərcümə prosesinə çevrilməsi.

  Tam oxu »
 • Mətnaltı

  1. Bu, dilin sisteminə daxil olan və bu predmet, daha doğrusu, gerçəkliyin müəyyən sahəsinin zəruri təsviri üçün leksik kateqoriyaların minimal yığ

  Tam oxu »
 • Mətnarası əlaqəyə qabaqcadan hazırlıq

  mətnarası invariantın mövcudluğu. Əlaqə nəticəsində yeni mətndə invariantın realizasiyasında işarə olan hərəkətlər (yerdəyişmə) yaranır

  Tam oxu »
 • Mətndənkənar ontologiya

  mətndə obyektiv gerçəkliyin, reallığın əksi.

  Tam oxu »
 • Mətnə söykənməklə sinxron tərcümə

  bax: əvvəlcədən tərcümə olunmuş mətnin sinxron oxunuşu.

  Tam oxu »