KİFİRLƏNMƏK

bax kifirləşmək.
KİFİRLƏNMƏ
KİFİRLƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə