Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • KLAN

  is. [ing.] Qohumların bir-biri ilə təsərrüfat, maliyyə və s. əlaqələri olan, birbirini qoruyan nəsli və ya qrupu

  Tam oxu »
 • KLAPAN

  is. Maşın motorunun hissələrindən biri

  Tam oxu »
 • KLARNET

  [fr.] Ağacdan qayrılmış, üstündə qapaq və deşikləri olan nəfəsli musiqi aləti. Nəfəsli musiqi alətləri əsas etibarı ilə üç qrupa ayrılır: 1

  Tam oxu »
 • KLARNETÇALAN

  is. Klarnet çalan musiqiçi. Orxan maşının yanına gələndə gördü ki, klarnetçalan Ağazəki çiynini Mirzə Muxtarın evinin tininə söykəyib, qəzet oxuyur

  Tam oxu »
 • KLARNETÇİ

  is. Klarnet çalan musiqiçi. Orxan maşının yanına gələndə gördü ki, klarnetçalan Ağazəki çiynini Mirzə Muxtarın evinin tininə söykəyib, qəzet oxuyur

  Tam oxu »
 • KLÁSSİK

  sif. [latıncadan] 1. Klassik tərəfindən yaradılmış (bax klassik 1-ci mənada), ən nümunəvi, nümunə ola biləcək

  Tam oxu »
 • KLASSİK

  [lat.] 1. Elm, ədəbiyyat, incəsənət sahəsində ən tanınmış, ən görkəmli və məşhur şəxsiyyət. Böyük Azərbaycan klassikləri

  Tam oxu »
 • KLASSİSİ́ZM

  [alm. Klassizismus, əsli lat.] 1. XVII əsrdən XIX əsrin əvvəllərinə qədər ədəbiyyat və incəsənətdə: antik ədəbiyyat və incəsənətin nümunələrinə təqlid

  Tam oxu »
 • KLAVİATÚRA

  [alm. əsli lat.] 1. Musiqi alətlərində klavişlər sistemi (bütün dillər). Royalın klaviaturası. – Klavişlərin silsilə kimi düzülmüş bütün cərgəsinə kla

  Tam oxu »
 • KLAVİATURALI

  sif. Klaviaturası olan. Klaviaturalı musiqi alətləri

  Tam oxu »
 • KLAVİ́R

  [alm.] mus. 1. Simli klavişli musiqi alətlərinin ümumi adı (royal, pianino və s.). 2. Opera və ya simfoniya partiturasının royal üçün uyğunlaşdırılmas

  Tam oxu »
 • KLAVİŞ

  [lat. clavis – açar] Fortepiano, bayan və b. musiqi alətlərində basılmaqla səs çıxardan lövhəcik; dil

  Tam oxu »
 • KLAVİŞLİ

  sif. Klavişi olan. Klavişli alətlər. Royal, piano klavişli alətlərdir

  Tam oxu »
 • KLERİKÁL

  [lat. clericalis] 1. Ruhanilər silkinə mənsub adam; ruhani. 2. Klerikalizm tərəfdarı, klerikal partiyası (məs

  Tam oxu »
 • KLERİKALİ́ZM

  [lat. clericalis-dən] Feodalizm və kapitalizm şəraitində siyasi və mədəni həyatda kilsənin (dinin) təsirini gücləndirməyə və ya onu hakim vəziyyətə çı

  Tam oxu »
 • KLERK

  is. [fr.] 1. Kontor xidmətçisi. 2. köhn. Ruhani

  Tam oxu »
 • KLİMATOLOGİYA

  [yun. klima və logos] Yer kürəsinin müxtəlif sahələrinin iqlimlərini səciyyələndirən, təsnif edən, onların yayılmasını, iqlim əmələ gətirmə prosesləri

  Tam oxu »
 • KLİMATOLOJİ

  [yun.] Klimatologiyaya aid, klimatologiyaya mənsub olan. Klimatoloji müşahidələr

  Tam oxu »
 • KLİMATOLOQ

  [yunancadan] Klimatologiya sahəsində çalışan alim, klimatologiya mütəxəssisi; iqlimşünas

  Tam oxu »
 • KLİNİK

  [yunancadan] Klinikaya aid olan, klinika ilə əlaqədar olan. Klinik şərait. // Klinikada aparılan. Klinik müalicə

  Tam oxu »
 • KLİ́NİKA

  [yun. klinike] Eyni zamanda tələbə məşğələləri ilə yanaşı elmi-tədqiqat işi aparılan xəstəxana tipli müalicə müəssisəsi

  Tam oxu »
 • KLİNİKAÇI

  is. [yun.] Klinikada işləyən və praktiki həkimlikdən əlavə, elmi müşahidə və tədqiqatla da məşğul olan həkim

  Tam oxu »
 • KLİNİST

  is. [yun.] Klinikada işləyən və praktiki həkimlikdən əlavə, elmi müşahidə və tədqiqatla da məşğul olan həkim

  Tam oxu »
 • KLİP

  is. Videomaqnitofon lent yazısı

  Tam oxu »
 • KLİŞÉ

  [fr.] mətb. Sonradan kağız üzərində çap etmək üçün metal və ya taxta parçası üzərində qazılmış qabarıq çertyoj, plan və s

  Tam oxu »
 • KLUB

  [ing.] 1. Müəyyən ictimai qrupa, peşəyə, sənətə mənsub şəxslərin birgə istirahətini, əyləncəsini, idman məşğələlərini və s

  Tam oxu »
 • KNOPKA

  [holl.] 1. Kağızı, parçanı və s.-ni bərk bir şeyə bərkitmək üçün yastı başlı mıxcıq. Sadıqzadə kağızları knopka ilə bərkidən köməkçilərinə göstəriş ve

  Tam oxu »
 • KNYAGİNYA

  [rus.] köhn. Knyaz arvadı. Bu övrət knyaginya Natella imiş. F.Köçərli. Hacı da knyaginyanın kefini soruşdu, dostluğuna dair sözləri yarıtürkcə, yarıru

  Tam oxu »
 • KNYAJNA

  [rus.] Ərə getməmiş knyaz qızı. Gözəl knyajna dönərək natiqə davamlı və maraqlı bir nəzər saldı. Lermontovdan

  Tam oxu »
 • KNYAZ

  [rus.] 1. Qədim Rusiyada: tayfa, qəbilə başçısı; qoşun rəhbəri; feodalizm inkişaf etdikcə – feodallar sinfinin yüksək nümayəndəsi, knyazlığın hakimi

  Tam oxu »
 • KNYAZLIQ

  is. 1. tar. Knyazın idarəsi altında olan vilayət. O zamanlar Moskva Suzdal knyazlığının sərhədində idi

  Tam oxu »
 • KOAQULOQRAM

  is. [lat. və yun.] Qan analizində qanın laxtalanması barədə qeydlər

  Tam oxu »
 • KOALİ́SİYA

  is. [lat.] İttifaq, birləşmə

  Tam oxu »
 • KOBALT

  [lat.] kim. 1. Qırmızıya çalan bərk ağ gümüşü metal – kimyəvi element. Ayrıayrı kimyəvi elementlərdən isə alüminium, …sürmə, volfram, nikel, kobalt, q

  Tam oxu »
 • KOBUD

  bax qaba. Kobud parça. Kobud adam. Kobud hərəkət. Kobud (z.) cavab vermək. – Ağca xanım zərif əlini Qaraca qıza uzatdı, o da kobud barmaqları ilə onun

  Tam oxu »
 • KOBUDCASINA

  zərf Kobud tərzdə, kobud şəkildə, qabacasına. [Səməd] qabağındakı stolu kobudcasına yana itələdi, palçığa dönmüş torpaq döşəmədə iri ləpirlər qoya-qoy

  Tam oxu »
 • KOBUDLAŞDIRILMA

  “Kobudlaşdırılmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • KOBUDLAŞDIRILMAQ

  bax qabalaşdırılmaq

  Tam oxu »
 • KOBUDLAŞDIRMA

  “Kobudlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KOBUDLAŞDIRMAQ

  bax qabalaşdırmaq

  Tam oxu »
 • KOBUDLAŞMA

  “Kobudlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KOBUDLAŞMAQ

  bax qabalaşmaq. İşləməkdən əlləri kobudlaşıb. – Yazda və yayda havanın rütubəti zərif çay yarpaqlarını kobudlaşmaqdan qoruyur

  Tam oxu »
 • KOBUDLUQ

  bax qabalıq

  Tam oxu »
 • KOBUDYUNLU

  bax qabayunlu. Kobudyunlu heyvanlar

  Tam oxu »
 • KOBUR

  bax qobur. Qoçu mauzerini koburundan çıxardıb yoxladı. M.Hüseyn

  Tam oxu »
 • KOBZA

  [türk. “qobuz”dan] Barmaqla çalınan qədim Ukrayna musiqi aləti

  Tam oxu »
 • KOD

  [fr.] Diplomatik, hərbi və b. məlumatı teleqrafla, radio ilə vermək, siqnalizasiya və s. məqsədlər üçün işlədilən şərti işarələr sistemi

  Tam oxu »
 • KODAL

  is. Vəhşi heyvanları tutmaq üçün qazılıb üstü çır-çırpı ilə örtülən çuxur yer; tələ

  Tam oxu »
 • KODEİN

  [yun.] əcz. Toz şəklində öskürək dərmanı

  Tam oxu »
 • KODEKS

  [lat. codex – kitab] 1. Qanunların sistemə salınmış toplusu, məcəllə. 2. məc. Əxlaq, əqidə, görüş, adət normaları məcmusu

  Tam oxu »