KİLKƏLƏŞMƏ

Kilkələşmək”dən f.is.
KİLKƏLƏNMƏK
KİLKƏLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə