Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ÖHDƏ

  ə. təəhhüd, borc

  Tam oxu »
 • ÖHDƏDAR

  ə. və f. öhdəlik götürən adam; öhdəçi

  Tam oxu »
 • ÖHDƏDARİ

  ə. və f. öhdəsinə götürmə; öhdəçilik

  Tam oxu »
 • ÖVBAŞ

  ÖVBAŞ1 ə. «vəbş» c. aşağı təbəqədən olanlar. ÖVBAŞ2 ə. «vəbəş» c. alçaq adamlar, lotu-potular; t. quldur, çapqınçı, oğru

  Tam oxu »
 • ÖVBAŞİ

  ə. oğruluq, quldurluq

  Tam oxu »
 • ÖVC

  ÖVC1 f. 1) səyyarələrin mərkəzdən ən uzaq nöqtəsi; 2) səsin ən yüksək dərəcəyə qaldırılması; zil; 3) m

  Tam oxu »
 • ÖVD

  ə. qayıtma; təkrarlama

  Tam oxu »
 • ÖVDAN

  f. yeraltı hovuz; nohur

  Tam oxu »
 • ÖVDƏT

  ə. qayıtma, geri dönmə

  Tam oxu »
 • ÖVDUĞ

  f. ayran

  Tam oxu »
 • ÖVFƏR

  ə. daha çox, daha bol

  Tam oxu »
 • ÖVHAM

  ə. «vəhm» c. vahimələr, vəhmlər

  Tam oxu »
 • ÖVHAMPƏRƏST

  ə. və f. xurafatçı, mövhumatçı

  Tam oxu »
 • ÖVQAF

  ə. «vəqf» c. 1) vəqf olunmuş şeylər; vəqflər; 2) t. vəqf işlərinə baxan idarə, vəqf idarəsi

  Tam oxu »
 • ÖVQAT

  ə. «vəqt» c. 1) vaxtlar, zamanlar; 2) t. hal, vəziyyət; 3) t. ömür

  Tam oxu »
 • ÖVQATGÜZAR

  ə. və f. vaxt keçirən; əylənən

  Tam oxu »
 • ÖVQATTƏLX

  ə. və f. dilxor, pərt

  Tam oxu »
 • ÖVQATTƏLXİ

  ə. və f. dilxorluq, pərtlik

  Tam oxu »
 • ÖVLAD

  ə. «vələd» c. 1) ata-ananın uşaqları; 2) t. nəsil. Övladi-Mustafa bax övladi-rəsul; övladi-rəsul peyğəmbər övladı, peyğəmbər nəsli

  Tam oxu »
 • ÖVLİYA

  ÖVLİYA’ ə. «vəli» c. 1) vəlilər, rəhbərlər, başçılar; 2) müqəddəs ocaqlar; pirlər

  Tam oxu »
 • ÖVLİYAÜLLAH

  ə. Allahın dostları, kəramət sahibləri

  Tam oxu »
 • ÖVN

  ə. 1) kömək, yardım; 2) yardım edən; köməkçi

  Tam oxu »
 • ÖVNƏKALLAH

  ə. Allah köməyin olsun!

  Tam oxu »
 • ÖVRAD

  ə. «vird» c. virdlər, əzbərlər

  Tam oxu »
 • ÖVRAQ

  ÖVRAQ1 ə. «vərəq» c. 1) vərəqlər; 2) yarpaqlar. Övraqi-gül gül ləçəyi. ÖVRAQ2 ə. tamamilə sökülüb dağılmış; korlanmış

  Tam oxu »
 • ÖVRƏNG

  f. taxt

  Tam oxu »
 • ÖVRƏT

  ə. arvad

  Tam oxu »
 • ÖVSAF

  ə. «vəsf» c. 1) vəsflər; 2) t. sifət, keyfiyyət

  Tam oxu »
 • ÖVSAFXAN

  ə. və f. vəsf edən, tərifləyən; məddah

  Tam oxu »
 • ÖVSAN

  ə. «vəsn» c. bütlər

  Tam oxu »
 • ÖVSƏT

  ə. 1) orta, aralıq; 2) ortancıl (oğul)

  Tam oxu »
 • ÖVTAD

  ə. «vətəd» c. qazmalar

  Tam oxu »
 • ÖVTAN

  ə. «vətən» c. vətənlər

  Tam oxu »
 • ÖVTAR

  ə. «vətər» c. vətərlər

  Tam oxu »
 • ÖVZA

  ÖVZA’ ə. «vəz’» c. vəziyyətlər

  Tam oxu »
 • ÖVZƏH

  ə. ən aydın; daha aydın

  Tam oxu »
 • P

  f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 3-cü hərfi

  Tam oxu »
 • PA

  f. bax pay

  Tam oxu »
 • PABƏND

  PABƏND(Ə) f. bax paybənd

  Tam oxu »
 • PABƏNDƏ

  PABƏND(Ə) f. bax paybənd

  Tam oxu »
 • PABƏRSƏR

  f. beli üstdə

  Tam oxu »
 • PABƏST

  PABƏST(Ə) f. bax paybəst

  Tam oxu »
 • PABƏSTƏ

  PABƏST(Ə) f. bax paybəst

  Tam oxu »
 • PABUS

  f. bax paybus

  Tam oxu »
 • PABÜRƏHNƏ

  f. ayaqyalın

  Tam oxu »
 • PAÇƏ

  f. 1) paça; 2) kəlləpaça, kəllə, baş-ayaq

  Tam oxu »
 • PAÇƏBƏND

  f. 1) heyvanın ayağına bağlanan ip, bağ və s.; 2) güləşmədə: paçasından tutub yerə vurma

  Tam oxu »
 • PADAŞ

  f. 1) əvəz; 2) cəza

  Tam oxu »
 • PADŞAH

  f. şah, hökmdar. Padşahi-bəşər xalqın padşahı; padşahi-mülk məmləkətin padşahı

  Tam oxu »
 • PADŞAHANƏ

  f. padşaha layiq; şahanə

  Tam oxu »