Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ƏTA

  ƏTA’ ə. 1) vermə, təqdim etmə; 2) bağışlama, bəxşiş

  Tam oxu »
 • ƏTAF

  Ə’TAF ə. «ətf» c. 1) verilən, bağışlanan şeylər; 2) şəfqətlər, ehsanlar

  Tam oxu »
 • ƏTAQ

  ə. kölə azad etmə, qula azadlıq vermə

  Tam oxu »
 • ƏTALƏT

  ə. 1) işsizlik, boş durma; məəttəl qalma; 2) tənbəllik, gerilik; 3) inersiya

  Tam oxu »
 • ƏTAYA

  ə. «ətiyyə» c. bəxşişlər

  Tam oxu »
 • ƏTBAQ

  ə. «təbəq» c. tabaqlar

  Tam oxu »
 • ƏTƏBAT

  ə. «ətəbə» c. 1) astanalar, kandarlar; 2) ziyarətgahlar. Ətəbati-aliyyat uca astanalar (əsasən Nəcəf, Kərbəla və Kazimeyndəki imamların ziyarətgahları

  Tam oxu »
 • ƏTƏBƏ

  ə. 1) pillə, nərdivan pilləsi; 2) kandar, astana; 3) müqəddəslərin qəbirləri olan ziyarətgah; 4) ziyarətgah

  Tam oxu »
 • ƏTƏH

  ə. qocalıqdan xərifləmə, ağlını itirmə

  Tam oxu »
 • ƏTƏMM

  ə. ən tam, ən bütöv; daha tam, daha bütöv

  Tam oxu »
 • ƏTƏŞ

  ə. bax ətş

  Tam oxu »
 • ƏTF

  ə. 1) əymə, çevirmə, meyil; 2) yönəltmə, birinin sözünü və ya işini başqasının boynuna qoyma. Ətfi-nəzər nəzərini çevirmə; ətfi-nikah nikah kəsmə, kəb

  Tam oxu »
 • ƏTFAL

  ə. «tifil» c. tifillər, uşaqlar, çocuqlar

  Tam oxu »
 • ƏTİBBA

  ƏTİBBA’ ə. «təbib» c. təbiblər, həkimlər

  Tam oxu »
 • ƏTİQ

  ə. 1) qədim, əski, köhnə; 2) azad edilmiş (qul haqqında)

  Tam oxu »
 • ƏTİMƏ

  ƏT’İMƏ ə. «təam» c. taamlar, xörəklər, yeməklər

  Tam oxu »
 • ƏTİR

  ə. xoş qoxu

  Tam oxu »
 • ƏTİRBƏ

  ə. «türab» c. 1) torpaqlar; 2) m. qəbirlər

  Tam oxu »
 • ƏTİYYAT

  ə. «ətiyyə» c. hədiyyələr, bəxşişlər

  Tam oxu »
 • ƏTİYYƏ

  ƏTİYYƏ(T) ə. hədiyyə, bəxşiş

  Tam oxu »
 • ƏTİYYƏT

  ƏTİYYƏ(T) ə. hədiyyə, bəxşiş

  Tam oxu »
 • ƏTQİYA

  ƏTQİYA’ ə. «təqi» c. möminlər, dindarlar // Allahdan qorxanlar

  Tam oxu »
 • ƏTLƏS

  ə. 1) atlas; 2) qədim astronomiyada: sabit ulduzlu göyün üstündə olub, bütün başqa göyləri ehtiva edən tamamilə ulduzsuz göy

  Tam oxu »
 • ƏTNAB

  ə. «tənəb» c. çadır ipləri, çadır bağları

  Tam oxu »
 • ƏTRAF

  ə. «tərəf» c. 1) tərəflər, səmtlər; 2) dörd tərəf (sağ, sol, arxa, qabaq)

  Tam oxu »
 • ƏTRAK

  ə. «türk» c. türklər

  Tam oxu »
 • ƏTRİYYAT

  ə. «ətir» c. ətirli şeylər, ətirlər; t. parfümeriya

  Tam oxu »
 • ƏTSƏ

  ə. öskürmə, öskürək

  Tam oxu »
 • ƏTŞ

  ə. susama, susuzsuq

  Tam oxu »
 • ƏTŞAN

  ə. susuz, susayan; ürəyi yanan

  Tam oxu »
 • ƏTTAR

  ə. ətir satan; dərman, ətriyyat, ədviyyat və müxtəlif bitki yağları satan

  Tam oxu »
 • ƏTTƏHİYYATÜSSƏLAM

  ə. Allah ömür versin! Tanrı salamatlıq versin!

  Tam oxu »
 • ƏTTƏKFİR VƏLHİCRA

  ƏTTƏKFİR VƏLHİCRA’ ə. «küfrdə günahlandırma və hicrət etmə» (dini təşkilat)

  Tam oxu »
 • ƏTTÖVBƏ

  ə. günahlardan peşman olub tövbə etmə, etdiyi günahları boynuna alıb bir daha etməyəcəyinə söz vermə

  Tam oxu »
 • ƏTUF

  ə. mərhəmətli; şəfqətli, mehriban

  Tam oxu »
 • ƏTUFƏT

  ə. mərhəmət, şəfqət, mehribanlıq

  Tam oxu »
 • ƏTUFƏTGÜSTƏR

  ə. və f. mərhəmətli, şəfqətli

  Tam oxu »
 • ƏTUFİ

  ə. mərhəmətə, şəfqətə aid olan

  Tam oxu »
 • ƏTVAR

  ə. «tövr» c. 1) tövrlər, təhərlər; 2) t. gediş, keçmə; 3) t. necəlik

  Tam oxu »
 • ƏUZÜBİKƏ

  ə. aman, Allah, yalvarıram, məni qoru! İlahi məni hifz elə!

  Tam oxu »
 • ƏUZÜBİLLAH

  ə. Allaha yalvarıram məni qorusun! məni hifz eləsin!

  Tam oxu »
 • ƏVAXİR

  ə. «axır» c. axırlar, sonlar

  Tam oxu »
 • ƏVAİQ

  ə. «övq(ə)» c. maneələr, əngəllər

  Tam oxu »
 • ƏVAİL

  ə. «əvvəl» c. əvvəllər, başlanğıclar

  Tam oxu »
 • ƏVAQİB

  ə. «aqibət» c. aqibətlər, axırlar, talelər

  Tam oxu »
 • ƏVALİM

  ə. «aləm» c. aləmlər

  Tam oxu »
 • ƏVAM

  ƏVAM ə. avam. Ə’VAM ə. «amm» c. 1) kütlələr, ümumiyyət, hamı; 2) t. adi xalq kütləsi, xalqın savadsız hissəsi, qara camaat, rəiyyət

  Tam oxu »
 • ƏVAMİL

  ə. «amil» c. amillər

  Tam oxu »
 • ƏVAMİR

  ə. «əmr» c. işlər

  Tam oxu »
 • ƏVAMÜNNAS

  ə. qara camaat, rəiyyət

  Tam oxu »