LÜTERAN

[ xüs. is. -dən]
1. Lüteran dininə mənsub adam.
2. bax lüteranlıq. Lüteran kilsəsi.
LÜTCƏ
LÜTERANLIQ

Digər lüğətlərdə