LİBERALİZM

[ lat. ]
1. Feodal təhkimçilik dövründə və burjua inqilabları zamanı burjuaziya üçün azadlıq tələb edən, onun siyasi hakimiyyəti qurulduqdan sonra isə son dərəcə mürtəce bir mahiyyət kəsb edən siyasi cərəyan.
2. köhn. Azadfikirlilik.
3. məc. dan. Lüzumsuz yumşaqlıq, rəhmdillik, mərhəmət göstərmə; güzəştə getmə, yumşaqlıq göstərərək zərərli bir işə yol vermə. İmtahan sessiyasında heç bir liberalizmə yol verilməməlidir.
LİBERALCASINA
LİBERALLAŞMA

Digər lüğətlərdə