LİBERALLIQ

bax liberalizm 3-cü mənada.
□ Liberallıq göstərmək – lüzumsuz yerə yumşaqlıq (rəhmdillik) göstərmək, pis işlərə göz yummaqla onlara yol vermək.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • LİBERALLIQ ikiüzlülük — barışdırıcılıq — güzəştçilik
LİBERALLAŞMAQ
LİBERTİ

Digər lüğətlərdə