MƏDƏNİYYƏT

Etnoqrafiyada – geniş istifadə olunan anla-yışlardan biri də mədəniyyət terminidir. Bu anlayış öz tətbiq sahə-sindən asılı olaraq müxtəlif mənalarda işlədilir. Fəlsəfi mənada mədəniyyət dedikdə təbiət tərəfindən deyil, yalnız insan tərəfin-dən yaradılan bütün şeylər başa düşülür. Latın dilindən götürülən ―kultura‖ anlayışı ―hazırlanmış‖, ―emal edilmiş‖ sözlərinə uyğun gəlir. Ümumi fəlsəfi anlayış olan ―mədəniyyət‖ anlayışı etnoqrafi-yada bir xalqı başqasından fərqləndirən maddi və mənəvi həyat amillərinin xüsusiyyətləri şəklində izah edilir.
MƏDƏNİYYƏT
MƏDƏNİYYƏT

Digər lüğətlərdə