MAJGƏL

(Ağdərə, Borçalı)
bax majgal . – Majgəl kotanın majınnan tutor (Borçalı)
MAJGAL
MAKUK