MEDIUM

medium1

n 1. vasitə; ifadə vasitəsi; mətbuat; 2. orta keyfiyyət / dərəcə; 3. ötürücü; yayıcı; parlayıcı

medium2

adj orta; a man of ~ height orta boylu adam; a ~ sized firm orta səviyyəli firma; the ~ income groups orta gəlirli əməkçilər; ~ wave radio orta dalğa

MEDITERRANEAN
MEDUSA

Digər lüğətlərdə