MİKROELEMENTLƏR

[mikro… və lat. elementum] Bitki və heyvan orqanizmlərində çox az miqdarda (faizin yüzdə, mində biri və daha az) olan kimyəvi elementlər.
MİKROBSUZLAŞDIRMAQ
MİKROFÓN

Digər lüğətlərdə