OBRİK

kələ-kötür, çuxurlu, qazılmış yer; səngər, xəndək.
NÜVRƏSTƏ
OCAQ