PACT

n saziş, müqavilə, pakt; non-aggression ~ hücum etməmə haqqında müqavilə / pakt; ~ of peace sülh müqaviləsi / paktı; security ~ təhlükəsizlik haqqında müqavilə / razılaşma; to make a ~ with smb., to enter into a ~ with smb. bir kəslə müqavilə bağlamaq

PACKING-CASE
PAD