PATCHY

adj 1. ləkəli, xal-xal, xallı; 2. müxtəlif tərkibli / cinsli, yekcins olmayan; alabəzək, ala-bula; The land here is patchy Torpaq burada yekcins deyil; 3. orda-burda, ala-tala, ala-seyrək; ~ fog ala-tala / ala-seyrək duman; ~ cloud ala-tala / ala-seyrək bulud; 4. natamam, yarımçıq; My knowledge of German is patchy Mənim alman dilindən biliyim natamamdır

PATCHINESS
PATENT