PHYSICAL

adj 1. fiziki, maddi; ~ strength / force fiziki qüvvə / güc; ~ map fiziki xəritə; ~ chemistry fiziki kimya; ~ geography fiziki coğrafiya; 2. cismi, cismani; ~ drills 1) gimnastik təmrinlər; 2) məşq; ~ examination tibbi müayinə

PHYSIC
PHYSICAL THERAPY