PROFITABLE

adj 1. faydalı, xeyirli, sərfəli; ~ advice faydalı / xeyirli məsləhət; 2. gəlirli, qazanclı, mənfəətli; ~ business qazanclı biznes

PROFITABILITY
PROFITABLENESS