REALİZƏ

[ lat. ] Satma, satılma; satıb pula çevirmə, satılıb pula çevrilmə. İstehsal olunan məhsulun realizəsi.
□ Realizə edilmək – satılıb pula çevrilmək.
Realizə etmək – satıb pula çevirmək.
REALİST
REALİ́ZM

Digər lüğətlərdə