SEASIDE

n 1. dəniz qırağı, dənizkənarı; to live at the ~ dəniz kənarında yaşamaq; 2. dəniz sahilindəki / dəniz sahilində olan kurort; to go to the ~ dəniz sahilində olan kurorta getmək

SEASICK
SEASON