TAQILMAQ

Taxılmaq, asılmaq, ilişmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

TAALA
TAQILU