Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • TİNDÜRMƏK

  Təskinlik vermək, əmin etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TİR FARS

  Ox.

  Tam oxu »
 • TİRİ-XƏDƏNG

  Ox. Sənintək çocuklar nə bilir cəngi, Xofumnan unudar tiri-xədəngi.                                    (“Sam şahzadə”)                              *

  Tam oxu »
 • TİRKƏŞ

  Bax: tirkeş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TİRMƏ

  Qiymətli şal parça; tirməşal. Tirmə zolaqlı və saya naxışlı olur. Tünd-sürməyi yerlikli, zoğalı-qırmızı, sarı rəngli saplarla işlənmiş, buta naxışlı,

  Tam oxu »
 • TOĞLU

  Onaylıq (və ya birillik) qoyun balası. Yaranmış insanda çoxdu avara, Qandıra bilmirəm, gəlmişəm zara, Var-yoxumu verib üç-dörd davara, Toğluya tum dey

  Tam oxu »
 • TOXINC

  Qaxınc, danlaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TOQLI

  Toğlu (altı aylıq qoyun balası). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TOQUNMAQ

  Toxunmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TOL-TOLAR

  Bax: tolar. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TOLAMAC

  Dolanbac. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TOLAR

  Qovhaqov, sıklıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TON

  Don. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TONUZ

  Donuz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TOPCA

  Top kimi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TOPRAQ

  Torpaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TOPUCAQ

  Kiçicik topuq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TORPAQBASDI

  Hər hansı bir hakimin tabeliyində olan əraziyə ayaq basdıqda alınan vergi, rüsum. Dağlarla, düzlərlə ov ovlaya-ovlaya o qədər getdilər ki, yenə özgə p

  Tam oxu »
 • TORUM

  Dəvə balası. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TORUMCIQ

  Kiçicik, dəvə balası. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TOYAM

  Qənimət, təmin olunmuş, şad. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TOYLAMAQ

  Yedirib-içirmək, ziyafət vermək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TOZ

  Yayların üzərinə yapışdırılan şey, yaya sarılan ağac qabığı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TOZLU

  Dəstəyinə qayın ağacının qabığı sarılmış olan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TÖXMÜ-HƏSRƏT

  Həsrət toxumu. Töxmü-həsrət sinəm üstə əkdirdim, Gözümün yaşıyla bəhrə yetirdim, Cəfa çəkdim, dərd xırmanı götürdüm, Onun adın töhmətabad eylədim!    

  Tam oxu »
 • TUC

  Tunc sözünün təhrifi. Hərdən dəryalarda qarğı, qamışdı, Hərdən bostanlarda dürlü yemişdi. Hərdən əşrəfidi, hərdən gümüşdü, Hərdən də pas tutub tuc olu

  Tam oxu »
 • TUĞULĞA

  Dəbilqə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TUL1

  Dul. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası) Qarşı tərəf (Osman Sərtqaya). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TUMAR

  Qamçı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TURAB ƏRƏB

  Torpaq. Gəl, biçarə Qurbani, gərək bu cəbrə dözəsən, Əl uzadıb o yasəmən bağdan bir gül üzəsən, Yaxşı yetirdin əlliyə, altmışa sən, yüzə sən, Əslimiz

  Tam oxu »
 • TURABI ƏRƏB

  Torpaq rəngi. Kimi al geyinib, kimi turabı, Kimisi üzünə çəkib niqabı, Deyil bunlar Şah İsmayılın babı, Heç birisi Gülüzara bənzəməz

  Tam oxu »
 • TURĞAC

  Duranda. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TURĞAY

  Torağay, kəkilli kiçik quş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TURĞURMA

  Dayandırma. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TURİ

  Qəhvəyi, səmənd rəng. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TURNA

  Durna. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TURUNC

  Bax: narınc. Duruban söygilən narınc, turuncu, Gəl şadıman eylə könüldə rənci. Gəl oyna aşıq-qoz, gah da şətrənci, Gah istəsən tökək içək çay, quzu

  Tam oxu »
 • TUŞAQ

  Ayaq bağı, buxovu, atların qabaq ayaqlarına vurulan buxov. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TUT

  Zərbə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TUTİ ƏRƏB

  Tutuquşu.

  Tam oxu »
 • TUTİ-ZƏBAN

  Tutidilli, dili şirin, gözəl sözlər danışan gözəl haqqında. Göz gördü, könül sevdi, Sən tutu-zəbanı şirin, Gəzərlər, yoxdur tayın, Hələb, İsfahanı, şi

  Tam oxu »
 • TUTSAQ

  Dustaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • Tük. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TÜBÜ-BORAN

  Qar-boran, çovğun. Mənim sağlığıma kim güman eylər, Tübü-boran halım çox yaman eylər; Qarlı dağlar gündə nahaq qan eylər, Yarı salıb məndən aralı, dağ

  Tam oxu »
 • TÜCCAR ƏRƏB

  Tacir sözünün cəmi; tacirlər, sövdəgərlər. Zərrafa yalan satarsan, Tüccar, səndən ləl istərlər. Zənbursan, dağlar çiçəyi, Cana səndən bal istərlər

  Tam oxu »
 • TÜLƏK TƏRLAN

  Tükünü tökmüş tərlan (tülək tükünü, yununu tökmüş deməkdir). Aşıq nə danə gördüm, Xalın nə danə gördüm, Tülək tərlan qismət oldu, Axır nadanə gördüm

  Tam oxu »
 • TÜLLAB ƏRƏB

  Tələbə sözünün cəmidir. Yüngül, qeyri-ciddi mənası da var. Məktəbdə cəm ola növrəs cavanlar, Gəlin bir-bir halallaşın, gedirəm

  Tam oxu »
 • TÜMƏN

  1. Pul vahidi. 2. On minə bərabər müəyyən miqdar sayı. Dastanlarda 1-ci mənaya rast gəlinir. Nagah yerdən mən dəryaya atıldım, Birdən-birə eşq oduna q

  Tam oxu »
 • TÜP

  Dəstə, yığın, bölük. Alaylar dağıdıb, tüplər pozaram, Min düşməni bir qılınca düzərəm; Qan etməyən günü qəmgin gəzərəm, Mən bir qaniçici cəllad olmuşa

  Tam oxu »
 • TÜRFƏ ƏRƏB

  Zərif, füsunkar. Bircə baxın bu cavanın Nə əcəb türfə çağı var.                                (“Alı xan”)

  Tam oxu »