Terminlər lüğəti

 • avtomobil

  Yollarda adamların və ya yüklərin daşınması, yaxud adam və ya yük daşıyan nəqliyyat vasitələrinin yedəyə alınması üçün istifadə edilən mexaniki nəqliy

  Tam oxu »
 • avtomobil nəqliyyatı

  Avtonəqliyyat vasitələrindən və avtomobil nəqliyyatının infrastrukturundan istifadə edilməklə, sərnişin və yük daşımalarının yerinə yetirildiyi nəqliy

  Tam oxu »
 • avtomobil nəqliyyatı ilə kommersiya məqsədli daşımalar

  Sərnişin və ya yük daşınması müqaviləsi, yaxud digər qanuni əsaslarla, daşınma haqqı ödənilməklə yerinə yetirilən daşımalar

  Tam oxu »
 • avtomobil nəqliyyatının infrastrukturu

  Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımaları üçün istifadə olunan avtomobil yolları, avtovağzallar (avtostansiyalar), dayanacaq məntəqələri, av

  Tam oxu »
 • avtomobil yolları şəbəkəsi

  Müəyyən ərazidə sərnişin və yük daşımalarını təmin edən bütün avtomobil yollarının vahid sistemi

  Tam oxu »
 • avtomobil yollarının saxlanılması

  Yolun müvafiq layihəyə uyğun olaraq istifadəçilərin tələblərinə cavab verməsini təmin etmək məqsədi ilə bütün il boyu yola və yol qurğularına xidmət g

  Tam oxu »
 • avtomobil yollarının təmiri

  Yol geyiminin, torpaq yatağının və mühəndisi qurğuların gücləndirilməsi və genişləndirilməsi, o cümlədən deformasiyalara və dağılmalara məruz qalmış k

  Tam oxu »
 • avtomobil yollarının tikintisi

  Texniki-iqtisadi əsaslandırma və normativ-texniki sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq iki məntəqə arasında zəlzələyə, digər təbii və texnogen təsirlər

  Tam oxu »
 • avtomobil yollarının yaradılması

  Müvafiq proqramlar əsasında yol tikintisi məqsədi ilə torpaq sahələrinin ayrılması, elmi-tədqiqat, layihə-axtarış, tikinti-quraşdırma və yenidənqurma

  Tam oxu »
 • avtomobil yollarının yenidən qurulması

  Mövcud yolun və yol qurğularının nəqliyyat-istismar göstəricilərinin yüksəldilməsi, yolun bütövlükdə və ya ayrı-ayrı hissələrinin daha yüksək texniki

  Tam oxu »
 • avtomobil yolu

  Yol hərəkəti qaydalarına, dövlət standartlarına və digər normativ-hüquqi aktlara uyğun olan ölçülərə və kütləyə malik avtomobillərin, avtobusların, mo

  Tam oxu »
 • avtomobil yolu təsərrüfatı

  Tabeçiliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq konkret ərazidə mövcud olan avtomobil yolları şəbəkəsinin, həmçinin onların inkişafı, saxlanıl

  Tam oxu »
 • avtomobil yolunun istifadəçiləri

  Öz ehtiyaclarını ödəmək və ya başqalarına xidmət göstərmək məqsədi ilə avtomobil yolları ilə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin mülkiyyətçiləri, sür

  Tam oxu »
 • avtomobillər üçün dayancaq

  Avtomobillərin xüsusi ayrılmış yerlərdə saxlanılaraq qorunması üzrə xidmət göstərən obyektdir. Bu növ obyektlər xüsusi razılıq və vergi orqanlarında q

  Tam oxu »
 • avtonəqliyyat ilə daşımaların təşkilatçısı

  Özünün və ya sifarişçinin adından sərnişinlərin və ya yüklərin daşınması, həmçinin avtomobil nəqliyyatı ilə daşımaların təşkili ilə əlaqədar müqaviləl

  Tam oxu »
 • avtonəqliyyat vasitəsi

  Sərnişin, yük və ya xüsusi avadanlığın avtomobil yolları ilə daşınması üçün nəzərdə tutulmuş mühərriklə hərəkətə gətirilən nəqliyyat vasitəsi (bir və

  Tam oxu »
 • avtorizasiya

  Bank sənədlərindəki məlumatların sistemə daxil edilməsinin təsdiqi

  Tam oxu »
 • ayaqqabıların təmiri və tikişi üzrə emalatxana

  Sifariş əsasında ayaqqabıların tikilməsi, təmiri, təmizlənilməsi, rənglənməsi və onların ayrı-ayrı hissələrinin hazırlanması ilə məşğul olan məişət xi

  Tam oxu »
 • ayırıcı zolaq

  Yolun ayrılmış elementi olub, yanaşı yerləşən hərəkət hissələrini bir-birindən ayıran, lakin nəqliyyat vasitələrinin, piyadaların hərəkəti və ya dayan

  Tam oxu »
 • ayrı-ayrı mal qrupları üzrə ixtisaslaşmış dükanlar

  Ticarət sahəsi 100-1000 kv.m-dək olub, ayrı-ayrı qeyri-ərzaq mallarının satışı ilə məşğul olur. İxtisaslaşmasına uyğun olaraq avadanlıqlarla təmin olu

  Tam oxu »
 • ayrılıqda yerləşən hidrotexniki qurğular

  Meliorasiya və irriqasiya sistemlərinə daxil olmayan, suların istehlakçılara çatdırılmasını, meliorasiya sistemlərinin köməyi ilə artıq suların kənara

  Tam oxu »
 • azadlığın məhdudlaşdırılması

  İttiham hökmü çıxarılanadək on səkkiz yaşı tamam olmuş məhkumların cəmiyyətdən təcrid olunmadan, lakin nəzarət altında xüsusi müəssisələrdə saxlanılma

  Tam oxu »
 • azərbaycan malları

  Mənşə ölkəsi Azərbaycan Respublikası olan və ya Azərbaycan Respublikası ərazisində sərbəst dövriyyə üçün buraxılmış mallar

  Tam oxu »
 • azərbaycan Respublikası ərazisindən tranzit

  Gömrük qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikası sərhədindəki iki məntəqə arasında Azərbaycan Respublikası ərazisi ilə daşın

  Tam oxu »
 • azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisi

  Azərbaycan Respublikasının quru ərazisindən, daxili sulardan, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsindən (o cümlədən

  Tam oxu »
 • azərbaycan Respublikasının gömrük tarifi

  Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən mallara tətbiq edilən və xarici iqtisadi fəaliyyətin Əmtəə nomenklaturasına uyğun olaraq siste

  Tam oxu »
 • azərbaycan Respublikasının kurort fondu

  Dövlət uçotuna alınmış bütün növ təbii müalicə ehtiyatlarının, müalicə-sağlamlaşdırma yerlərinin və kurortların məcmusu

  Tam oxu »
 • azərbaycan Respublikasının milli valyutası

  a) tədavüldə olan, eləcə də tədavüldən çıxarılan, lakin tədavüldə olan pul nişanlarına dəyişdirilə bilən Azərbaycan Respublikası Milli Bankının buraxd

  Tam oxu »
 • AZİPS

  Real Vaxt Rejimində Banklararası Milli Hesablaşmalar Sistemi

  Tam oxu »
 • aztəminatlı ailə

  Orta aylıq gəlirləri hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac meyarının məcmusundan aşağı olan ailə

  Tam oxu »
 • baxımsız

  Təlim-tərbiyə vermək, yaxud saxlamaq vəzifəsinin valideynləri və ya digər qanuni nümayəndələri tərəfindən yerinə yetirilməməsi və ya lazımınca yerinə

  Tam oxu »
 • baqaj

  Daşınmaq üçün qablaşdırılmış, sərnişin tərəfindən avtonəqliyyat vasitəsilə göndərilən və ya səfər boyu müşayiət edilən, qabariti, çəkisi və xüsusiyyət

  Tam oxu »
 • baqaj çeşidləmə yeri

  Reyslər üzrə paylanma üçün göndərilən (alınan) baqajın çeşidləndiyi yer

  Tam oxu »
 • balıq ehtiyatları

  Su hövzələrində məskunlaşan, istifadə olunan və ya istifadə oluna bilən bütün yaş hədlərindən olan balıq növlərinin, digər su heyvanları və bitkilərin

  Tam oxu »
 • balıq təsərrüfatı meliorasiyası

  Su hövzələrinin çirklənməsinin, zibillənməsinin və lilləşməsinin qarşısının alınması, sərt gövdəli su bitkilərindən təmizlənməsi, suların aerasiyası,

  Tam oxu »
 • balıqartırma

  Su hövzələrində balıq ehtiyatlarının süni yolla artırılması və bərpası, müxtəlif balıq növlərinin yetişdirilməsi, habelə balıqyetişdirmə texnologiyası

  Tam oxu »
 • balıqçılıq

  Su hövzələrində balıqların, digər su heyvanları və bitkilərinin artırılması, bərpası, yetişdirilməsi, istifadəsi, mühafizəsi və faydalı əlamətlərinin

  Tam oxu »
 • balıqmühafizə

  Balıqların, digər su heyvanları və bitkilərinin mühafizə olunmasına, qorunmasına, onların ovunun tənzimlənməsinə, artırılmasına, bərpasına və balıq tə

  Tam oxu »
 • balıqyetişdirmə

  Balıq körpələrinin süni göl və nohurlarda əmtəə məqsədilə satış çəkisinə qədər intensiv yetişdirilməsi və bəslənməsi

  Tam oxu »
 • banderol

  Pul dəstləri bağlamaq üçün Milli Bank tərəfindən təsdiq edilmiş vahid normalı kağız lent

  Tam oxu »
 • banditizm

  Təşkilatlara və ya ayrı-ayrı şəxslərə basqın etmək məqsədilə sabit silahlı qruplar (bandalar) təşkil etmə, belə qruplara (bandalara) rəhbərlik etmə

  Tam oxu »
 • bank

  Fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlərin və ya digər qaytarılan vəsaitlərin cəlb edilməsi, öz adından və öz hesabına kreditlərin verilməsini, habelə m

  Tam oxu »
 • bank ekvayer

  Pos-terminalın təsərrüfat subyektində quraşdırılmasını təmin etmiş və Pos-terminal vasitəsilə əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün təsərrüfat subyek

  Tam oxu »
 • bank əmanəti müqaviləsi

  Bank əmanəti (depozit) müqaviləsinə görə bir tərəf (bank) başqa tərəfdən (əmanətçidən) və ya başqa tərəf (əmanətçi) üçün daxil olmuş pul məbləğini (əm

  Tam oxu »
 • bank əməliyyatları

  Kredit təşkilatlarının əmlakını, öhdəliklərini, kapitalını, onların hərəkətini və ümumiyyətlə maliyyə vəziyyətini ayrı-ayrılıqda özündə əks etdirən fa

  Tam oxu »
 • bank hesabı müqaviləsi

  Bank hesabı müqaviləsinə görə bank müştəriyə (hesabın sahibinə) açılmış hesaba daxil olan pul vəsaitini qəbul etməyi və hesaba salmağı, hesabdan müvaf

  Tam oxu »
 • bank holdinq şirkəti

  Bank lisenziyasına malik bir və ya bir neçə törəmə bankı olan, fəaliyyəti baş ofisinin yerləşdiyi ölkənin bank tənzimləməsi orqanları tərəfindən tənzi

  Tam oxu »
 • bank kitabçası

  Əgər tərəflərin razılaşması ilə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, fiziki şəxslə bank əmanəti müqaviləsinin bağlanması və onun əmanət üzrə hesabına pul

  Tam oxu »
 • bank krediti

  Bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq qaytarılmaq, müəyyən müddətə (müddətin uzadılması hüququ ilə) və faizlər (komisyon haqqlar) ödənilmək şərti ilə, təm

  Tam oxu »
 • bank lisenziyası

  Qanunla müəyyən edilmiş qaydada verilən, fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlər və ya digər qaytarılan vəsaitlər cəlb etmək, öz adından və öz hesabına

  Tam oxu »