Terminlər lüğəti

 • akkreditə edilmiş sertifikat xidmətləri mərkəzi

  Təkmil sertifikat vermək hüququ müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən şəhadətnamə ilə təsdiqlənmiş sertifikat xidmətləri mərkəzi

  Tam oxu »
 • aksept

  Ofertanın ünvanlandığı şəxsin ofertanı qəbul etməsi haqqında cavabı

  Tam oxu »
 • akseptant

  Köçürmə veksel üzərində aksept qoymuş şəxs

  Tam oxu »
 • aqro-meşəmeliorasiya

  Meşə əkinlərinin salınması yolu ilə həyata keçirilən torpaqqoruyucu tarlaqoruyucu, susaxlayıcı meliorasiya növləri

  Tam oxu »
 • aqroekosistem

  Kənd təsərrüfatı məhsullarının əldə olunmasında iştirak edən torpaq sahələrini, tarlaları, heyvanları, meşələri, təbii yem sahələrini, su hövzələrini

  Tam oxu »
 • aqrokimyəvi maddələr

  Torpaqların münbitliyinin artırılması, kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının yüksəldilməsi və məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsəd

  Tam oxu »
 • aqrokimyəvi müayinə

  Torpaqların münbitlik və çirklənmə göstəricilərinə dövlət nəzarətini həyata keçirmək məqsədilə kənd təsərrüfatı torpaqlarının vaxtaşırı müayinəsi

  Tam oxu »
 • alğı-satqı

  Satıcının əşyanı alıcının mülkiyyətinə verməyi, alıcının isə əşyanı qəbul edib əvəzində müəyyənləşdirilmiş pul məbləğini (qiyməti) ödəməsi

  Tam oxu »
 • alkoqolizm

  Spirtli içkilərin sui–istifadəsi nəticəsində yaranmış və xroniki intoksikasiya doğuran, spirtli içkilərdən psixi və (və ya) fiziki asılılıqla, habelə

  Tam oxu »
 • alonj

  Vekseldə qeydlərin yazılması üçün yer olmadıqda üzərində yazılar yazmaq, avalları, akseptləri və sairəni rəsmiləşdirmək üçün vekselə əlavə edilmiş kağ

  Tam oxu »
 • alternativ öhdəlik

  Bir neçə öhdəlikdən biri

  Tam oxu »
 • amortizasiya

  Aktivlərin faydalı xidmət müddəti ərzində amortizasiya dəyərinin müntəzəm surətdə azalması deməkdir

  Tam oxu »
 • amortizasiya dəyəri

  Əsas vəsaitlərin ilkin dəyəri ilə ləğv olunma dəyəri arasındakı fərqlə müəyyən olunur

  Tam oxu »
 • ana süd ilə qidalanma

  Körpə və erkən yaşlı uşaqların döşlə əmizdirilməsi

  Tam oxu »
 • anbar sahibi

  Sənətkarlıq şəklində saxlama ilə məşğul olan və saxlama üzrə öz xidmətlərini açıq təklif edən saxlayıcıdır

  Tam oxu »
 • anderrayter

  Emitentlə bağlanılmış müqavilə əsasında qiymətli kağızların yerləşdirilməsini həyata keçirən diler

  Tam oxu »
 • andlı iclasçı

  Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada andlı iclasçılar siyahısına daxil edilmiş, Cinayət-Prosessual Məcəlləsində nəzə

  Tam oxu »
 • andlı iclasçılar kollegiyası

  Cinayət-Prosessual Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada cinayət işlərinə baxılması üçün yaradılan andlı iclasçılardan ibarət qurum

  Tam oxu »
 • andlı iclasçıların aparıcısı

  Verdikt çıxarılması üçün müşavirə otağına gedənədək andlı iclasçıların öz tərkibindən seçdikləri şəxs

  Tam oxu »
 • ani lotereya

  Uduşu lotereyanın iştirakçısı tərəfindən lotereyada iştirak hüququnu təsbit edən lotereya bileti əldə etdikdən dərhal sonra digər lotereya iştirakçıla

  Tam oxu »
 • annuitet ödənişlər

  İpoteka borcunun (kredit üzrə əsas borcun və həmin borca hesablanmış faizlərin) ödənilməsinə yönəldilmiş müntəzəm bərabər aylıq ödənişlər

  Tam oxu »
 • aparteid

  İrqi ayrıseçkilik

  Tam oxu »
 • apellyasiya instansiyası məhkəməsi

  Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda birinci instansiya məhkəməsinin qanuni qüvvəyə minməmiş hökmündən və ya digər qər

  Tam oxu »
 • aprobasiya

  Toxumluq əkinlərin sorttəmizliyinin, xəstəliyə yoluxmasının, ziyanvericilər tərəfindən zədələnməsinin və alaqlanma dərəcəsinin təyini

  Tam oxu »
 • aprobator

  Bitkilərin sortluq və toxumluq əkinlərində aprobasiya aparmaq hüququ olan fiziki şəxs

  Tam oxu »
 • aptek təşkilatları

  Apteklər, aptek anbarları, aptek məntəqələri, aptek köşkləri

  Tam oxu »
 • aralıq gömrük orqanı

  BYD-da yol nəqliyyatı vasitəsi, nəqliyyat vasitələri qatarı, yaxud konteynerlərin daxil olduğu və ya çıxdığı Razılığa gələn tərəfin hər hansı gömrük o

  Tam oxu »
 • aralıq inzibati akt

  Konkret icraatın təşkili və həyata keçirilməsi ilə bağlı inzibati orqan tərəfindən qəbul edilən akt

  Tam oxu »
 • aralıq istifadə üçün qırma

  Meşəyə qulluq, seçmə sanitariya və yenidənəkmə ilə əlaqədar qırmalar, az qiymətli ağaclıqların, habelə qoruyucu, suyu mühafizə və başqa funksiyalarını

  Tam oxu »
 • arbitraj sazişi

  Müqavilə xarakteri və yaxud başqa xarakter daşıyıb-daşımamasından asılı olmayaraq, hər hansı bir konkret hüquq münasibəti ilə əlaqədar tərəflər arasın

  Tam oxu »
 • arxeoloji abidələr

  İnsanın fəaliyyəti ilə əlaqədar yer altında olan maddi mədəniyyət nümunələri, o cümlədən ibtidai insan düşərgələri və yaşayış məskənləri, qədim qəbiri

  Tam oxu »
 • arxiv

  Arxiv sənədlərinin məcmusu, onların komplektləşdirilməsini, uçotunu, mühafizəsini və istifadəsini həyata keçirən arxiv təşkilatları və ya idarələrin,

  Tam oxu »
 • arxiv fondu

  Tarixi və məntiqi baxımdan bir-biri ilə bağlı olan arxiv sənədlərinin məcmusu

  Tam oxu »
 • arxiv işi

  Arxivlərin komplektləşdirilməsi, mühafizəsi, uçotu və arxiv xidmətinin təşkili

  Tam oxu »
 • arxiv sənədi

  Mühafizə edilən və ya edilməli olan, informasiya daşıyıcısının növündən asılı olmayaraq dövlət, cəmiyyət və ya öz mülkiyyətçisi üçün tarixi, elmi, məd

  Tam oxu »
 • arxiv sənədlərinin daimi mühafizəsi

  Həmin sənədlərin arxivdə, muzeydə və kitabxanada müddətsiz mühafizəsi

  Tam oxu »
 • arxiv sənədlərinin mülkiyyətçisi

  Arxiv sənədləri üzərində sahiblik, istifadə və sərəncam hüququna malik olan subyekt

  Tam oxu »
 • arxiv sənədlərinin müvəqqəti mühafizəsi

  Dövlət və yerli özünüidarə orqanları, dövlət idarə, müəssisə və təşkilatları tərəfindən arxiv sənədlərinin nəzərdə tutulmuş müddətdə mühafizəsi

  Tam oxu »
 • arxiv sənədlərinin sahibi

  Arxiv sənədlərinə sahiblik və istifadə hüququnu tam həcmdə, onlar üzərində sərəncamı qanunvericilikdə müəyyən olunmuş həddə həyata keçirən subyekt

  Tam oxu »
 • arid bitkilər

  Buxarlanan rütubətin miqdarının yağıntı miqdarından çox olduğu quraq iqlimli ərazilərin bitkiləri

  Tam oxu »
 • asılı təsərrüfat cəmiyyəti

  Təsərrüfat cəmiyyəti o halda asılı cəmiyyət sayılır ki, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnamə kapitalının iyirmi faizindən çoxu və ya səhmdar cəmiy

  Tam oxu »
 • assosiasiya olunmuş müəssisə

  Bankın əhəmiyyətli təsir göstərdiyi hüquqi şəxs, lakin bu hüquqi şəxs nə törəmə müəssisə, nə də birgə müəssisə deyildir

  Tam oxu »
 • atçılıq

  Atların yetişdirilməsi, təkrar istehsalı, saxlanması və istifadəsi ilə əlaqədar kənd təsərrüfatı fəaliyyəti

  Tam oxu »
 • atçılıq təsərrüfatları

  Atların yetişdirilməsi, saxlanması, istifadəsi, at cinslərinin damazlıq keyfiyyətlərinin təkmilləşdirilməsi və sınağı ilə məşğul olan hüquqi və fiziki

  Tam oxu »
 • atılmanın (tullantının) texniki normativi

  Zərərli maddələrin stasionar və səyyar mənbələri, o cümlədən nəqliyyat vasitələri, texnoloji proseslər və avadanlıqlar üçün məhsul vahidinə, yürüşə, m

  Tam oxu »
 • atılmanın (tullantının) yol verilən həddi

  Stasionar mənbələrdən zərərli maddələrin atmosfer havasının keyfiyyətinin gigiyenik və ekoloji normativlərini aşmaması şərti ilə atmosfer havasını çir

  Tam oxu »
 • atmosfer havası

  Ətraf mühiti əhatə edən atmosfer qazlarının təbii qarışığı

  Tam oxu »
 • atmosfer havasına fiziki təsirin yol verilən səviyyəsi

  Atmosfer havasına fiziki təsirin insan sağlamlığına və ətraf mühitə zərərli olmayan maksimum səviyyəsini əks etdirən fiziki təsirin normativi

  Tam oxu »
 • atmosfer havasına zərərli fiziki təsir

  Antropogen mənşəli səs-küy, vibrasiya, ionlaşdırıcı şüalar, elektromaqnit dalğaları, hərarət, radiasiya və digər fiziki amillərin insan sağlamlığına v

  Tam oxu »
 • atmosfer havasına zərərli fiziki təsirin yol verilən həddi

  Mənbələrin hər birinin və hamısının zərərli fiziki təsirlərinin atmosfer havasına fiziki təsirin yol verilən səviyyəsini aşmaması şərti ilə zərərli fi

  Tam oxu »