Terminlər lüğəti

 • aralıq gömrük orqanı

  BYD-da yol nəqliyyatı vasitəsi, nəqliyyat vasitələri qatarı, yaxud konteynerlərin daxil olduğu və ya çıxdığı Razılığa gələn tərəfin hər hansı gömrük o

  Tam oxu »
 • aralıq inzibati akt

  Konkret icraatın təşkili və həyata keçirilməsi ilə bağlı inzibati orqan tərəfindən qəbul edilən akt

  Tam oxu »
 • aralıq istifadə üçün qırma

  Meşəyə qulluq, seçmə sanitariya və yenidənəkmə ilə əlaqədar qırmalar, az qiymətli ağaclıqların, habelə qoruyucu, suyu mühafizə və başqa funksiyalarını

  Tam oxu »
 • arbitraj sazişi

  Müqavilə xarakteri və yaxud başqa xarakter daşıyıb-daşımamasından asılı olmayaraq, hər hansı bir konkret hüquq münasibəti ilə əlaqədar tərəflər arasın

  Tam oxu »
 • arxeoloji abidələr

  İnsanın fəaliyyəti ilə əlaqədar yer altında olan maddi mədəniyyət nümunələri, o cümlədən ibtidai insan düşərgələri və yaşayış məskənləri, qədim qəbiri

  Tam oxu »
 • arxiv

  Arxiv sənədlərinin məcmusu, onların komplektləşdirilməsini, uçotunu, mühafizəsini və istifadəsini həyata keçirən arxiv təşkilatları və ya idarələrin,

  Tam oxu »
 • arxiv fondu

  Tarixi və məntiqi baxımdan bir-biri ilə bağlı olan arxiv sənədlərinin məcmusu

  Tam oxu »
 • arxiv işi

  Arxivlərin komplektləşdirilməsi, mühafizəsi, uçotu və arxiv xidmətinin təşkili

  Tam oxu »
 • arxiv sənədi

  Mühafizə edilən və ya edilməli olan, informasiya daşıyıcısının növündən asılı olmayaraq dövlət, cəmiyyət və ya öz mülkiyyətçisi üçün tarixi, elmi, məd

  Tam oxu »
 • arxiv sənədlərinin daimi mühafizəsi

  Həmin sənədlərin arxivdə, muzeydə və kitabxanada müddətsiz mühafizəsi

  Tam oxu »
 • arxiv sənədlərinin mülkiyyətçisi

  Arxiv sənədləri üzərində sahiblik, istifadə və sərəncam hüququna malik olan subyekt

  Tam oxu »
 • arxiv sənədlərinin müvəqqəti mühafizəsi

  Dövlət və yerli özünüidarə orqanları, dövlət idarə, müəssisə və təşkilatları tərəfindən arxiv sənədlərinin nəzərdə tutulmuş müddətdə mühafizəsi

  Tam oxu »
 • arxiv sənədlərinin sahibi

  Arxiv sənədlərinə sahiblik və istifadə hüququnu tam həcmdə, onlar üzərində sərəncamı qanunvericilikdə müəyyən olunmuş həddə həyata keçirən subyekt

  Tam oxu »
 • arid bitkilər

  Buxarlanan rütubətin miqdarının yağıntı miqdarından çox olduğu quraq iqlimli ərazilərin bitkiləri

  Tam oxu »
 • asılı təsərrüfat cəmiyyəti

  Təsərrüfat cəmiyyəti o halda asılı cəmiyyət sayılır ki, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnamə kapitalının iyirmi faizindən çoxu və ya səhmdar cəmiy

  Tam oxu »
 • assosiasiya olunmuş müəssisə

  Bankın əhəmiyyətli təsir göstərdiyi hüquqi şəxs, lakin bu hüquqi şəxs nə törəmə müəssisə, nə də birgə müəssisə deyildir

  Tam oxu »
 • atçılıq

  Atların yetişdirilməsi, təkrar istehsalı, saxlanması və istifadəsi ilə əlaqədar kənd təsərrüfatı fəaliyyəti

  Tam oxu »
 • atçılıq təsərrüfatları

  Atların yetişdirilməsi, saxlanması, istifadəsi, at cinslərinin damazlıq keyfiyyətlərinin təkmilləşdirilməsi və sınağı ilə məşğul olan hüquqi və fiziki

  Tam oxu »
 • atılmanın (tullantının) texniki normativi

  Zərərli maddələrin stasionar və səyyar mənbələri, o cümlədən nəqliyyat vasitələri, texnoloji proseslər və avadanlıqlar üçün məhsul vahidinə, yürüşə, m

  Tam oxu »
 • atılmanın (tullantının) yol verilən həddi

  Stasionar mənbələrdən zərərli maddələrin atmosfer havasının keyfiyyətinin gigiyenik və ekoloji normativlərini aşmaması şərti ilə atmosfer havasını çir

  Tam oxu »
 • atmosfer havası

  Ətraf mühiti əhatə edən atmosfer qazlarının təbii qarışığı

  Tam oxu »
 • atmosfer havasına fiziki təsirin yol verilən səviyyəsi

  Atmosfer havasına fiziki təsirin insan sağlamlığına və ətraf mühitə zərərli olmayan maksimum səviyyəsini əks etdirən fiziki təsirin normativi

  Tam oxu »
 • atmosfer havasına zərərli fiziki təsir

  Antropogen mənşəli səs-küy, vibrasiya, ionlaşdırıcı şüalar, elektromaqnit dalğaları, hərarət, radiasiya və digər fiziki amillərin insan sağlamlığına v

  Tam oxu »
 • atmosfer havasına zərərli fiziki təsirin yol verilən həddi

  Mənbələrin hər birinin və hamısının zərərli fiziki təsirlərinin atmosfer havasına fiziki təsirin yol verilən səviyyəsini aşmaması şərti ilə zərərli fi

  Tam oxu »
 • atmosfer havasının çirklənməsi

  Atmosfer havasında zərərli maddələrin miqdarının gigiyenik və ekoloji normativlərdən artıq olması

  Tam oxu »
 • atmosfer havasının çirklənməsinin monitorinqi

  Təbii proseslər və antropogen fəaliyyət nəticəsində atmosferə atılan zərərli qaz, maye və bərk tullantılara kəmiyyət və keyfiyyət cəhətdən nəzarətin e

  Tam oxu »
 • atmosfer havasının keyfiyyəti

  Atmosfer havasının keyfiyyətinin gigiyenik və ekoloji normativlərinə uyğunluq dərəcəsini əks etdirən atmosfer havasının fiziki, kimyəvi və bioloji xas

  Tam oxu »
 • atmosfer havasının keyfiyyətinin ekoloji normativi

  Atmosfer havasında ətraf mühitə zərərli təsiri istisna edən zərərli maddələrin miqdarının yol verilən həddini müəyyən edən atmosfer havasının keyfiyyə

  Tam oxu »
 • atmosfer havasının keyfiyyətinin gigiyenik normativi

  Atmosfer havasında insan sağlamlığına zərərli təsiri istisna edən zərərli maddələrin miqdarının yol verilən həddini müəyyən edən atmosfer havasının ke

  Tam oxu »
 • atmosfer havasının monitorinqi

  Atmosfer havasının vəziyyətinin, çirklənməsinin, onda baş verən təbii hadisələrin öyrənilməsi, qiymətləndirilməsi və proqnozu məqsədilə müşahidə və nə

  Tam oxu »
 • atmosfer havasının mühafizəsi

  Atmosfer havasının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, insan sağlamlığına və ətraf mühitə zərərli olan atmosfer havasına təsirin qarşısının alınması məqs

  Tam oxu »
 • atmosfer havasının transsərhəd çirklənməsi

  Mənbəyi bir dövlətin ərazisində yerləşən zərərli maddələrin yayılması nəticəsində digər ölkənin atmosfer havasının çirklənməsi

  Tam oxu »
 • audiovizual əsər

  Bir-biri ilə əlaqəli olub hərəkət təsəvvürü doğuran və müvafiq texniki qurğuların köməyi ilə görmə (eşitmə) qavrayışı üçün nəzərdə tutulan, təsvirlər

  Tam oxu »
 • audiovizual əsər istehsalçısı

  Belə əsərin hazırlanması təşəbbüsünü və məsuliyyətini üzərinə götürmüş fiziki və ya hüquqi şəxs. Başqa sübutlar olmadıqda audiovizual əsərdə adı adi q

  Tam oxu »
 • audiovizual informasiya

  Səslə müşayiət olunan görüntülü (təsvirli) informasiya

  Tam oxu »
 • audit

  Əmtəə istehsalı və satışı, xidmət göstərilməsi və iş görülməsi ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərində mühasibat uçotunun dəqiq və dürüst aparılması

  Tam oxu »
 • audit Komitəsi

  Qanuna uyğun olaraq təsərrüfat subyektində yaradılan, daxili audit siyasətinin və strategiyasının hazırlanması, həyata keçirilməsi və auditor nəzarəti

  Tam oxu »
 • auditor xidməti

  Təsərrüfat subyektlərində müqavilə əsasında maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti sahəsində yoxlama, ekspertiza, təhlil aparmaq və yazılı rəy vermək, mühasiba

  Tam oxu »
 • aval

  Vekseli imzalamış şəxsin və ya veksel üzrə öhdəlik daşıyan digər şəxslərin öhdəliklərini yerinə yetirməsinə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürən şəxsin

  Tam oxu »
 • avalçı

  Aval verən şəxs

  Tam oxu »
 • aviasiya

  Hava məkanından insanın hava gəmisi vasitəsilə istifadə etməsinə və bunun üçün lazımi şəraitin yaradılmasına yönəldilən fəaliyyət və təsisatlar məcmus

  Tam oxu »
 • aviasiya hadisəsi

  Uçuş məqsədi ilə hava gəmisinə bütün şəxslərin mindiyi andan hava gəmisini tərk etdiyi anadək hava gəmisinin zədələnməsi və ya konstruksiyasının dağıl

  Tam oxu »
 • aviasiya insidenti

  Aviasiya hadisəsi ilə nəticələnməyən, hava gəmisinin istifadə olunması ilə bağlı olan, istismarın təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərən və ya göstərə

  Tam oxu »
 • aviasiya məmulatı

  Hava gəmilərinin ehtiyat hissələri, ləvazimatları və uçuşların təhlükəsizliyi üçün digər zəruri avadanlıq

  Tam oxu »
 • aviasiya personalı

  Ali, texniki və ya xüsusi hazırlıq keçmiş və ixtisas qeydləri əks olunmuş şəhadətnamələrə, vəsiqələrə (sertifikatlara) malik olan və aviasiya sahəsind

  Tam oxu »
 • aviasiya təhlükəsizliyi

  Mülki aviasiyanın normal və təhlükəsiz fəaliyyətini nəzərdə tutan və onun fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilə aktlarının qarşısının alınması və buna yol ve

  Tam oxu »
 • aviasiya təhlükəsizliyi xidməti

  Mülki aviasiyanın fəaliyyətinin qanunsuz müdaxilə aktlarından qorumaq üzrə funksiyaları təşkil edən və yerinə yetirən xidmət

  Tam oxu »
 • avtobus

  Sürücünün oturacaq yeri daxil olmaqla, oturacaq yerlərinin sayı doqquzdan çox olan, sərnişin daşımaları üçün nəzərdə tutulmuş avtonəqliyyat vasitəsi

  Tam oxu »
 • avtomagistral

  Müəyyən məsafədə avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin məhdudlaşdırılmayan sürətlə və maneəsiz hərəkətini təmin edən, yüksək hərəkəti buraxma qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • avtomobil

  Yollarda adamların və ya yüklərin daşınması, yaxud adam və ya yük daşıyan nəqliyyat vasitələrinin yedəyə alınması üçün istifadə edilən mexaniki nəqliy

  Tam oxu »