Terminlər lüğəti

 • aerodrom

  Hava gəmilərinin uçuşu, enməsi, yönəldilməsi, dayanacağı və onlara xidmət edilməsi üçün xüsusi təchiz edilmiş qum və ya su sahəsi

  Tam oxu »
 • aeroport

  Hava limanı Hava gəmilərinin qəbul edilməsi, yola salınması və hava daşımalarına xidmət göstərilməsi üçün nəzərdə tutulan, bu məqsədlərə görə aerodrom

  Tam oxu »
 • affinajçı

  Yüksək əyar göstəricisinə malik olan qiymətli metalların külçələrini istehsal edən müəssisə

  Tam oxu »
 • ağır çatışmazlıq

  Dövlət təhsil (xüsusi təhsil) standartlarına uyğun təlimi qeyri-mümkün edən fiziki, əqli və (və ya) psixi ləngimənin qanunvericiliklə müəyyən olunmuş

  Tam oxu »
 • ağırçəkili və ya irihəcmli mallar

  Çəkisinə, ölçülərinə və ya xarakterinə görə, adətən, örtülü nəqliyyat vasitəsində və ya örtülü konteynerdə daşınmayan mallar

  Tam oxu »
 • ahıl

  Yaşı 70-ə çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşı, habelə Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs

  Tam oxu »
 • ahıllara sosial xidmət

  Ahılların sosial xidmətə olan tələbatının ödənilməsinə yönəldilən, onlara mülkiyyət növündən və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq sosial xi

  Tam oxu »
 • axşam mədaxil kassası

  Əməliyyat günündən sonra nağd pul və digər qiymətlilərin qəbulunu həyata keçirən mədaxil kassası

  Tam oxu »
 • AİDS

  (Acquid Immune Deficiency Syndrom) qazanılmış immunçatışmazlığı sindromu – HIV virusunun törətdiyi xəstəlik

  Tam oxu »
 • ailə

  Qohumluq və ya qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər xüsusiyyətlərə görə bağlılığı olan, birgə yaşayan, ümumi ev təsərrüfatına malik şəxslər və yaxud

  Tam oxu »
 • ailə kəndli təsərrüfatı

  Ailə üzvlərinin və onlarla birgə fəaliyyət göstərən şəxslərin fərdi əməyi və mülkiyyətində və ya icarəsində olan əmlak əsasında hüquqi şəxs yaratmadan

  Tam oxu »
 • ailədə adambaşına düşən orta gəlir

  Ailənin məcmu gəlirlərinin ailə üzvlərinin sayına nisbəti

  Tam oxu »
 • akkreditə edilmiş sertifikat xidmətləri mərkəzi

  Təkmil sertifikat vermək hüququ müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən şəhadətnamə ilə təsdiqlənmiş sertifikat xidmətləri mərkəzi

  Tam oxu »
 • aksept

  Ofertanın ünvanlandığı şəxsin ofertanı qəbul etməsi haqqında cavabı

  Tam oxu »
 • akseptant

  Köçürmə veksel üzərində aksept qoymuş şəxs

  Tam oxu »
 • aqro-meşəmeliorasiya

  Meşə əkinlərinin salınması yolu ilə həyata keçirilən torpaqqoruyucu tarlaqoruyucu, susaxlayıcı meliorasiya növləri

  Tam oxu »
 • aqroekosistem

  Kənd təsərrüfatı məhsullarının əldə olunmasında iştirak edən torpaq sahələrini, tarlaları, heyvanları, meşələri, təbii yem sahələrini, su hövzələrini

  Tam oxu »
 • aqrokimyəvi maddələr

  Torpaqların münbitliyinin artırılması, kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının yüksəldilməsi və məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsəd

  Tam oxu »
 • aqrokimyəvi müayinə

  Torpaqların münbitlik və çirklənmə göstəricilərinə dövlət nəzarətini həyata keçirmək məqsədilə kənd təsərrüfatı torpaqlarının vaxtaşırı müayinəsi

  Tam oxu »
 • alğı-satqı

  Satıcının əşyanı alıcının mülkiyyətinə verməyi, alıcının isə əşyanı qəbul edib əvəzində müəyyənləşdirilmiş pul məbləğini (qiyməti) ödəməsi

  Tam oxu »
 • alkoqolizm

  Spirtli içkilərin sui–istifadəsi nəticəsində yaranmış və xroniki intoksikasiya doğuran, spirtli içkilərdən psixi və (və ya) fiziki asılılıqla, habelə

  Tam oxu »
 • alonj

  Vekseldə qeydlərin yazılması üçün yer olmadıqda üzərində yazılar yazmaq, avalları, akseptləri və sairəni rəsmiləşdirmək üçün vekselə əlavə edilmiş kağ

  Tam oxu »
 • alternativ öhdəlik

  Bir neçə öhdəlikdən biri

  Tam oxu »
 • amortizasiya

  Aktivlərin faydalı xidmət müddəti ərzində amortizasiya dəyərinin müntəzəm surətdə azalması deməkdir

  Tam oxu »
 • amortizasiya dəyəri

  Əsas vəsaitlərin ilkin dəyəri ilə ləğv olunma dəyəri arasındakı fərqlə müəyyən olunur

  Tam oxu »
 • ana süd ilə qidalanma

  Körpə və erkən yaşlı uşaqların döşlə əmizdirilməsi

  Tam oxu »
 • anbar sahibi

  Sənətkarlıq şəklində saxlama ilə məşğul olan və saxlama üzrə öz xidmətlərini açıq təklif edən saxlayıcıdır

  Tam oxu »
 • anderrayter

  Emitentlə bağlanılmış müqavilə əsasında qiymətli kağızların yerləşdirilməsini həyata keçirən diler

  Tam oxu »
 • andlı iclasçı

  Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada andlı iclasçılar siyahısına daxil edilmiş, Cinayət-Prosessual Məcəlləsində nəzə

  Tam oxu »
 • andlı iclasçılar kollegiyası

  Cinayət-Prosessual Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada cinayət işlərinə baxılması üçün yaradılan andlı iclasçılardan ibarət qurum

  Tam oxu »
 • andlı iclasçıların aparıcısı

  Verdikt çıxarılması üçün müşavirə otağına gedənədək andlı iclasçıların öz tərkibindən seçdikləri şəxs

  Tam oxu »
 • ani lotereya

  Uduşu lotereyanın iştirakçısı tərəfindən lotereyada iştirak hüququnu təsbit edən lotereya bileti əldə etdikdən dərhal sonra digər lotereya iştirakçıla

  Tam oxu »
 • annuitet ödənişlər

  İpoteka borcunun (kredit üzrə əsas borcun və həmin borca hesablanmış faizlərin) ödənilməsinə yönəldilmiş müntəzəm bərabər aylıq ödənişlər

  Tam oxu »
 • aparteid

  İrqi ayrıseçkilik

  Tam oxu »
 • apellyasiya instansiyası məhkəməsi

  Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda birinci instansiya məhkəməsinin qanuni qüvvəyə minməmiş hökmündən və ya digər qər

  Tam oxu »
 • aprobasiya

  Toxumluq əkinlərin sorttəmizliyinin, xəstəliyə yoluxmasının, ziyanvericilər tərəfindən zədələnməsinin və alaqlanma dərəcəsinin təyini

  Tam oxu »
 • aprobator

  Bitkilərin sortluq və toxumluq əkinlərində aprobasiya aparmaq hüququ olan fiziki şəxs

  Tam oxu »
 • aptek təşkilatları

  Apteklər, aptek anbarları, aptek məntəqələri, aptek köşkləri

  Tam oxu »
 • aralıq gömrük orqanı

  BYD-da yol nəqliyyatı vasitəsi, nəqliyyat vasitələri qatarı, yaxud konteynerlərin daxil olduğu və ya çıxdığı Razılığa gələn tərəfin hər hansı gömrük o

  Tam oxu »
 • aralıq inzibati akt

  Konkret icraatın təşkili və həyata keçirilməsi ilə bağlı inzibati orqan tərəfindən qəbul edilən akt

  Tam oxu »
 • aralıq istifadə üçün qırma

  Meşəyə qulluq, seçmə sanitariya və yenidənəkmə ilə əlaqədar qırmalar, az qiymətli ağaclıqların, habelə qoruyucu, suyu mühafizə və başqa funksiyalarını

  Tam oxu »
 • arbitraj sazişi

  Müqavilə xarakteri və yaxud başqa xarakter daşıyıb-daşımamasından asılı olmayaraq, hər hansı bir konkret hüquq münasibəti ilə əlaqədar tərəflər arasın

  Tam oxu »
 • arxeoloji abidələr

  İnsanın fəaliyyəti ilə əlaqədar yer altında olan maddi mədəniyyət nümunələri, o cümlədən ibtidai insan düşərgələri və yaşayış məskənləri, qədim qəbiri

  Tam oxu »
 • arxiv

  Arxiv sənədlərinin məcmusu, onların komplektləşdirilməsini, uçotunu, mühafizəsini və istifadəsini həyata keçirən arxiv təşkilatları və ya idarələrin,

  Tam oxu »
 • arxiv fondu

  Tarixi və məntiqi baxımdan bir-biri ilə bağlı olan arxiv sənədlərinin məcmusu

  Tam oxu »
 • arxiv işi

  Arxivlərin komplektləşdirilməsi, mühafizəsi, uçotu və arxiv xidmətinin təşkili

  Tam oxu »
 • arxiv sənədi

  Mühafizə edilən və ya edilməli olan, informasiya daşıyıcısının növündən asılı olmayaraq dövlət, cəmiyyət və ya öz mülkiyyətçisi üçün tarixi, elmi, məd

  Tam oxu »
 • arxiv sənədlərinin daimi mühafizəsi

  Həmin sənədlərin arxivdə, muzeydə və kitabxanada müddətsiz mühafizəsi

  Tam oxu »
 • arxiv sənədlərinin mülkiyyətçisi

  Arxiv sənədləri üzərində sahiblik, istifadə və sərəncam hüququna malik olan subyekt

  Tam oxu »
 • arxiv sənədlərinin müvəqqəti mühafizəsi

  Dövlət və yerli özünüidarə orqanları, dövlət idarə, müəssisə və təşkilatları tərəfindən arxiv sənədlərinin nəzərdə tutulmuş müddətdə mühafizəsi

  Tam oxu »