Terminlər lüğəti

 • abonent

  Televiziya və radio yayım xidmətlərindən istifadə edən fiziki və ya hüquqi şəxs

  Tam oxu »
 • abstinent sindromu

  İnsan psixikasına təsir göstərən maddələrin istehlakının qəflətən dayandırılması və ya onların antaqonistlərinin təsiri nəticəsində yaranmış, psixi, s

  Tam oxu »
 • ACİYF

  Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu

  Tam oxu »
 • açıq səhmdar cəmiyyəti

  Səhmdar cəmiyyətinin iştirakçıları onlara mənsub səhmləri digər səhmdarların razılığı olmadan özgəninkiləşdirə bildikdə, o, açıq səhmdar cəmiyyəti say

  Tam oxu »
 • adi anbar şəhadətnaməsi

  Mal anbarı tərəfindən malın saxlanmağa qəbul olunduğunu təsdiqləyən adsız qiymətli kağızdır

  Tam oxu »
 • adi (normal) əməliyyat dövrü

  Xammal, material, əmtəə və s. sərvətlərin alındığı, pul (kapital) qoyulduğu gündən etibarən onların nəticələrinin yenidən hazır məhsula, iş və xidmətə

  Tam oxu »
 • adibələrin mühafizə zonası

  Abidələrin görkəminə xələl gətirməmək məqsədilə onların yerləşdiyi sahənin ətrafında abidənin xarakterindən asılı olaraq müəyyən edilən əlavə tənzimlə

  Tam oxu »
 • adlı çek

  Konkret bir şəxsin adına «əmrə deyil» şərtilə yazılan və digər şəxslərə ötürülməsi (indosamentlə) mümkün olmayan çek

  Tam oxu »
 • adlı emissiya qiymətli kağızları

  Bu qiymətli kağızlar üzrə hüquqların keçməsi və onlarda təsbit edilmiş hüquqların həyata keçirilməsi sahibinin mütləq eyniləşdirilməsini tələb edən, s

  Tam oxu »
 • adlı qiymətli kağızlar

  Müəyyən şəxsin adına verilmiş qiymətli kağız

  Tam oxu »
 • adsız (təqdim edənə) çek

  «Təqdim edənə» şərti yazılmaqla verilən və digər şəxsə sadəcə olaraq verməklə ötürülən çek

  Tam oxu »
 • adsız qiymətli kağızlar

  Qiymətli kağız o halda adsız sayılır ki, ona əsasən borclu öhdəliyi bu qiymətli kağızı təqdim edən istənilən şəxsə icra etməyi öz üzərinə götürür

  Tam oxu »
 • advalor

  Malların gömrük dəyərinə görə faizlə hesablanması

  Tam oxu »
 • aerodrom

  Hava gəmilərinin uçuşu, enməsi, yönəldilməsi, dayanacağı və onlara xidmət edilməsi üçün xüsusi təchiz edilmiş qum və ya su sahəsi

  Tam oxu »
 • aeroport

  Hava limanı Hava gəmilərinin qəbul edilməsi, yola salınması və hava daşımalarına xidmət göstərilməsi üçün nəzərdə tutulan, bu məqsədlərə görə aerodrom

  Tam oxu »
 • affinajçı

  Yüksək əyar göstəricisinə malik olan qiymətli metalların külçələrini istehsal edən müəssisə

  Tam oxu »
 • ağır çatışmazlıq

  Dövlət təhsil (xüsusi təhsil) standartlarına uyğun təlimi qeyri-mümkün edən fiziki, əqli və (və ya) psixi ləngimənin qanunvericiliklə müəyyən olunmuş

  Tam oxu »
 • ağırçəkili və ya irihəcmli mallar

  Çəkisinə, ölçülərinə və ya xarakterinə görə, adətən, örtülü nəqliyyat vasitəsində və ya örtülü konteynerdə daşınmayan mallar

  Tam oxu »
 • ahıl

  Yaşı 70-ə çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşı, habelə Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs

  Tam oxu »
 • ahıllara sosial xidmət

  Ahılların sosial xidmətə olan tələbatının ödənilməsinə yönəldilən, onlara mülkiyyət növündən və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq sosial xi

  Tam oxu »
 • axşam mədaxil kassası

  Əməliyyat günündən sonra nağd pul və digər qiymətlilərin qəbulunu həyata keçirən mədaxil kassası

  Tam oxu »
 • AİDS

  (Acquid Immune Deficiency Syndrom) qazanılmış immunçatışmazlığı sindromu – HIV virusunun törətdiyi xəstəlik

  Tam oxu »
 • ailə

  Qohumluq və ya qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər xüsusiyyətlərə görə bağlılığı olan, birgə yaşayan, ümumi ev təsərrüfatına malik şəxslər və yaxud

  Tam oxu »
 • ailə kəndli təsərrüfatı

  Ailə üzvlərinin və onlarla birgə fəaliyyət göstərən şəxslərin fərdi əməyi və mülkiyyətində və ya icarəsində olan əmlak əsasında hüquqi şəxs yaratmadan

  Tam oxu »
 • ailədə adambaşına düşən orta gəlir

  Ailənin məcmu gəlirlərinin ailə üzvlərinin sayına nisbəti

  Tam oxu »
 • akkreditə edilmiş sertifikat xidmətləri mərkəzi

  Təkmil sertifikat vermək hüququ müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən şəhadətnamə ilə təsdiqlənmiş sertifikat xidmətləri mərkəzi

  Tam oxu »
 • aksept

  Ofertanın ünvanlandığı şəxsin ofertanı qəbul etməsi haqqında cavabı

  Tam oxu »
 • akseptant

  Köçürmə veksel üzərində aksept qoymuş şəxs

  Tam oxu »
 • aqro-meşəmeliorasiya

  Meşə əkinlərinin salınması yolu ilə həyata keçirilən torpaqqoruyucu tarlaqoruyucu, susaxlayıcı meliorasiya növləri

  Tam oxu »
 • aqroekosistem

  Kənd təsərrüfatı məhsullarının əldə olunmasında iştirak edən torpaq sahələrini, tarlaları, heyvanları, meşələri, təbii yem sahələrini, su hövzələrini

  Tam oxu »
 • aqrokimyəvi maddələr

  Torpaqların münbitliyinin artırılması, kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının yüksəldilməsi və məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsəd

  Tam oxu »
 • aqrokimyəvi müayinə

  Torpaqların münbitlik və çirklənmə göstəricilərinə dövlət nəzarətini həyata keçirmək məqsədilə kənd təsərrüfatı torpaqlarının vaxtaşırı müayinəsi

  Tam oxu »
 • alğı-satqı

  Satıcının əşyanı alıcının mülkiyyətinə verməyi, alıcının isə əşyanı qəbul edib əvəzində müəyyənləşdirilmiş pul məbləğini (qiyməti) ödəməsi

  Tam oxu »
 • alkoqolizm

  Spirtli içkilərin sui–istifadəsi nəticəsində yaranmış və xroniki intoksikasiya doğuran, spirtli içkilərdən psixi və (və ya) fiziki asılılıqla, habelə

  Tam oxu »
 • alonj

  Vekseldə qeydlərin yazılması üçün yer olmadıqda üzərində yazılar yazmaq, avalları, akseptləri və sairəni rəsmiləşdirmək üçün vekselə əlavə edilmiş kağ

  Tam oxu »
 • alternativ öhdəlik

  Bir neçə öhdəlikdən biri

  Tam oxu »
 • amortizasiya

  Aktivlərin faydalı xidmət müddəti ərzində amortizasiya dəyərinin müntəzəm surətdə azalması deməkdir

  Tam oxu »
 • amortizasiya dəyəri

  Əsas vəsaitlərin ilkin dəyəri ilə ləğv olunma dəyəri arasındakı fərqlə müəyyən olunur

  Tam oxu »
 • ana süd ilə qidalanma

  Körpə və erkən yaşlı uşaqların döşlə əmizdirilməsi

  Tam oxu »
 • anbar sahibi

  Sənətkarlıq şəklində saxlama ilə məşğul olan və saxlama üzrə öz xidmətlərini açıq təklif edən saxlayıcıdır

  Tam oxu »
 • anderrayter

  Emitentlə bağlanılmış müqavilə əsasında qiymətli kağızların yerləşdirilməsini həyata keçirən diler

  Tam oxu »
 • andlı iclasçı

  Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada andlı iclasçılar siyahısına daxil edilmiş, Cinayət-Prosessual Məcəlləsində nəzə

  Tam oxu »
 • andlı iclasçılar kollegiyası

  Cinayət-Prosessual Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada cinayət işlərinə baxılması üçün yaradılan andlı iclasçılardan ibarət qurum

  Tam oxu »
 • andlı iclasçıların aparıcısı

  Verdikt çıxarılması üçün müşavirə otağına gedənədək andlı iclasçıların öz tərkibindən seçdikləri şəxs

  Tam oxu »
 • ani lotereya

  Uduşu lotereyanın iştirakçısı tərəfindən lotereyada iştirak hüququnu təsbit edən lotereya bileti əldə etdikdən dərhal sonra digər lotereya iştirakçıla

  Tam oxu »
 • annuitet ödənişlər

  İpoteka borcunun (kredit üzrə əsas borcun və həmin borca hesablanmış faizlərin) ödənilməsinə yönəldilmiş müntəzəm bərabər aylıq ödənişlər

  Tam oxu »
 • aparteid

  İrqi ayrıseçkilik

  Tam oxu »
 • apellyasiya instansiyası məhkəməsi

  Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda birinci instansiya məhkəməsinin qanuni qüvvəyə minməmiş hökmündən və ya digər qər

  Tam oxu »
 • aprobasiya

  Toxumluq əkinlərin sorttəmizliyinin, xəstəliyə yoluxmasının, ziyanvericilər tərəfindən zədələnməsinin və alaqlanma dərəcəsinin təyini

  Tam oxu »
 • aprobator

  Bitkilərin sortluq və toxumluq əkinlərində aprobasiya aparmaq hüququ olan fiziki şəxs

  Tam oxu »