Terminlər lüğəti

 • audiovizual əsər

  Bir-biri ilə əlaqəli olub hərəkət təsəvvürü doğuran və müvafiq texniki qurğuların köməyi ilə görmə (eşitmə) qavrayışı üçün nəzərdə tutulan, təsvirlər

  Tam oxu »
 • audiovizual əsər istehsalçısı

  Belə əsərin hazırlanması təşəbbüsünü və məsuliyyətini üzərinə götürmüş fiziki və ya hüquqi şəxs. Başqa sübutlar olmadıqda audiovizual əsərdə adı adi q

  Tam oxu »
 • audiovizual informasiya

  Səslə müşayiət olunan görüntülü (təsvirli) informasiya

  Tam oxu »
 • audit

  Əmtəə istehsalı və satışı, xidmət göstərilməsi və iş görülməsi ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərində mühasibat uçotunun dəqiq və dürüst aparılması

  Tam oxu »
 • audit Komitəsi

  Qanuna uyğun olaraq təsərrüfat subyektində yaradılan, daxili audit siyasətinin və strategiyasının hazırlanması, həyata keçirilməsi və auditor nəzarəti

  Tam oxu »
 • auditor xidməti

  Təsərrüfat subyektlərində müqavilə əsasında maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti sahəsində yoxlama, ekspertiza, təhlil aparmaq və yazılı rəy vermək, mühasiba

  Tam oxu »
 • aval

  Vekseli imzalamış şəxsin və ya veksel üzrə öhdəlik daşıyan digər şəxslərin öhdəliklərini yerinə yetirməsinə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürən şəxsin

  Tam oxu »
 • avalçı

  Aval verən şəxs

  Tam oxu »
 • aviasiya

  Hava məkanından insanın hava gəmisi vasitəsilə istifadə etməsinə və bunun üçün lazımi şəraitin yaradılmasına yönəldilən fəaliyyət və təsisatlar məcmus

  Tam oxu »
 • aviasiya hadisəsi

  Uçuş məqsədi ilə hava gəmisinə bütün şəxslərin mindiyi andan hava gəmisini tərk etdiyi anadək hava gəmisinin zədələnməsi və ya konstruksiyasının dağıl

  Tam oxu »
 • aviasiya insidenti

  Aviasiya hadisəsi ilə nəticələnməyən, hava gəmisinin istifadə olunması ilə bağlı olan, istismarın təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərən və ya göstərə

  Tam oxu »
 • aviasiya məmulatı

  Hava gəmilərinin ehtiyat hissələri, ləvazimatları və uçuşların təhlükəsizliyi üçün digər zəruri avadanlıq

  Tam oxu »
 • aviasiya personalı

  Ali, texniki və ya xüsusi hazırlıq keçmiş və ixtisas qeydləri əks olunmuş şəhadətnamələrə, vəsiqələrə (sertifikatlara) malik olan və aviasiya sahəsind

  Tam oxu »
 • aviasiya təhlükəsizliyi

  Mülki aviasiyanın normal və təhlükəsiz fəaliyyətini nəzərdə tutan və onun fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilə aktlarının qarşısının alınması və buna yol ve

  Tam oxu »
 • aviasiya təhlükəsizliyi xidməti

  Mülki aviasiyanın fəaliyyətinin qanunsuz müdaxilə aktlarından qorumaq üzrə funksiyaları təşkil edən və yerinə yetirən xidmət

  Tam oxu »
 • avtobus

  Sürücünün oturacaq yeri daxil olmaqla, oturacaq yerlərinin sayı doqquzdan çox olan, sərnişin daşımaları üçün nəzərdə tutulmuş avtonəqliyyat vasitəsi

  Tam oxu »
 • avtomagistral

  Müəyyən məsafədə avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin məhdudlaşdırılmayan sürətlə və maneəsiz hərəkətini təmin edən, yüksək hərəkəti buraxma qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • avtomobil

  Yollarda adamların və ya yüklərin daşınması, yaxud adam və ya yük daşıyan nəqliyyat vasitələrinin yedəyə alınması üçün istifadə edilən mexaniki nəqliy

  Tam oxu »
 • avtomobil nəqliyyatı

  Avtonəqliyyat vasitələrindən və avtomobil nəqliyyatının infrastrukturundan istifadə edilməklə, sərnişin və yük daşımalarının yerinə yetirildiyi nəqliy

  Tam oxu »
 • avtomobil nəqliyyatı ilə kommersiya məqsədli daşımalar

  Sərnişin və ya yük daşınması müqaviləsi, yaxud digər qanuni əsaslarla, daşınma haqqı ödənilməklə yerinə yetirilən daşımalar

  Tam oxu »
 • avtomobil nəqliyyatının infrastrukturu

  Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımaları üçün istifadə olunan avtomobil yolları, avtovağzallar (avtostansiyalar), dayanacaq məntəqələri, av

  Tam oxu »
 • avtomobil yolları şəbəkəsi

  Müəyyən ərazidə sərnişin və yük daşımalarını təmin edən bütün avtomobil yollarının vahid sistemi

  Tam oxu »
 • avtomobil yollarının saxlanılması

  Yolun müvafiq layihəyə uyğun olaraq istifadəçilərin tələblərinə cavab verməsini təmin etmək məqsədi ilə bütün il boyu yola və yol qurğularına xidmət g

  Tam oxu »
 • avtomobil yollarının təmiri

  Yol geyiminin, torpaq yatağının və mühəndisi qurğuların gücləndirilməsi və genişləndirilməsi, o cümlədən deformasiyalara və dağılmalara məruz qalmış k

  Tam oxu »
 • avtomobil yollarının tikintisi

  Texniki-iqtisadi əsaslandırma və normativ-texniki sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq iki məntəqə arasında zəlzələyə, digər təbii və texnogen təsirlər

  Tam oxu »
 • avtomobil yollarının yaradılması

  Müvafiq proqramlar əsasında yol tikintisi məqsədi ilə torpaq sahələrinin ayrılması, elmi-tədqiqat, layihə-axtarış, tikinti-quraşdırma və yenidənqurma

  Tam oxu »
 • avtomobil yollarının yenidən qurulması

  Mövcud yolun və yol qurğularının nəqliyyat-istismar göstəricilərinin yüksəldilməsi, yolun bütövlükdə və ya ayrı-ayrı hissələrinin daha yüksək texniki

  Tam oxu »
 • avtomobil yolu

  Yol hərəkəti qaydalarına, dövlət standartlarına və digər normativ-hüquqi aktlara uyğun olan ölçülərə və kütləyə malik avtomobillərin, avtobusların, mo

  Tam oxu »
 • avtomobil yolu təsərrüfatı

  Tabeçiliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq konkret ərazidə mövcud olan avtomobil yolları şəbəkəsinin, həmçinin onların inkişafı, saxlanıl

  Tam oxu »
 • avtomobil yolunun istifadəçiləri

  Öz ehtiyaclarını ödəmək və ya başqalarına xidmət göstərmək məqsədi ilə avtomobil yolları ilə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin mülkiyyətçiləri, sür

  Tam oxu »
 • avtomobillər üçün dayancaq

  Avtomobillərin xüsusi ayrılmış yerlərdə saxlanılaraq qorunması üzrə xidmət göstərən obyektdir. Bu növ obyektlər xüsusi razılıq və vergi orqanlarında q

  Tam oxu »
 • avtonəqliyyat ilə daşımaların təşkilatçısı

  Özünün və ya sifarişçinin adından sərnişinlərin və ya yüklərin daşınması, həmçinin avtomobil nəqliyyatı ilə daşımaların təşkili ilə əlaqədar müqaviləl

  Tam oxu »
 • avtonəqliyyat vasitəsi

  Sərnişin, yük və ya xüsusi avadanlığın avtomobil yolları ilə daşınması üçün nəzərdə tutulmuş mühərriklə hərəkətə gətirilən nəqliyyat vasitəsi (bir və

  Tam oxu »
 • avtorizasiya

  Bank sənədlərindəki məlumatların sistemə daxil edilməsinin təsdiqi

  Tam oxu »
 • ayaqqabıların təmiri və tikişi üzrə emalatxana

  Sifariş əsasında ayaqqabıların tikilməsi, təmiri, təmizlənilməsi, rənglənməsi və onların ayrı-ayrı hissələrinin hazırlanması ilə məşğul olan məişət xi

  Tam oxu »
 • ayırıcı zolaq

  Yolun ayrılmış elementi olub, yanaşı yerləşən hərəkət hissələrini bir-birindən ayıran, lakin nəqliyyat vasitələrinin, piyadaların hərəkəti və ya dayan

  Tam oxu »
 • ayrı-ayrı mal qrupları üzrə ixtisaslaşmış dükanlar

  Ticarət sahəsi 100-1000 kv.m-dək olub, ayrı-ayrı qeyri-ərzaq mallarının satışı ilə məşğul olur. İxtisaslaşmasına uyğun olaraq avadanlıqlarla təmin olu

  Tam oxu »
 • ayrılıqda yerləşən hidrotexniki qurğular

  Meliorasiya və irriqasiya sistemlərinə daxil olmayan, suların istehlakçılara çatdırılmasını, meliorasiya sistemlərinin köməyi ilə artıq suların kənara

  Tam oxu »
 • azadlığın məhdudlaşdırılması

  İttiham hökmü çıxarılanadək on səkkiz yaşı tamam olmuş məhkumların cəmiyyətdən təcrid olunmadan, lakin nəzarət altında xüsusi müəssisələrdə saxlanılma

  Tam oxu »
 • azərbaycan malları

  Mənşə ölkəsi Azərbaycan Respublikası olan və ya Azərbaycan Respublikası ərazisində sərbəst dövriyyə üçün buraxılmış mallar

  Tam oxu »
 • azərbaycan Respublikası ərazisindən tranzit

  Gömrük qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikası sərhədindəki iki məntəqə arasında Azərbaycan Respublikası ərazisi ilə daşın

  Tam oxu »
 • azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisi

  Azərbaycan Respublikasının quru ərazisindən, daxili sulardan, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsindən (o cümlədən

  Tam oxu »
 • azərbaycan Respublikasının gömrük tarifi

  Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən mallara tətbiq edilən və xarici iqtisadi fəaliyyətin Əmtəə nomenklaturasına uyğun olaraq siste

  Tam oxu »
 • azərbaycan Respublikasının kurort fondu

  Dövlət uçotuna alınmış bütün növ təbii müalicə ehtiyatlarının, müalicə-sağlamlaşdırma yerlərinin və kurortların məcmusu

  Tam oxu »
 • azərbaycan Respublikasının milli valyutası

  a) tədavüldə olan, eləcə də tədavüldən çıxarılan, lakin tədavüldə olan pul nişanlarına dəyişdirilə bilən Azərbaycan Respublikası Milli Bankının buraxd

  Tam oxu »
 • AZİPS

  Real Vaxt Rejimində Banklararası Milli Hesablaşmalar Sistemi

  Tam oxu »
 • aztəminatlı ailə

  Orta aylıq gəlirləri hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac meyarının məcmusundan aşağı olan ailə

  Tam oxu »
 • baxımsız

  Təlim-tərbiyə vermək, yaxud saxlamaq vəzifəsinin valideynləri və ya digər qanuni nümayəndələri tərəfindən yerinə yetirilməməsi və ya lazımınca yerinə

  Tam oxu »
 • baqaj

  Daşınmaq üçün qablaşdırılmış, sərnişin tərəfindən avtonəqliyyat vasitəsilə göndərilən və ya səfər boyu müşayiət edilən, qabariti, çəkisi və xüsusiyyət

  Tam oxu »
 • baqaj çeşidləmə yeri

  Reyslər üzrə paylanma üçün göndərilən (alınan) baqajın çeşidləndiyi yer

  Tam oxu »