VAİZƏ

moizə edən, minbərdən vəz söyləyən; nəsihətçi.
VAİZ
VAQİF