XYLOGRAPHY

n ksiloqrafiya (ağac üzərində naxışaçma sənəti)

XYLOGRAPH
XYLONITE