YAXASINI ƏLDƏ QOYMAQ

cavabdeh halına salmaq, mübahisə obyektinə çevirmək; ~ işə salmaq.

YAXASINI CIRMAQ (YIRTMAQ)
YAXASINI ƏLƏ VERMƏMƏK