YELƏ SOVURMAQ

bax: yelə vermək.

YELDƏYİRMANI İLƏ DÖYÜŞMƏK
YELƏ VERMƏK