ÖTKÜNƏ

üstün; ötən, keçən; qüvvətli.
ÖTKÜN
ÖVLİYA