ÖZCAN

güclü ruh, təməli möhkəm qoyulmuş varlıq; sağlam.
ÖZBƏY
ÖZDƏMİR