ƏDÜK

Ayaqqabı, çəkmə, məst. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏCRİNİ ÇƏKMƏK
ƏFƏNDİ