ƏRƏBƏ

Araba. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏRDİL
ƏRƏN