ƏVRƏN

Aləm. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏTƏK
ƏYAL ƏRƏB