TRİQONOMÉTRİYA

[ yun. trigonon – üçbucaq və metreo – ölçürəm] Həndəsənin, üçbucağın tərəfləri və bucaqları arasındakı münasibətləri öyrənən bəhsi. Düzxətli triqonometriya. Sferik triqonometriya.
TRİQONOMETRİ́K
TRİLÓGİYA

Digər lüğətlərdə