AYAN

ı sabitə \[ عاترح أػْ اٌُ \] – sabit olan varlıqlar. Əyan sözünün kökündə dayanan eyn \[ػٍُ\] kəlməsinin hərfi mənaları göz, nəzər, bulaq, mənbə və s. dir. Müsəlman Şərqi fəlsəfəsində zatı mümkün olan varlıqların Allahın elmindəki həqiqətləri əyani sabitələrdir.
AVVAM
AYƏ

Digər lüğətlərdə