Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • ƏĞYAR

  ərəb. ğeyr sözünün cəmi Özgə(lər), dost olmayan(lar) rəqib(lər), yad(lar). Qoyma qalam bəxti qara, Əğyar hara, de mən hara? Uzaq elə, bir diyara, Götü

  Tam oxu »
 • ƏĞYAR

  ər. ğeyr sözünün cəmi 1. Özgə(lər), dost olmayan(lar) rəqib(lər), yad(lar). 2. Qənim. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, mən sözümü söylərəm, Ə

  Tam oxu »
 • ƏHDİNİ BOZMAQ

  Vədini pozmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏHMƏR ƏRƏB

  Qırmızı. Sayat, sərvidir boyu dilbərin, Boyundan şirindi suyu dilbərin. Ətirdən iylidi muyu dilbərin, Səni döndərəndir, ey qızıl əhmər alma!          

  Tam oxu »
 • ƏHRİMƏN FARS

  1. Zərdüşt dinində: şər allahı, şər və zülmət mənbəyi. 2. Məcazi mənada: pis qüvvə, şər qüvvə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Paşa, Koroğlunu heç əhrim

  Tam oxu »
 • ƏHSƏNTÜ ƏRƏB

  Əhsən sənə! bərəkəllah! Mərhəba sənə! O ala gözlümün gözü yoldadı, Bağda heyva, nar var, yar, səndən ötrü

  Tam oxu »
 • ƏHVAL-PÜRSAN

  ərəb. əhval, fars. pürsan – soruşma Əhvallaşma, hal-əhval tutma. Söz tamama yetən kimi Şah Abbas cəlladları dayandırdı

  Tam oxu »
 • ƏHVAL-PÜRSAN

  ər. əhval, fars. pürsan – soruşma Əhvallaşma, hal-əhval tutma. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu dedi: – Çənlibel qoruqçusuyam

  Tam oxu »
 • ƏHVALPÜRSAN

  Bax: əhval-pürsan.

  Tam oxu »
 • ƏHVALPÜRSAN

  Bax: əhval-pürsan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏJDƏRHA FARS

  Əjdaha; böyük ilan, insan yeyən ilan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏKİLMƏK

  Hiss etdirmədən çıxıb getmək, gözdən itmək, qaçmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bir anda meydan boşaldı

  Tam oxu »
 • ƏKSİG

  Əksik, kəm. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏKSİLMƏK

  Ayrılmaq, qeyb olmaq, ölüb ayrılmaq, sayı azalmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏKSÜGLÜG

  Qüsur, əksiklik, nöqsan, eyib. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏKŞƏŞMƏK

  Sataşmaq, əylənmək, oynaşmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏQİQ ƏRƏB

  Müxtəlif rənglərə çalan laylardan ibarət olan bərk mineral. Yarımqiymətli daş kimi bəzək şeylərinin hazırlanmasında istifadə edilir

  Tam oxu »
 • ƏQİL ƏRƏB

  Ağıl. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Flektivlik baxımından aqil sözü ilə qohumdur. Hər igiddə olmaz hünər, Od olmasa ocaq sönər, Dövlətlidən dövlət dö

  Tam oxu »
 • ƏQL

  Bax: əqil. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏL-ƏHDİ MİNƏL-VƏFA

  Əhdə əməl etmək vəfadandır. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əl-əhdi minəl-vəfa. Biz öz vədimizi yerinə yetirdik

  Tam oxu »
 • ƏLAQİBƏT

  Sonunda, nəhayətində. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏLAMAN ƏRƏB

  1. Yardıma, köməyə çağırış bildirən nida. 2. İmdad, nicat. Əsma xanım edər bu ələmanı, İmdada çağırram Şahi-Mərdanı; Zülm etmə, öldürmə belə cavanı, Q

  Tam oxu »
 • ƏLAMANDA QALMAQ

  Çarəsiz qalmaq, nə edəcəyini bilməmək.

  Tam oxu »
 • ƏLAMANDA OLMAQ

  Bax: əlamanda qalmaq.

  Tam oxu »
 • ƏLEYK

  ər. əleyh – onun üzərinə, ona Salama qarşılıq cavab olan əleykiməssəlam sözünün qısa şəkildə işlənməsi

  Tam oxu »
 • ƏLƏM1 ƏRƏB

  Dərd, qəm, kədər, qüssə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bir ah çəkdim ərşi-zəminə düşdü, Ələm oxu bir-birinə ötüşdü, Namə gəlib Çənlibeldə yetişdi, Mə

  Tam oxu »
 • ƏLƏM ƏRƏB

  Bayraq. Döyülür təbillər, sancağı ələm Bizləri gözlüyüb nişana gələr.                          (“Abdulla və Cahan”)

  Tam oxu »
 • ƏLƏNGƏ

  1. Quru sümük. 2. Çox arıq, əldən düşmüş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda 2-ci mənada işlənir

  Tam oxu »
 • ƏLƏNGƏ-ÜLƏNGƏ

  Bax: ələngə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İş belə ələngə-üləngəyə qalsa, bunlardan mənim özümdə də çoxdur

  Tam oxu »
 • ƏLƏTƏŞ ƏRƏB

  Susuzluq. Bir almas göndərdim yara yadigar, Almadı alması, bağrıdaş Pəri. Könül tələb elər məndən nəyim var, Od tutub cismimi ələtəş, Pəri

  Tam oxu »
 • ƏLHƏMDÜLİLLAH

  Mövlaya şükür, Allaha şükür olsun. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏLİF

  1. Ərəb əlifbasının ilk hərfinin adı, əbcəd hesabında 1 rəqəmini ifadə edir; Allahın adlarından biri

  Tam oxu »
 • ƏLİF-BEY

  ərəb əlifbasının ilk iki hərfinin adı Əlifba. Alimdən dərs aldım əlif-bey üçün, Sürahilər düzülübdü mey üçün, Dəli könül, qəm çəkirsən nə üçün? Qəmli

  Tam oxu »
 • ƏLİF QƏDDİ DAL (YAY, NUN) OLMAQ

  Beli bükülmək, əyilmək.

  Tam oxu »
 • ƏLİF QƏDDİ DALA (YAYA, NUNA) DÖNMƏK

  Bax: əlif qəddi dal (yay, nun) olmaq.

  Tam oxu »
 • ƏLİFLƏ QAYIN

  Ərəb əlifbasında əlif və ğeyn (”qayın” bu sözün təhrif olunmuş şəklidir) hərflərinin adı. Əbcəd hesabına görə, əlif bir, ğeyn min ədədinə uyğun gəlir

  Tam oxu »
 • ƏLQƏRƏZ

  Bax: qərəz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əlqərəz, can qardaşlığı Çənlibeldə oldu qan qardaşlığı. (“Mahru xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ

  Tam oxu »
 • ƏLLAF ƏRƏB

  Taxıl, un, yem, ot və s. alveri ilə məşğul olan adam. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Göz gəzdirdi, gördü meydanın aşağı tərəfində bir əllaf dükanını ye

  Tam oxu »
 • ƏLLƏMAYAQ

  Çox nadinc, çox hərəkətli, əlli-ayaqlı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bunu döyürdü, onu söyürdü, hamını əlindən zara gətirmişdi

  Tam oxu »
 • ƏLTƏMƏN

  Sağollaşma, vidalaşma. Gülgəz Pəri dedi: – Dediklərimi yaddan çıxartma! Abbas Pəri xanımla əltəmən olub ayrıldı

  Tam oxu »
 • ƏLÜFƏÇİ

  Süvari, ata minmiş, atlı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏLÜK

  Dağ keçisi, əlik. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏLÜKLÜ

  Əlikli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏMLİK

  Yenicə ota düşən və eyni zamanda anasını əmən quzu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, gəzdiyimi tapardım,  Qayalar başında qala yapardım, Ağ

  Tam oxu »
 • ƏMMAMƏ

  Sarınmış uzun parça yaxud tirmə zolağından ibarət baş geyimi; sarğı, çalma. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu bazardan aldığı ağ rəngli molla köyn

  Tam oxu »
 • ƏMMƏ ƏRƏB

  Nəyi? Quranda 30-cu cüzün başındakı Nəbə surəsinin ilk ayəsi olan “əmmə yetəsa-əlun”un (onlar bir-birindən nəyi soruşurlar?) ilk kəlməsi­dir, ona görə

  Tam oxu »
 • ƏMMİ ƏRƏBCƏ “ƏMM” SÖZÜNÜN TƏHRİFİ

  Atanın qardaşı, əmi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏMR EYLƏMƏK

  Buyurmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏMUD ƏRƏB

  Polad toppuz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qılıncdan murad hasil olmadı, əmuda əl atdılar. Əmuddan murad hasil olmadı, nizəyə əl uzatdılar

  Tam oxu »
 • ƏMUD ƏRƏB

  Polad toppuz. Əmud endi Samın başına. Sam əmudu göydəykən vurub yerə saldı. Keyxan gördü əmuddan bir murad hasil olmadı, yenə bir dəli nərə çəkib dedi

  Tam oxu »