Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • ƏR

  1. Mərd, qəhrəman, igid, qoçaq. 2. Bax: ərən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qorxum yox paşadan, sultandan, xandan, Gəlsin mənəm deyən, keçirdim sandan

  Tam oxu »
 • ƏRCƏL

  Bədxasiyyət, pozğun. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏRDƏMLİ

  Fəzilətli, mərifətli, hünərli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏRDƏMLÜ

  Bax: ərdəmli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏRDİL

  Ürəkli, cəsur. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏRƏBƏ

  Araba. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏRƏN

  Ər sözündən olub, “müqəddəslər” mənasında da işlənir. Ermək sözü ilə də bağlayanlar vardır (haqqa ermişlər mənasında)

  Tam oxu »
 • ƏRƏN

  Ər sözündəndir, igid, cəsur, mərd deməkdir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda “müqəddəslər”, “ulular” mənasında da işlənir

  Tam oxu »
 • ƏRƏNLƏR

  Ululular, ulu qəhrəmanlar. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏRƏSAT

  Bax: ərəsət.

  Tam oxu »
 • ƏRƏSƏT

  1. Məhşər günü yenidən diriləcək insanların öz əməllərinə dair haqq-hesab vermək üçün toplaşacaqları yer, meydan

  Tam oxu »
 • ƏRƏSƏTİ-MƏHŞƏR ƏRƏB

  1. Məhşər günü yenidən diriləcək insanların öz əməllərinə dair haqq-hesab vermək üçün toplaşacaqları yer, meydan

  Tam oxu »
 • ƏRGƏN

  Həddi-büluğa çatmış, lakin hələ evlənməmiş və ya ərə getməmiş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu dövlətin endirsin düzə, Say, götür hamısın səksən

  Tam oxu »
 • ƏRGƏNLİK

  Qadının kişiyə hədiyyəsi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏRĞƏVAN FARS

  Tünd-qırmızı rəngli gözəl gül (klassik şeirdə gözəlin dodağı bu çiçəyə oxşadılır). Gözlərin nərgizdi, hüsnün mahtaban, Açılıb gül, süsən, sünbül, ərğə

  Tam oxu »
 • ƏRĞÜVAN

  Bax: ərğəvan.

  Tam oxu »
 • ƏRĞÜVANİ

  Tünd-al, qırmızı, ərqəvan çiçəyi rəngində (qırmızı və parlaq).

  Tam oxu »
 • ƏRKAN

  ər. rükn sözünün cəmi Ədəb qaydaları. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Çox vaxt ədəb-ərkan şəklində işlənir

  Tam oxu »
 • ƏRKƏC

  Bax: erkəc. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏRQƏVAN

  Bax: ərğəvan.

  Tam oxu »
 • ƏRQƏVANİ

  Bax: ərğüvani.

  Tam oxu »
 • ƏRMAĞAN FARS

  Hədiyyə, bəxşiş, töhfə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Gülün dərdim dəstə-dəstə, Ərmağan göndərdim dosta, Mən gedəndə yollar üstə, Durub Eyvaz ağlar qa

  Tam oxu »
 • ƏRMƏĞAN

  Bax: ərmağan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏRŞ ƏRƏB

  Göy, asiman. Ərş-gürş kimi də işlənir. Könlüm gəzir ərş üzünü, dərini, Sevdim, seçdim alagözlü pərini

  Tam oxu »
 • ƏRŞ ƏRƏB

  Göy, asiman. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Gələndə anamdan aldım dərsimi, Çıxarda bilmərəm ərşə səsimi

  Tam oxu »
 • ƏRŞİ-ZƏMİN

  ərş – göy, asiman, zəmin – yer, torpaq Yer-göy. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bir ah çəkdim ərşi-zəminə düşdü, Ələm oxu bir-birinə ötüşdü

  Tam oxu »
 • ƏRZ ELƏMƏK

  Bildirmək, anlatmaq, məlum etmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏRZ ƏRƏB

  Söylənilən, nəzərdə tutulan fikir, söz, mətləb. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Telli xanım ərzin sənə eyləsin, Dili tutmur beş kəlməni söyləsin, Bircə

  Tam oxu »
 • ƏRZAN

  Bax: ərzən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qırat, başuva dolanım, Sənə canlar ərzan olsun, Ağca verdim, satın aldım, Tər yoncalar ərzan olsun

  Tam oxu »
 • ƏRZANİ FARS

  Lütf, yaxşılıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏRZANİ QILMAQ

  Lütf etmək, yaxşılıq etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏRZƏN FARS

  1. Arzu. 2. Layiq, layiq olan (B.Əhmədov “Etimologiya lüğəti”). 3. Ucuz (ərzan şəklində). 4. Darı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) H

  Tam oxu »
 • ƏSBAB ƏRƏB

  1. Paltarlar. 2. Yaraq, silah; hacət, avadanlıq, ləvazimat. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Kafir ərəb məni candan eylədi, Yaxdı kabab bağrım büryan ey

  Tam oxu »
 • ƏSBABUL-ƏSBHƏ-ƏSLƏHƏ

  ərəb. əsbab – yaraq, silah; fars. əsb – at; ərəb. əsləhə – silah Dahaduruz bəy özü polad geyim geyindi, dəbilqəni qoydu başına, otuz iki əsbabul-əsbhə

  Tam oxu »
 • ƏSƏL ƏRƏB

  Bal. Səndə nələr var hələ, Özün salıbsan dilə, Mən yazığa rəhm elə Zər düşüb kakilə, Dilin dönüb əsələ

  Tam oxu »
 • ƏSƏR ELƏMƏK

  Təsir etmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəmirçioğlunun sözləri Koroğluya yaman əsər elədi. (“Koroğlunun Ərzurum səfəri”) * Əgər mənim çalmağım, oxu

  Tam oxu »
 • ƏSƏR ƏRƏB

  Təsir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏSİR-YESİR

  Yoxsul, hüquqsuz, yazıq, aciz, kimsəsiz adamlar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)   – Ay rəhmətliyin oğlu, indi ki sən Koroğlusan, bəs day bizi niyə bura

  Tam oxu »
 • ƏSMƏDİN

  Əsmədən, əsmədiyi halda. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏSMƏR ƏRƏB

  Qarabuğdayı, qarayağız. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Çəmlibelin səfasında, seyrində, Gülüstanda arzumanım qalmadı

  Tam oxu »
 • ƏSRƏMİŞ

  Qızmış, coşmuş. Seydi bir qədərdən sonra əsrəmiş nər kimi yerindən qalxdı. (“Seydi və Pəri”)

  Tam oxu »
 • ƏSRƏMİŞ

  Qızmış, coşmuş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Kişnəyib meydanda gəzən, Hərdən sağa-sola süzən, Düşmanın başını üzən, Bir əsrəmiş nər atımı

  Tam oxu »
 • ƏSRİMİŞ

  Bax: əsrəmiş.

  Tam oxu »
 • ƏSRİMİŞ

  Bax: əsrəmiş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏSRÜK

  Sərxoş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏSRÜKMƏK

  Sərxoş etmək, sərsəmlətmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏŞRƏFİ ƏRƏB

  Qızıl pul (çəkisi 3,45 q). Misirdə Bürci məmlük sultanlarından olan Əşrəf Seyfəddin Bars bəy tərəfindən kəsilmiş və onun adı ilə adlandırılmışdır; ümu

  Tam oxu »
 • ƏŞRƏFİ ƏRƏB

  Qızıl pul (çəkisi 3,45 q). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Misirdə Bürci məmlük sultanlarından olan Əşrəf Seyfəddin Bars bəy tərəfindən kəsilmiş və onun

  Tam oxu »
 • ƏTƏK

  Dağın, yamacın və ümumiyyətlə hündür yerin aşağı tərəfləri. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Elə ki hər şey hazır oldu, qoşunu götürüb Çənlibelə tərəf yo

  Tam oxu »
 • ƏVRƏN

  Aləm. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »