Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • GÖDƏ

  Gövdə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖFTAR

  Bax: gövtar.

  Tam oxu »
 • GÖFTAR

  fars. göftar, güftar 1. Danışıq, söhbət. 2. Kəlam, söz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qoç igidin bu tövr olur iqrarı, Yarsız necə tutar səbrü qərarı

  Tam oxu »
 • GÖG1

  Göy, səma. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası) Göy, mavi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖGCƏ

  Gömgöy. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖGCƏ TAĞ

  Gömgöy dağ. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖGƏRÇİN

  Göyərçin. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖKCƏK

  Qeyri-adi gözəl, yeganə gözəl. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖLGƏLÜCƏ

  Kölgəli olan, kölgəsi olan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖNDƏR

  Mizraq, qarğı, nizə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖRK

  Gözəllik. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖRKLİ

  Gözəl, yaraşıqlı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖSTƏGİ ÜZMƏK

  Ayağa vurulmuş ipi qırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖSTƏK

  Çidar; müxtəlif bağ, bənd və zəncir; heyvanların ayağına vurulan gödək bağ. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖVHƏR FARS

  Qiymətli daş, cəvahir. Yerlə göy yoxkən bir nəzər qıldı, Əritdi gövhəri, dürr eylədi şah...                                              (“Qurbani”)

  Tam oxu »
 • GÖVHƏR FARS

  Qiymətli daş, cəvahir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yağı düşmanlardan qisas alaram, Seçibən gövhəri bağlayan mənəm

  Tam oxu »
 • GÖVHƏRKAN FARS

  Gövhər mədəni (yaxşı söz danışan ağız nəzərdə tutulur) (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Siz inanın gövhərkana! Hərəniz dönün aslana! Basılmayın bəd düşma

  Tam oxu »
 • GÖVTAR

  fars. göftar, güftar 1. Danışıq, söhbət. 2. Kəlam, söz. Aşıq olub bu meydana gələnin, Xoş gövtarı, xoş kəlməsi düz gərək

  Tam oxu »
 • GÖY

  Yaşıl rəng mənasında. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) “Kitabi- Dədə Qorqud”da yaşıl sözü işlənməsə də, “Koroğlu”da bir neçə yerdə rast gəlinir

  Tam oxu »
 • GÖY DƏMİR

  Tünd kül rəngində olan; dərisi göy və üstündə ağ xalları olan (at haqqında). (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • GÖYƏNƏK

  Yaşıllıq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Atdandılar, şəhərdən çıxıf bir meşənin ortasına çatdılar, göyənək, mənzərəli bir guşədə atdan tüşdülər

  Tam oxu »
 • GÖYGİ

  Kürəkən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖYGÜ

  Bax: göygi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖYS

  Köks sözünün danışıqda işlənən variantı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qaşlarının tayı yoxdu cahanda, Açılıb göysündə qar sinən üstə

  Tam oxu »
 • GÖZ

  Hissə, bölmə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sən tövlədə hər day üçün qırx gözlü bir axur qayıracaqsan

  Tam oxu »
 • GÖZCİGƏZ

  1. Kiçik göz. 2. Qəşəng göz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖZÇİ

  Kəşfiyyatçı, casus, xəfiyyə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖZƏTÇİXANA

  Qarovulxana, gözətçi üçün yer. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu dərhal yaraq-yasağını bağlayıb Qıratı minib yola çıxdı

  Tam oxu »
 • GÖZLƏRİ ALACALANMAQ

  Gözü pər-pər çalmaq, ala-bula görmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • GÖZLƏRİ QAN ÇANAĞINA DÖNMƏK

  Gözlərinin içi qanla dolmaq, bərk qızarmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • GÖZÜKMƏK

  Görünmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GUH

  Bax: kuh. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • GUH

  Bax: güh. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • GUMBUR-GUMBUR

  Gumbultulu; uğuldayan və gurlayan səs. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GUMBUR-GUMBUR

  Gurultu ilə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Top açılar qalasından, Haq saxlasın balasından, Koroğlunun nalasından, Hər yan gumbur-gumburlanı

  Tam oxu »
 • GUMBURLANMAQ

  Gurultu səsi çıxarmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • GUMUR-GUMUR

  Bax: gumbur-gumbur. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • GUŞ FARS

  Qulaq. Yatmışdım guşuma gəldi bir səda, Ala gözlərinə qurban olduğum! Bir dərdə düşmüşəm, olunmaz çara, Ala gözlərinə qurban olduğum!                

  Tam oxu »
 • GUŞƏNİŞİN

  fars. guşə – bucaq, künc; nişin – nişəstən feilinin kökü olub, mürəkkəb sözlərdə “oturan”, “oturmuş” mənalarını verir Cəmiyyətdən, adamlardan qaçan ad

  Tam oxu »
 • GÜDÜ

  Oğru, yolkəsən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Ərzurumun gədiyinə varanda, Orada rast oldu mənə dörd güdü, Salam verib birisindən soruşdum, Biri ərəb,

  Tam oxu »
 • GÜH FARS

  Bax: kuh. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Ay ağalar, qovğa günü gələndə, Başı ağrur, naçaq olur müxənnət

  Tam oxu »
 • GÜLABƏTİN

  Qızıl və ya gümüş tellərindən, habelə onlara bənzədilən materiallardan qatışığı olan sap // həmin sapla işlənmiş, üzərinə bəzək vurulmuş

  Tam oxu »
 • GÜLƏBƏTİN

  Bax: gülabətin. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • GÜLGƏZ

  Qırmızı, al. Ay ariflər, bu dünyanın üzündə Təzəcə açılan güllər sevinsin! Başı ağ ləkəli, gülgəz yanaqlı, Telləri dağıdan yellər sevinsin!          

  Tam oxu »
 • GÜMRƏNMƏK

  1. Ağı söyləmək. 2. Türkü söyləmək. 3. İnildəyərək söylənmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qarşu yatan qarlı dağlar, Baxar qarına gümrənər

  Tam oxu »
 • GÜMÜLDƏNMƏK

  Zümzümə etmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İsabalı Dünya xanımnan Koroğlu olan quyunun başına getdi, quyunun ağzınnan daşı götürdü, gördü quyuda Kor

  Tam oxu »
 • GÜRBƏ FARS

  Pişik. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qeyd: Digər nəşrlərdə bu bənddən gürbə əvəzinə, girvə, kirvə sözləri işlənib

  Tam oxu »
 • GÜRBÜZ FARS

  Zirək, çevik, güclü. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÜRƏŞ

  Güləş, tutaşmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÜRƏŞ TUTMAQ

  Güləşmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »