Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • GİCİMƏK

  Nəşələnmək, qızmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yenə günlərin bir günündə Düratın nadincliyi tutdu

  Tam oxu »
 • GİDİ

  Pis, alçaq, yaramaz, etibarsız. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Gidi xonkar, qıl başının çarəsin, Koroğlu üstünə dəllərlə gəlib

  Tam oxu »
 • GİLƏ

  Üzümün, narın və s. meyvələrin hər bir dənəsi. Dastanda plov giləsi ifadəsi də işlənir. Mən bir plov giləsi kimi onun buğuna yapışaram

  Tam oxu »
 • GİRDAB FARS

  1. Burulğan. 2. Məcazi mənada: həyatın keşməkeşi, çıxılmaz vəziyyət, ağır qorxulu hal. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İki dərya arasında gəmim var, Çıx

  Tam oxu »
 • GİRDİKAR

  Bax: girdiyar. Sığıl girdikara, tapginən qərar, Zülmə dözüb, səbir eləmək çağıdı.                             (“Dilsuz və Xəzangül”)

  Tam oxu »
 • GİRDİN-GİRDİN

  Qat-qat. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Boynunun əti girdin-girdin, bığlar kəl buynuzu kimi. (“Həmzənin Qıratı aparmağı”)

  Tam oxu »
 • GİRDİYAR ƏRƏB

  Allah, tanrı. Çox aşıq xəlq etdi qüdrət girdiyar, Olubdu sözləri tamam dildə car, Cəmi hicran çəkən nə ki aşıq var, Mənim kimi dərdə giriftar olmaz

  Tam oxu »
 • GİRƏLƏMƏK

  Girəvələmək, fürsət tapmaq, əlverişli vəziyyət axtarmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Girələyib Eyvazın çiyin damarlarını saldı cənginə

  Tam oxu »
 • GİRƏVƏ

  1. Pusqu, marıq. 2. Əlverişli vəziyyət, fürsət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sənəmin də gözü Koroğluya düşmüşdü

  Tam oxu »
 • GİRİBAN FARS

  Yaxa. Su duran yerləri sonam göl eylər, Çeşmim yaşı giribandan sel eylər, Bəzirganlar üstümüzdən yol eylər, Onda mənim halım olar yaman, hey!        

  Tam oxu »
 • GİRİFTAR FARS

  Tutulmuş, düçar, mübtəla. Qurbaniyə gətir məzə! Dərd üstündə dərdim təzə. Dərd biləni dərd bilməzə, Giriftar eyləmək olmaz

  Tam oxu »
 • GİRVƏ1

  Bax: girəvə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) 1. Keçid. 2. Keçidlərdə, yollarda qar yığını. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qollarına dəmir polad taxdıran,

  Tam oxu »
 • GİRYAN FARS

  Ağlayan, sızlayan, ağlar. Başına döndüyüm, qurvan olduğum, Məni axtarsan, o Kişmirə gəlginən! Yanıf, ataşına giryan olduğum, Məni axtarsan, o Kişmirə

  Tam oxu »
 • GİZİR

  Aşağı rütbəli inzibati işçi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dialektlərimizdə bu söz icraçı mənasında işlənməkdədir

  Tam oxu »
 • GİZLƏŞMƏK

  Gizləmək feilinin birgəlik növü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Mərd igidlər bir-biriynən üzləşər, Müxənnətlər kol dibində gizləşər, Qılınc vurram, ya

  Tam oxu »
 • GİZLÜ

  Gizli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GORDA

  Xəncərşəkilli iri bıçaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, bir ac qurdam, Çənlibeldə ağır yurdam, Qan çıxardar indi gordam, Tök malını, get, b

  Tam oxu »
 • GOVUR

  Bax: gavur. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nə eldirərəm, eldirərəm, Dəlilərə bildirərəm, Haydı səni öldürərəm, Dindən dönmüş govuram mən

  Tam oxu »
 • GÖDƏ

  Gövdə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖFTAR

  Bax: gövtar.

  Tam oxu »
 • GÖFTAR

  fars. göftar, güftar 1. Danışıq, söhbət. 2. Kəlam, söz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qoç igidin bu tövr olur iqrarı, Yarsız necə tutar səbrü qərarı

  Tam oxu »
 • GÖG1

  Göy, səma. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası) Göy, mavi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖGCƏ

  Gömgöy. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖGCƏ TAĞ

  Gömgöy dağ. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖGƏRÇİN

  Göyərçin. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖKCƏK

  Qeyri-adi gözəl, yeganə gözəl. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖLGƏLÜCƏ

  Kölgəli olan, kölgəsi olan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖNDƏR

  Mizraq, qarğı, nizə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖRK

  Gözəllik. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖRKLİ

  Gözəl, yaraşıqlı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖSTƏGİ ÜZMƏK

  Ayağa vurulmuş ipi qırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖSTƏK

  Çidar; müxtəlif bağ, bənd və zəncir; heyvanların ayağına vurulan gödək bağ. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖVHƏR FARS

  Qiymətli daş, cəvahir. Yerlə göy yoxkən bir nəzər qıldı, Əritdi gövhəri, dürr eylədi şah...                                              (“Qurbani”)

  Tam oxu »
 • GÖVHƏR FARS

  Qiymətli daş, cəvahir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yağı düşmanlardan qisas alaram, Seçibən gövhəri bağlayan mənəm

  Tam oxu »
 • GÖVHƏRKAN FARS

  Gövhər mədəni (yaxşı söz danışan ağız nəzərdə tutulur) (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Siz inanın gövhərkana! Hərəniz dönün aslana! Basılmayın bəd düşma

  Tam oxu »
 • GÖVTAR

  fars. göftar, güftar 1. Danışıq, söhbət. 2. Kəlam, söz. Aşıq olub bu meydana gələnin, Xoş gövtarı, xoş kəlməsi düz gərək

  Tam oxu »
 • GÖY

  Yaşıl rəng mənasında. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) “Kitabi- Dədə Qorqud”da yaşıl sözü işlənməsə də, “Koroğlu”da bir neçə yerdə rast gəlinir

  Tam oxu »
 • GÖY DƏMİR

  Tünd kül rəngində olan; dərisi göy və üstündə ağ xalları olan (at haqqında). (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • GÖYƏNƏK

  Yaşıllıq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Atdandılar, şəhərdən çıxıf bir meşənin ortasına çatdılar, göyənək, mənzərəli bir guşədə atdan tüşdülər

  Tam oxu »
 • GÖYGİ

  Kürəkən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖYGÜ

  Bax: göygi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖYS

  Köks sözünün danışıqda işlənən variantı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qaşlarının tayı yoxdu cahanda, Açılıb göysündə qar sinən üstə

  Tam oxu »
 • GÖZ

  Hissə, bölmə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sən tövlədə hər day üçün qırx gözlü bir axur qayıracaqsan

  Tam oxu »
 • GÖZCİGƏZ

  1. Kiçik göz. 2. Qəşəng göz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖZÇİ

  Kəşfiyyatçı, casus, xəfiyyə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÖZƏTÇİXANA

  Qarovulxana, gözətçi üçün yer. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu dərhal yaraq-yasağını bağlayıb Qıratı minib yola çıxdı

  Tam oxu »
 • GÖZLƏRİ ALACALANMAQ

  Gözü pər-pər çalmaq, ala-bula görmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • GÖZLƏRİ QAN ÇANAĞINA DÖNMƏK

  Gözlərinin içi qanla dolmaq, bərk qızarmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • GÖZÜKMƏK

  Görünmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GUH

  Bax: kuh. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »