Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • GUH

  Bax: kuh. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • GUH

  Bax: güh. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • GUMBUR-GUMBUR

  Gumbultulu; uğuldayan və gurlayan səs. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GUMBUR-GUMBUR

  Gurultu ilə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Top açılar qalasından, Haq saxlasın balasından, Koroğlunun nalasından, Hər yan gumbur-gumburlanı

  Tam oxu »
 • GUMBURLANMAQ

  Gurultu səsi çıxarmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • GUMUR-GUMUR

  Bax: gumbur-gumbur. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • GUŞ FARS

  Qulaq. Yatmışdım guşuma gəldi bir səda, Ala gözlərinə qurban olduğum! Bir dərdə düşmüşəm, olunmaz çara, Ala gözlərinə qurban olduğum!                

  Tam oxu »
 • GUŞƏNİŞİN

  fars. guşə – bucaq, künc; nişin – nişəstən feilinin kökü olub, mürəkkəb sözlərdə “oturan”, “oturmuş” mənalarını verir Cəmiyyətdən, adamlardan qaçan ad

  Tam oxu »
 • GÜDÜ

  Oğru, yolkəsən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Ərzurumun gədiyinə varanda, Orada rast oldu mənə dörd güdü, Salam verib birisindən soruşdum, Biri ərəb,

  Tam oxu »
 • GÜH FARS

  Bax: kuh. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Ay ağalar, qovğa günü gələndə, Başı ağrur, naçaq olur müxənnət

  Tam oxu »
 • GÜLABƏTİN

  Qızıl və ya gümüş tellərindən, habelə onlara bənzədilən materiallardan qatışığı olan sap // həmin sapla işlənmiş, üzərinə bəzək vurulmuş

  Tam oxu »
 • GÜLƏBƏTİN

  Bax: gülabətin. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • GÜLGƏZ

  Qırmızı, al. Ay ariflər, bu dünyanın üzündə Təzəcə açılan güllər sevinsin! Başı ağ ləkəli, gülgəz yanaqlı, Telləri dağıdan yellər sevinsin!          

  Tam oxu »
 • GÜMRƏNMƏK

  1. Ağı söyləmək. 2. Türkü söyləmək. 3. İnildəyərək söylənmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qarşu yatan qarlı dağlar, Baxar qarına gümrənər

  Tam oxu »
 • GÜMÜLDƏNMƏK

  Zümzümə etmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İsabalı Dünya xanımnan Koroğlu olan quyunun başına getdi, quyunun ağzınnan daşı götürdü, gördü quyuda Kor

  Tam oxu »
 • GÜRBƏ FARS

  Pişik. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qeyd: Digər nəşrlərdə bu bənddən gürbə əvəzinə, girvə, kirvə sözləri işlənib

  Tam oxu »
 • GÜRBÜZ FARS

  Zirək, çevik, güclü. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÜRƏŞ

  Güləş, tutaşmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÜRƏŞ TUTMAQ

  Güləşmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÜRƏŞMƏK

  Güləşmək, bir-biri ilə güc sınamaq, pəhləvanların güləşməsi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÜRLƏMƏK

  Guruldamaq, gurultu salmaq, nərə çəkmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÜRZ FARS

  Qədimdə silah kimi işlədilən, baş tərəfi enli, ağır dəyənək. Keyxan gördü əmuddan bir murad hasil olmadı, yenə bir dəli nərə çəkib dedi: – Cavan, budu

  Tam oxu »
 • GÜRZ FARS

  Qədimdə silah kimi işlədilən baş tərəfi enli, ağır dəyənək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Söyləyim sözlərim eylə diləzbər, Şirin nəsihətim qıl sinədəf

  Tam oxu »
 • GÜŞTÜ

  Bax: küştü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qılınclar sındı, töküldü, əl elədilər nizəyə, nizədən də kar çıxmayanda atdan düşüb başladılar güştüyə

  Tam oxu »
 • GÜYƏGÜ

  Bax: göygi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GÜZAR FARS

  1. Yol, keçid, keçmə. 2. Gediş, səfər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Həsən bəyəm, gəlləm dilə, Misri qılınc allam ələ, Güzarımdı Çənlibelə, Ərəb atım

  Tam oxu »
 • GÜZAR FARS

  Yol, keçid, keçmə. Zeyd Bağdad şəhərinə gəlib çatmışdı. Güzarı düşdü reyhan bağına. (“Leyli və Məcnun”)

  Tam oxu »
 • GÜZƏR

  Bax: güzar.

  Tam oxu »
 • GÜZƏR

  Bax: güzar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • GÜZİN

  Payızda. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞAFİL ƏRƏB

  Bir şeyin fərqinə varmayan, diqqətsiz, xəbərsiz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞAFİLLƏ

  Xəbəri olmadan, xəbərsizcə, fərqinə varmadan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞAFİLLÜCƏ

  Məlumatı olmayan, xəbərsiz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞAİB ƏRƏB

  Məlum olmayan, görünməyən, meydanda olmayan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞAN

  Bax: qan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞAYƏT ƏRƏB

  Çox; nəticədə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞAZİ ƏRƏB

  Qazi, din uğrunda savaşan, düşmənə həmlə edən, islam düşməni ilə döyüşən müsəlman. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞEYRƏT ƏRƏB

  Qeyrət. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞEYRİ ƏRƏB

  Qeyri, başqa. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞƏNİ ƏRƏB

  Allahın adlarından biri, bir kimsəyə və ya bir şeyə möhtac olmayan, zəngin. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞƏNİM

  Bax: qənim. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ĞƏRİM ƏRƏB

  Rəqib, qarşılıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞƏZA ƏRƏB

  Din yolunda vuruşma. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞIRIM ƏRƏB

  Rəqib. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞIRIM QOYMAQ

  Meydan oxutmaq üçün döyüşçü seçmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞIRIMA YETMƏK

  Düşmənlə qarşılaşmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ĞIZILDAMAQ

  Qıjıldamaq, vıyıldamaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • HACƏT ƏRƏB

  Yerinə yetirilməsi müqəddəs bir qüvvətdən istənilən dilək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • HAÇA

  1. Ağacın bucaq şəklində ayrılmış gövdəsi və ya budağı // ümumiyyətlə, haça şəklində olan. 2. Dustaqların qaçmaması üçün istifadə olunan əşya

  Tam oxu »
 • HAÇA-KÜÇƏ

  Kibaşlı, üstüörtülü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Kürdoğlunun elə uşaqlıqdan belə bir xasiyyəti var idi ki, hər şeyin düzünü sevərdi

  Tam oxu »