Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • SEHRLİ

  SEHRLİ – ADİ Xan, Eloğlunun bir sehrli tütəyi var (A.Şaiq); Əsərdə adi hadisələr təsvir olunmuşdur

  Tam oxu »
 • SEVGİ

  SEVGİ – ƏDAVƏT Sevgi küçəsi ilə gəzdiyin yerdir (S.Vəliyev); Tökün dənizlərə, tökün çaylara; Axı insan hara, ədavət hara?! (C

  Tam oxu »
 • SEVİNC

  SEVİNC – HEYRƏT Sevinc inciləri axsın gözündən (S.Rüstəm); Gözlərini qırpmadan təəccüb, heyrət və dəhşətlə ata baxdı (İ

  Tam oxu »
 • SEVİNMƏK

  SEVİNMƏK – QƏMLƏNMƏK Sevinir, gülürsünüz, bəzən qəmlənirsiniz (R.Rza)

  Tam oxu »
 • SEYRƏK

  SEYRƏK – BASIRIQ Seyrək yerlərə əlavə toxum səpirlər (Ə.Vəliyev); Mədənin qapısı da çox basırıq idi (M

  Tam oxu »
 • SEYRƏKLƏŞMƏK

  SEYRƏKLƏŞMƏK – SIXLAŞMAQ Arabir sıxlaşır səyyar buludlar (Ə.Kürçaylı); Getdikcə soldatlar seyrəkləşir, dəhliz tez-tez lap boş qalırdı (C

  Tam oxu »
 • SEYRƏKLİK

  SEYRƏKLİK – SIXLIQ Seyrəklikdir, amma sakitlik yox (“Ulduz”); ...Sıxlıqda yaşadıqları üçün yaş, hörmət nəzərə alınırdı (M

  Tam oxu »
 • SEYRƏLMƏK

  SEYRƏLMƏK – SIXLAŞMAQ Tüstü azacıq seyrəldi (İ.Şıxlı); Buludlar sıxlaşdı, yağış yağmağa başladı

  Tam oxu »
 • SƏADƏT

  SƏADƏT – BƏDBƏXTLİK Səadətlə bədbəxtlik arasında bir addımdan artıq məsafə yoxdur (M.Talıbov)

  Tam oxu »
 • SƏBATLI

  SƏBATLI – DƏYİŞKƏN Oğulla qıza bax polad səbatlı (S.Rüstəm); Dəyişkəndir, ona etibar etmək çətindir

  Tam oxu »
 • SƏBİRLİ

  SƏBİRLİ – CIRTQOZ Bu, səbirli, dəyanətli, çalışqan uşaqdır (A.Şaiq); Cırtqoz kişidir, bir söz deyən kimi alışır (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • SƏBİRSİZ

  SƏBİRSİZ – TƏMKİNLİ A kişi, nə səbirsiz adamsan (S.S.Axundov); Bizim yeganə çıxış yolumuz budur: hissiyyata qapılmamaq, səbirli, təmkinli olub iş görm

  Tam oxu »
 • SƏFALƏT

  SƏFALƏT – SEVİNC Arvadlar qaldılar cəhalət və səfalət pəncəsində (C.Cabbarlı); Sevinc içərisində qaldılar (Ə

  Tam oxu »
 • SƏFEH

  SƏFEH – ANLAQLI Sən niyə belə səfeh sözlər danışırsan? (Ə.Haqverdiyev); Əsgər bəy, mən səni bir anlaqlı adam bilirdim (Ə

  Tam oxu »
 • SƏFEHLİK

  SƏFEHLİK – AĞILLILIQ Gələn görüşlərə ümid bəsləmək səfehlikdir (S.Qədirzadə); Kim bunu ağıllılığın nəticəsi kimi qəbul edir (İ

  Tam oxu »
 • SƏHƏR

  SƏHƏR – AXŞAM Əzəldən həmdəmi təklik, çən, çisək; Bir də səhər yeli, axşam küləyi... (H.Hüseynzadə). SƏHƏR – GECƏ Gecə dost tək səhərin əlini sıxıb ge

  Tam oxu »
 • SƏHƏRKİ

  SƏHƏRKİ – AXŞAMKI Bütün qadınlar bu səhərki polis qadını kimi mərhəmətli olmayacaq ki (S.Vəliyev); Axşamkı hadisə yaddan çıxmaz (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • SƏHƏRLİ

  SƏHƏRLİ – AXŞAMLI Belə deyib qarı səhərli, günortalı, axşamlı – bütöv bir gün təki Alayın yuxusundan çıxdı (M

  Tam oxu »
 • SƏHHƏT

  SƏHHƏT – MƏRƏZ Səhhətim də qismən düzəlmişdir (M.S.Ordubadi); Mərəzi şiddətlənmişdi (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »
 • SƏHİH

  SƏHİH – YALAN Bu xəbər səhihmidir? (S.S.Axundov); Qızın verdiyi məlumat yalandır

  Tam oxu »
 • SƏHİHLİK

  SƏHİHLİK – YALANÇILIQ İş səhihlik tələb edir (“Ulduz”); Canavarlar yedi bütün qoyunu; İştə, oğlum, yalançılıq oyunu (M

  Tam oxu »
 • SƏHLƏNKAR

  SƏHLƏNKAR – MƏSULİYYƏTLİ Mənim səhlənkar başımı kəs! (Mir Cəlal); Məsuliyyətli adamdır (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • SƏHV

  SƏHV – DOĞRU Xanım, fikriniz səhv deyil (S.S.Axundov); Doğru xəbərdir, anın üçün darə düşmüşəm (Nəsimi)

  Tam oxu »
 • SƏXAVƏT

  SƏXAVƏT – XƏSİSLİK Bu gözlənilməz səxavət zabiti son dərəcə sevindirdi (S.Vəliyev); Gözəllik xəsisliyi sevməməlidir (M

  Tam oxu »
 • SƏXAVƏTLİ

  SƏXAVƏTLİ – SİMİC Bu səxavətli qonaqların hamısından artıq, nədənsə, Təbrizin sovqatlarına fikir verilirdi (Mir Cəlal); Ay simiclər padşahı, nə üçün i

  Tam oxu »
 • SƏKSƏKƏLİ

  SƏKSƏKƏLİ – RAHAT Gecələr çox səksəkəli yatırdı (S.Qədirzadə); Qoyun xalq rahat yaşasın (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • SƏLİQƏLİ

  SƏLİQƏLİ – NATƏMİZ Otaq səliqəli, otaq tərtəmiz; Düzülmüş nizamla təzə stullar (H.Hüseynzadə); Otaq natəmizdir

  Tam oxu »
 • SƏLİQƏSİZ

  SƏLİQƏSİZ – SAHMANLI Bütün binalar səliqəsiz halda bir-birinin yanına düzülmüşdü (C.Əmirov); Balaca, isti və sahmanlı bir mənzil idi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • SƏLİQƏSİZLİK

  SƏLİQƏSİZLİK – SAHMANLILIQ İçəri girən kimi səliqəsizlik gözə çarpır (“Ulduz”); Evdə bir sahmanlılıq, səliqəlilik vardır ki, gəl görəsən (M

  Tam oxu »
 • SƏMƏRƏLİ

  SƏMƏRƏLİ – FAYDASIZ Kolxozçuların bir sıra ağıllı və səmərəli təklifləri oldu (M.İbrahimov); Baş qoşmaq da faydasızdır (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • SƏMƏRƏSİZ

  SƏMƏRƏSİZ – FAYDALI Heç yerdə heç kəs tərəfindən artıq və səmərəsiz əməyə yol verilməməlidir (M.İbrahimov); Söhbətiniz çox şirin, çox faydalıdır (M

  Tam oxu »
 • SƏMİMİ

  SƏMİMİ – RİYAKAR Deyirlər ki, səmimi eşqin ürəyi geniş olur (C.Cabbarlı); Riyakar, ar olsun sənə! (C

  Tam oxu »
 • SƏMİMİLİK

  SƏMİMİLİK – RİYAKARLIQ Onun baxışlarından bir səmimilik duyulurdu (H.Nadir); Mayaya elə gəldi ki, bu etiraf yalan və riyakarlıqla doludur (M

  Tam oxu »
 • SƏMİMİYYƏT

  SƏMİMİYYƏT – CİDDİYYƏT Səmimiyyət olmayan yerdə sənət yoxdur (M.İbrahimov); Birdən-birə qızın üzündə yaranmış ciddiyyət bu suallardan xoşlanmadığını g

  Tam oxu »
 • SƏPMƏK

  SƏPMƏK – YIĞMAQ Vaxtında səpək, vaxtında yığaq, vaxtında təhvil verək (Ə.Vəliyev)

  Tam oxu »
 • SƏRBƏST

  SƏRBƏST – ASILI Artıq mən sərbəst adamam, sən məni üzüqara edirsən (M.İbrahimov); Ana, unutmayınız ki, bu işdən mənim də ömrüm asılıdır (S

  Tam oxu »
 • SƏRFƏLİ

  SƏRFƏLİ – ZƏRƏRLİ Bizə sərfəli deyil, zərərlidir

  Tam oxu »
 • SƏRXOŞ

  SƏRXOŞ – AYIQ Mən ayığam, mən sərxoş deyiləm, gedirəm! – dedi (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • SƏRXOŞLUQ

  SƏRXOŞLUQ – AYIQLIQ Keçir xatırından hətta sərxoşluq; Lakin ümidini kəsməyir Cəlal (S.Vurğun); Ayıqlıqdan lap başım çatlayır (S

  Tam oxu »
 • SƏRİN

  SƏRİN – İSTİ Sahil istidir, Qafur, sularsa çox sərindir (S.Rüstəm). SƏRİN – MÜLAYİM Yayı həmişə sərin, qışı mülayim keçir

  Tam oxu »
 • SƏRİNLİK

  SƏRİNLİK – İSTİLİK Sərinlik yayılır bu gözəl bağa (A.Şaiq); Hər yeri istilik bürüyüb (S.Hüseyn)

  Tam oxu »
 • SƏRMƏK

  SƏRMƏK – QALDIRMAQ Nişan aldı uşağı; Sərdi qara torpağa (M.Rahim); Hamını ayağa qaldırdı (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »
 • SƏRRAST

  SƏRRAST – NATARAZ O sərrast deyil, nataraz adamdır (“Azərbaycan”). SƏRRAST – YALAN O çox sərrast danışırdı (Ə

  Tam oxu »
 • SƏRSƏM

  SƏRSƏM – AĞILLI Xeyr, mən nə qədər də olsam sərsəm; Kimsəyə əyləncə olmaq istəməm (H.Cavid); Amma vəzifən oldumu hamının gözündə ağıllısan, vəssalam (

  Tam oxu »
 • SƏRSƏMLİK

  SƏRSƏMLİK – AĞILLILIQ Ürfü şər olmuyor, bu fikrə şərik; çəkilir teyindar bu sərsəmilik (H.Cavid); Onun ağıllılığı sayəsində biz arzumuza çatdıq (“Azər

  Tam oxu »
 • SƏRTLƏŞMƏK

  SƏRTLƏŞMƏK – YUMŞALMAQ Çoban Kərəm yenidən sərtləşdi (M.İbrahimov); Lakin buraya hansı məqsədlə gəldiyini yadına salıb yumşaldı (C

  Tam oxu »
 • SƏRTLİK

  SƏRTLİK – YUMŞAQLIQ Artıq sifətindən yorğunluq oxunurdu, gözlərindən sərtlik yağırdı (“Azərbaycan”); Rüstəm kişi zorla nifrətini boğaraq yumşaqlıq gös

  Tam oxu »
 • SƏS-KÜY

  SƏS-KÜY – SAKİTLİK Həyətlərdə səs-küy çoxalmışdı (Mir Cəlal); Hər tərəf sakitlikdir (C.Əmirov). SƏS-KÜY – SÜKUT Camaat arasında yenə səs-küy qopdu

  Tam oxu »
 • SƏSSİZ

  SƏSSİZ – SƏSLİ-KÜYLÜ Səssiz idi (M.Süleymanlı); Məclis səsli-küylü idi

  Tam oxu »
 • SƏTHİ

  SƏTHİ – DƏRİN Arx səthidir. Qabaqda enli və dərin bir arx vardı (Ə.Vəliyev)

  Tam oxu »