Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • SOXMAQ

  SOXMAQ – ÇIXARTMAQ Əlini küpəyə soxub çıxartdı (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • SOXULMAQ

  SOXULMAQ – ÇIXMAQ Sənə kim dedi ki, soxul oraya? (S.Rüstəm); Ürəyim darıxdı, çıxdım ki, özümü bir az havaya verim (S

  Tam oxu »
 • SOLMAQ

  SOLMAQ – AÇMAQ Vaxtsız yarpaq açdı, vaxtsız da soldu (C.Novruz)

  Tam oxu »
 • SOLUXMAQ

  SOLUXMAQ – AÇILMAQ Fətullahın ailəsi külək vuran zəif bağ bitkisi kimi soluxmuşdu (Mir Cəlal); Açılın iyli güllərim, açılın; Allı-əlvanlı güllərim, aç

  Tam oxu »
 • SON

  SON – BAŞLANĞIC Quzum, artıq bütün fəlakətlərin ya sonudur, ya başlanğıcı (H.Cavid). SON – İLK İlk baharın son gecəsi idi (S

  Tam oxu »
 • SONBEŞİK

  SONBEŞİK – İLK Ayrı oğul idi mənim Əmrahım; İlkim, sonbeşiyim, tək çinarımdı (Ə.Cəmil)

  Tam oxu »
 • SONRA

  SONRA – DƏRHAL Sonra əlləri qanlı çəkildi onlar geri (S.Rüstəm); Dərhal əlavə etdi (C.Əmirov). SONRA – ƏVVƏL Adam gəlib əvvəl qonağın halını bilər, so

  Tam oxu »
 • SONRAKI

  SONRAKI – ƏVVƏLKİ Hələ ki biz onun qaçaq düşmədən əvvəlki, sonrakı işlərini öyrənirik (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • SONUNCUSU

  SONUNCUSU – BİRİNCİSİ Yoxsa bu həm birincisi, həm də sonuncusu oldu? (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »
 • SOSİALİZM

  SOSİALİZM – KAPİTALİZM Şərqdə sosializm bayrağını birinci qaldıran sizin fəhlə və kəndlilər olub (M.İbrahimov); Kapitalizm hakim sinfin mənafeyini qor

  Tam oxu »
 • SOYUDUCU

  SOYUDUCU – QIZDIRICI Belə ki, aldığımız vaxtdan bir az sonra soyuducu işləmədi. İndi qızdırıcı alətlər buraxılır

  Tam oxu »
 • SOYUQ

  SOYUQ – QAYNAR – Xala, bu ki hələ lap qaynardır (G.Hüseynoğlu); Su hələ soyuqdur

  Tam oxu »
 • SOYUQLU

  SOYUQLU – İSTİLİ Dünya insan evidir: istili ya soyuqlu (R.Rza)

  Tam oxu »
 • SOYUQLUQ

  SOYUQLUQ – İSTİLİK ...Qarşıdakı hücuma soyuqluq göstərdi. Hər doğma baxışda bir istilik var (H.Hüseynzadə)

  Tam oxu »
 • SOYUTMAQ

  SOYUTMAQ – İSİTMƏK Soyutmuşdu onu işdən məhəbbət (S.Vurğun); Xörəyi isidib gətirdi (Ə.Vəliyev)

  Tam oxu »
 • SOZALMAQ

  SOZALMAQ – YAXŞILAŞMAQ İraq olsun, uşaq sozalır, qorxuram, başına bir iş gələr (“Azərbaycan”); Xəstənin vəziyyəti yaxşılaşır (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • SÖKMƏK

  SÖKMƏK – TİKMƏK Bircə aya tikdilər doğma övladlarıyçün; Köhnə paltarını sökür maşınla (S.Rüstəm). SÖKMƏK – TOXUMAQ Deyirəm, olsaydı ixtiyarları; Dağın

  Tam oxu »
 • SÖKÜK

  SÖKÜK – TİKİK – Bir parça şifir tapıb, sökük yeri örtmək çətindirmi? (M.İbrahimov); Köynəyinin tikik yerlərinə baxırdı (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • SÖNMƏK

  SÖNMƏK – PARLAMAQ Son günləri yaşar dinc; Qəlbində sönmüş sevinc (A.Şaiq); Şəkli görcək qızın gözləri sevincdən parladı (S

  Tam oxu »
 • SÖNÜK

  SÖNÜK – QAYNAR Şəhərdəki sönük həyatından uzaqlaşmağa səy etdi. Qaynar şəhər bir dərya, qız isə üzük qaşı olub orada batmışdı (S

  Tam oxu »
 • SÖYMƏK

  SÖYMƏK – TƏRİFLƏMƏK – Mirzə Mahmud, sən qəzetdə məni söyəcəksən də, tərifləyəcəksən də, sənin işindir (Ə

  Tam oxu »
 • SÖZÇÜLÜK

  SÖZÇÜLÜK – YIĞCAMLIQ Əsərdə yığcamlıqdan çox sözçülüyə daha çox meyil edilmişdir

  Tam oxu »
 • SÖZLƏŞMƏK

  SÖZLƏŞMƏK – BARIŞMAQ Bəzən sözləşərdik, bəzən küsərdik; Yenə də bir yerdə çörək kəsərdik (S.Rüstəm); Axırda barışdılar, dostlaşdılar (S

  Tam oxu »
 • SÖZÜBÜTÖV

  SÖZÜBÜTÖV – AĞZIBOŞ Deyəsən, sən sözübütöv adama oxşayırsan (F.Kərimzadə); Ona söz demə, ağzıboşdur (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • SRAĞAGÜN

  SRAĞAGÜN – BU GÜN Axı srağagün gecə bərk yağış yağmışdı (C.Əmirov); Bu gün ilə, ərsə dönə; Hamı belə günlərlə öyünə (R

  Tam oxu »
 • START

  START – FİNAL Start idman yarışlarının başlandığı yer, final isə idman yarışlarının yekunlaşdırıcı son hissəsidir

  Tam oxu »
 • SUÇLU

  SUÇLU – GÜNAHSIZ Sən ağacı götür, suçlu özünü bildirəcək (Ata. sözü); Nə qədər günahsız adamları bada veriblər (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • SUÇSUZ

  SUÇSUZ – GÜNAHKAR Bəli, yox yer üzündə suçsuz adam (H.Cavid); Lakin könül bir sözdən; dərin yara alırsa; əcəb kimdir günahkar? (R

  Tam oxu »
 • SULAMAQ

  SULAMAQ – QURULAMAQ Zibil qutularını gündə bir dəfə boşaldıram, səkini gündə üç dəfə sulayıb süpürürəm (M

  Tam oxu »
 • SULANMAQ

  SULANMAQ – QURUMAQ Dodaqları azca qalınlaşıb sulanmışdı (İ.Şıxlı); Dənizlər, çaylar quruyub, dağlar çöküb (R

  Tam oxu »
 • SULU

  SULU – DƏMYƏ Bu fikirlə çapdı atı; Endi sulu dərəyə (A.Şaiq); Göytəpə kəndinin üst tərəfi dəmyədir (İ

  Tam oxu »
 • SUSQUN

  SUSQUN – DEYİNGƏN Bilmirəm, nə üçün o susqundur (“Ulduz”); Zövcəsi deyingən kişinin saqqalı tez ağarar (S

  Tam oxu »
 • SUSQUNLUQ

  SUSQUNLUQ – DEYİNGƏNLİK Demə gözə görünən sakitlik, susqunluq və mütilik aldadıcı bir tərzdə imiş (M

  Tam oxu »
 • SUSMAQ

  SUSMAQ – DİLLƏNMƏK Susma, sən sussan, mənim həyatım susar (A.Şaiq); Dillənir dindirməmiş gərəksiz bir saz kimi (S

  Tam oxu »
 • SUYUŞİRİN

  SUYUŞİRİN – ƏTİACI Bu təmkinli, suyuşirin adama baxa-baxa nədənsə dənizi xatırlayıram (S.Sərxanlı); Ətiacı arvaddır (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • SÜBH

  SÜBH – GECƏ Gecələr sübhə kimi, sakit edə bilmərəm, bu nigaran qəlbimi (R.Rza)

  Tam oxu »
 • SÜDƏMƏR

  SÜDƏMƏR – YAŞLI Eh!.. Atalar neylədi ki, sənin kimi südəmər oğullar neyləsin (A.Şaiq); İmirin üzündə özündən çox-çox yaşlı bir gülüş vardı (M

  Tam oxu »
 • SÜKUT

  SÜKUT – HAY-KÜY Sükut gərmiş qanadını evlərə, eşiklərə (H.Hüseynzadə); Bu hay-küy ona çox mənasız görünürdü (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • SÜLH

  SÜLH – MÜHARİBƏ Biz Vətən məcnunu, el aşiqi, sülh əsgəriyik; Biz Vətən naminə ölsək, dirilərdən diriyik (B

  Tam oxu »
 • SÜRƏTLƏ

  SÜRƏTLƏ – YAVAŞ İndi Rəna sürətlə işləyirdi (C.Məmmədov); Stəkanı nəlbəkiyə yavaş qoy (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • SÜRƏTLƏNMƏK

  SÜRƏTLƏNMƏK – LƏNGİMƏK Onda işimiz birə-on sürətlənər (M.İbrahimov); Pul ala bilməyəcəyəm, işimiz ləngiyəcək (M

  Tam oxu »
 • SÜRƏTLİ

  SÜRƏTLİ – YAVAŞCA Hər üçü evi tərk edib sürətli addımlarla irəlilədi (S.Vəliyev); Otaqdan yavaşca çıxdı (M

  Tam oxu »
 • SÜST

  SÜST – GÜMRAH Təngimiş səsimdən, süst gülüşümdən; Elə bil yanğımı hiss edib duydu (Ə.Cəmil); Gümrah oğlandır, işləməkdən yorulmur (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • SÜSTLÜK

  SÜSTLÜK – GÜMRAHLIQ Bağır çox fikirləşdi, ərköyün Nazlının, haylı-haraylı Nazlının indiki süstlüyünü, sakitliyini bircə yerə yozdu (İ

  Tam oxu »
 • SÜVARİ

  SÜVARİ – PİYADA Cavanşirin Muğan qalasına hamıdan əvvəl sərkərdə Poladın süvariləri yol açdılar (M.Hüseyn); Topların ara vermədən atdığı yaylım atəşin

  Tam oxu »
 • ŞAD

  ŞAD – QƏMGİN Mən həmişə şad və qəmgin xəbərləri onun çöhrəsindən oxuyardım (M.S.Ordubadi). ŞAD – MƏYUS İzzət vağzala nə qədər şad getmişdisə, o qədər

  Tam oxu »
 • ŞADLANMAQ

  ŞADLANMAQ – HEYİFSİLƏNMƏK Sevinsin, şadlansın çöl də, çəmən də (C.Novruz); Mən başqa şeyə heyifsilənirəm (C

  Tam oxu »
 • ŞADLIQ

  ŞADLIQ – BƏDBƏXTLİK Bir kəlmə bu halım ya şadlıqdır və ya bədbəxtlik (C.Cabbarlı)

  Tam oxu »
 • ŞAX

  ŞAX – ƏYRİ Camaatın üzünə şax baxım (M.İbrahimov); Həmişə çalışırdı ki, başqasına əyri baxsın. ŞAX – ƏZİK Qalın və şax yarpaqları başında boşqab kimi

  Tam oxu »
 • ŞAXLI

  ŞAXLI – KÖHNƏ Köynəyi köhnə, amma kostyumu şaxlı idi (“Ulduz”). ŞAXLI – QIRIŞIQ Şaxlı köynəyinin üstündən qırışıq qalstukunu bağlamaq istədi

  Tam oxu »