Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • SRAĞAGÜN

  SRAĞAGÜN – BU GÜN Axı srağagün gecə bərk yağış yağmışdı (C.Əmirov); Bu gün ilə, ərsə dönə; Hamı belə günlərlə öyünə (R

  Tam oxu »
 • START

  START – FİNAL Start idman yarışlarının başlandığı yer, final isə idman yarışlarının yekunlaşdırıcı son hissəsidir

  Tam oxu »
 • SUÇLU

  SUÇLU – GÜNAHSIZ Sən ağacı götür, suçlu özünü bildirəcək (Ata. sözü); Nə qədər günahsız adamları bada veriblər (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • SUÇSUZ

  SUÇSUZ – GÜNAHKAR Bəli, yox yer üzündə suçsuz adam (H.Cavid); Lakin könül bir sözdən; dərin yara alırsa; əcəb kimdir günahkar? (R

  Tam oxu »
 • SULAMAQ

  SULAMAQ – QURULAMAQ Zibil qutularını gündə bir dəfə boşaldıram, səkini gündə üç dəfə sulayıb süpürürəm (M

  Tam oxu »
 • SULANMAQ

  SULANMAQ – QURUMAQ Dodaqları azca qalınlaşıb sulanmışdı (İ.Şıxlı); Dənizlər, çaylar quruyub, dağlar çöküb (R

  Tam oxu »
 • SULU

  SULU – DƏMYƏ Bu fikirlə çapdı atı; Endi sulu dərəyə (A.Şaiq); Göytəpə kəndinin üst tərəfi dəmyədir (İ

  Tam oxu »
 • SUSQUN

  SUSQUN – DEYİNGƏN Bilmirəm, nə üçün o susqundur (“Ulduz”); Zövcəsi deyingən kişinin saqqalı tez ağarar (S

  Tam oxu »
 • SUSQUNLUQ

  SUSQUNLUQ – DEYİNGƏNLİK Demə gözə görünən sakitlik, susqunluq və mütilik aldadıcı bir tərzdə imiş (M

  Tam oxu »
 • SUSMAQ

  SUSMAQ – DİLLƏNMƏK Susma, sən sussan, mənim həyatım susar (A.Şaiq); Dillənir dindirməmiş gərəksiz bir saz kimi (S

  Tam oxu »
 • SUYUŞİRİN

  SUYUŞİRİN – ƏTİACI Bu təmkinli, suyuşirin adama baxa-baxa nədənsə dənizi xatırlayıram (S.Sərxanlı); Ətiacı arvaddır (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • SÜBH

  SÜBH – GECƏ Gecələr sübhə kimi, sakit edə bilmərəm, bu nigaran qəlbimi (R.Rza)

  Tam oxu »
 • SÜDƏMƏR

  SÜDƏMƏR – YAŞLI Eh!.. Atalar neylədi ki, sənin kimi südəmər oğullar neyləsin (A.Şaiq); İmirin üzündə özündən çox-çox yaşlı bir gülüş vardı (M

  Tam oxu »
 • SÜKUT

  SÜKUT – HAY-KÜY Sükut gərmiş qanadını evlərə, eşiklərə (H.Hüseynzadə); Bu hay-küy ona çox mənasız görünürdü (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • SÜLH

  SÜLH – MÜHARİBƏ Biz Vətən məcnunu, el aşiqi, sülh əsgəriyik; Biz Vətən naminə ölsək, dirilərdən diriyik (B

  Tam oxu »
 • SÜRƏTLƏ

  SÜRƏTLƏ – YAVAŞ İndi Rəna sürətlə işləyirdi (C.Məmmədov); Stəkanı nəlbəkiyə yavaş qoy (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • SÜRƏTLƏNMƏK

  SÜRƏTLƏNMƏK – LƏNGİMƏK Onda işimiz birə-on sürətlənər (M.İbrahimov); Pul ala bilməyəcəyəm, işimiz ləngiyəcək (M

  Tam oxu »
 • SÜRƏTLİ

  SÜRƏTLİ – YAVAŞCA Hər üçü evi tərk edib sürətli addımlarla irəlilədi (S.Vəliyev); Otaqdan yavaşca çıxdı (M

  Tam oxu »
 • SÜST

  SÜST – GÜMRAH Təngimiş səsimdən, süst gülüşümdən; Elə bil yanğımı hiss edib duydu (Ə.Cəmil); Gümrah oğlandır, işləməkdən yorulmur (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • SÜSTLÜK

  SÜSTLÜK – GÜMRAHLIQ Bağır çox fikirləşdi, ərköyün Nazlının, haylı-haraylı Nazlının indiki süstlüyünü, sakitliyini bircə yerə yozdu (İ

  Tam oxu »
 • SÜVARİ

  SÜVARİ – PİYADA Cavanşirin Muğan qalasına hamıdan əvvəl sərkərdə Poladın süvariləri yol açdılar (M.Hüseyn); Topların ara vermədən atdığı yaylım atəşin

  Tam oxu »
 • ŞAD

  ŞAD – QƏMGİN Mən həmişə şad və qəmgin xəbərləri onun çöhrəsindən oxuyardım (M.S.Ordubadi). ŞAD – MƏYUS İzzət vağzala nə qədər şad getmişdisə, o qədər

  Tam oxu »
 • ŞADLANMAQ

  ŞADLANMAQ – HEYİFSİLƏNMƏK Sevinsin, şadlansın çöl də, çəmən də (C.Novruz); Mən başqa şeyə heyifsilənirəm (C

  Tam oxu »
 • ŞADLIQ

  ŞADLIQ – BƏDBƏXTLİK Bir kəlmə bu halım ya şadlıqdır və ya bədbəxtlik (C.Cabbarlı)

  Tam oxu »
 • ŞAX

  ŞAX – ƏYRİ Camaatın üzünə şax baxım (M.İbrahimov); Həmişə çalışırdı ki, başqasına əyri baxsın. ŞAX – ƏZİK Qalın və şax yarpaqları başında boşqab kimi

  Tam oxu »
 • ŞAXLI

  ŞAXLI – KÖHNƏ Köynəyi köhnə, amma kostyumu şaxlı idi (“Ulduz”). ŞAXLI – QIRIŞIQ Şaxlı köynəyinin üstündən qırışıq qalstukunu bağlamaq istədi

  Tam oxu »
 • ŞAXTA

  ŞAXTA – İSTİ Sizin başınızı şaxta vurmuşdur (C.Cabbarlı); Adam bilmirdi ki, istidən başını hara soxsun (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • ŞAXTALI

  ŞAXTALI – BÜRKÜLÜ Sanki onu şaxtalı, boranlı qış günündə buzlu suya saldılar (İ.Şıxlı); O günün sabahı bürkülü yay axşamında Gülşən kolxoz idarəsinə g

  Tam oxu »
 • ŞAQRAQ

  ŞAQRAQ – KƏDƏRLİ Ömrümüzdən bir gün belə incə, şaqraq keçirdik (A.İldırım); Kədərlidir, imkandan artıqdırsa (R

  Tam oxu »
 • ŞƏFƏQLİ

  ŞƏFƏQLİ – SOLĞUN Göyərçin üzü bədirlənmiş ay kimi şəfəqli idi (Ə.Vəliyev); Varaqlar solğun, sarı (R.Rza)

  Tam oxu »
 • ŞƏFFAF

  ŞƏFFAF – BULANLIQ Bu gecələrin birində; ayrılan yolumuz kimi; şəffaf buz kimi (R.Rza); Üfüqlər boz; elə bil ki, bir bulanlıq gölə düşüb günəş (R

  Tam oxu »
 • ŞƏXSİ

  ŞƏXSİ – ÜMUMİ Şəxsi məsələlərin vaxtını uzada bilərik (M.S.Ordubadi); Kolxozun ümumi iclası onları bəzi əlavələrlə təsdiq etmişdi (M

  Tam oxu »
 • ŞƏKLƏMƏK

  ŞƏKLƏMƏK – SALLAMAQ Gah qulaqlarını sallayır, gah da yad bir səs eşitmiş kimi şəkləyirdi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ŞƏLƏ

  ŞƏLƏ – BALACA Şələ quyruğunu o yan-bu yana sürüyür (M.İbrahimov); Elə bil balaca daxma tamamilə boş idi (A

  Tam oxu »
 • ŞƏN

  ŞƏN – CANSIXICI Şən və gülər, həmişə şad olsun (C.Məmmədov); Şəhərin cansıxıcı həyatı, bekarçılıq Hüseynqulunu təngə gətirmişdi (A

  Tam oxu »
 • ŞƏNLƏNMƏK

  ŞƏNLƏNMƏK – KƏDƏRLƏNMƏK Günəşdən şənlənir; Geniş çöllər, ulu Tanrım (C.Cabbarlı); Baxıb dörd tərəfə kədərləndilər (C

  Tam oxu »
 • ŞƏNLİK

  ŞƏNLİK – QƏMGİNLİK Küçədə şənlik artmışdı (Çəmənzəminli); Evimizdə bir matəm qəmginliyi vardı (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • ŞƏR

  ŞƏR – XEYİR Şər xeyirə, xeyir şərə bağlıdır (H.Hüseynzadə)

  Tam oxu »
 • ŞƏRƏFLİ

  ŞƏRƏFLİ – BƏDNAM Bu gün ən şərəfli bir gündür bizə (A.Şaiq); Çaqqal var ki, gödən çıxardar, qurdun adı bədnamdır (Ata

  Tam oxu »
 • ŞƏRƏFSİZ

  ŞƏRƏFSİZ – QEYRƏTLİ Heç vaxt pis əmələ qoşulmamış, şərəfsiz iş görməmişdi (S.Vəliyev); Qeyrətli cavanlarımızdan biridir (M

  Tam oxu »
 • ŞƏRƏFSİZLİK

  ŞƏRƏFSİZLİK – QEYRƏTLİLİK Anlaya bilmir ki, şərəfsizliyi; Altun dünyasında şərəf sayırlar (B.Vahabzadə); Qeyrətliyinə görə boğulub qalıb (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • ŞƏRQ

  ŞƏRQ – QƏRB Şərqin qızıl qəndili sallanır, onu yandırın (S.Rüstəm); Düşmən çəkilir qərbə pərişan; Sən cəbhəni sükunətlə yaranda (S

  Tam oxu »
 • ŞƏRQLİ

  ŞƏRQLİ – QƏRBLİ Sizinlə birinci dəfə görüşdükdə orijinal bir şərqli görmüş oldum (M.S.Ordubadi); Gənc qadın tam mənası ilə bir qərbli qadın qiyafəsini

  Tam oxu »
 • ŞƏVƏ

  ŞƏVƏ – AĞ Üzündə şəvə saqqalının xətti pozulmuş, çənəsindəki ağ tüklər çoxalmışdı (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »
 • ŞIDIRĞI

  ŞIDIRĞI – ARABİR Göz dolu nəvaziş daha yaxşıdır; Tərifin şıdırğı yağışlarından (S.Tahir); Mən arabir: qayğıların qayğısından bişirəm (M

  Tam oxu »
 • ŞILTAQ

  ŞILTAQ – SAKİT Xəyalat qucaqladı hər şıltaq dalğasını (S.Rüstəm); Kislovodskda səhər açılanda hava sakit və aydın idi (M

  Tam oxu »
 • ŞILTAQLIQ

  ŞILTAQLIQ – SAKİTLİK Bu naz, bu şıltaqlıq, əbəsdir, əbəs (S.Rüstəm); Dəniz də bu sakitlik içində; Nəhəng mavi bir damla (R

  Tam oxu »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏK

  ŞİDDƏTLƏNMƏK – ZƏİFLƏMƏK Külək şiddətləndi (İ.Şıxlı); Qan dövranı zəifləyir (M.Hüseyn)

  Tam oxu »
 • ŞİDDƏTLİ

  ŞİDDƏTLİ – ZƏİF Şiddətli vuruşma gedirdi (M.Hüseyn); Zəif gözlərinə düşdükcə işıq; Qamaşır... Kim bilir qəlbində nə var? (S

  Tam oxu »
 • ŞİMAL

  ŞİMAL – CƏNUB Eyni gündə, eyni saatda şimaldan cənuba gedən qatar Mir Əlini gətirdi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »