Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • ÇƏÇİX’

  I (Naxçıvan, İrəvan) 1. qızıl boyunbağı (Naxçıvan). – Çəçiyi olan çəçiy aparı (Naxçıvan) 2. qadınların topuqlarına bağladıqları muncuq

  Tam oxu »
 • ÇƏÇİX’LƏMƏX’

  (Qazax) təpikləmək, qabaq ayaqları ilə vurmaq. – Qoyma, at uşağı çəçix’lər

  Tam oxu »
 • ÇƏÇİL

  (İmişli, Qazax, İrəvan) dələmə. – Çəçil çox şirin olor (Qazax)

  Tam oxu »
 • ÇƏDƏNƏ

  (İrəvan, Zəngibasar) xırda, balaca (göz). – Çədənə göz uşaxdı (İrəvan)

  Tam oxu »
 • ÇƏFƏR

  (Naxçıvan) su süzmək üçün daş. – O su süzülən daş çəfər adlanır

  Tam oxu »
 • ÇƏFGƏN

  (Ucar) miçətkən. – Yayda bütün öylərdə cəfgən qurullar

  Tam oxu »
 • ÇƏHLƏX’

  (Çənbərək) köhnə ayaqqabı. – Çəhləyi əyğıma:lıf eşiyə çıxdım

  Tam oxu »
 • ÇƏHLƏMAX

  (Ordubad) sıxmaq. – Tutu çəhliyib suyun çıxart

  Tam oxu »
 • ÇƏHLİM

  (Çənbərək, Daşkəsən, Gəncə, İmişli, Qarakilsə, Qazax, Meğri, Ordubad, Şəmkir, Tovuz, Yevlax, Zəngilan) 1

  Tam oxu »
 • ÇƏHLİMNƏMƏX’

  (Şəmkir) izləmək, izinə düşmək. – Çəhlimnədim, gördüm heyvan gedif girif bağa

  Tam oxu »
 • ÇƏHMƏ

  (Ağdam, Borçalı, Culfa, Goranboy, Karvansaray, Tərtər, Tovuz, İrəvan, Zəngilan) bax çəkmə. – Çəhmə şovradan çox bərk olor (Borçalı); – Büyün Vəligildə

  Tam oxu »
 • ÇƏHMƏCƏ

  (Şərur) xörək adı

  Tam oxu »
 • ÇƏKAŞIX

  (Gəncə, Goranboy) bahalı dəridən və məxmərdən tikilmiş qolsuz və yaxasız qadın paltarı. – Çəkaşığı qoja arvatdar ge:nərdi (Goranboy); – Çəkaşığın tiki

  Tam oxu »
 • ÇƏKÇƏKİ

  (Gəncə, Şamaxı, Tovuz) quş adı. – Çəkçəki balaca quşdu (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • ÇƏKƏCƏX’

  I (Şahbuz) təndirin ağzına qoyulan taxta qapaq. – Çəkəcəyi gəti, qoyax təndirin ağzına II (Şahbuz) cınaq

  Tam oxu »
 • ÇƏKƏCƏK

  (İmişli, Kürdəmir) tapqır. – Çəkəcəğin bərk çək atın (İmişli)

  Tam oxu »
 • ÇƏKƏLƏX’

  (Çənbərək, Qazax, Tovuz, Zəngibasar) bax çəkələt

  Tam oxu »
 • ÇƏKƏLƏT

  (Gədəbəy, Qazax, Tovuz) yüngül ev ayaqqabısı. – A bala, çəkələtdəri maηə:ti, eşiyə çıxejam (Gədəbəy)

  Tam oxu »
 • ÇƏKƏR

  (Kürdəmir, Şamaxı) qorxu. – Heş kimnən çəkərim yoxdu

  Tam oxu »
 • ÇƏKƏRƏX’

  (Gəncə, Naxçıvan) az-az. – Çəkərəx’ yi, tez-tez yi (Gəncə)

  Tam oxu »
 • ÇƏKİ

  (Basarkeçər, Borçalı, Goranboy, İmişli, İrəvan) tapqır. – Çəki olmasa yəhər aşar, atın belində durmaz (Goranboy); – Ə:, atın çəkisin bərkit (Borçalı);

  Tam oxu »
 • ÇƏKİFDÖYMƏ

  (Şuşa) uşaq oyunu adı

  Tam oxu »
 • ÇƏKİŞGƏN

  (Ağcabədi) cınaq (toyuqda). – Çəkişgəni mərşdəşillər, so:ra qırıllar; – Çəkişgəni çəkdin, yadda gərəx’ saxlıyasan

  Tam oxu »
 • ÇƏKİŞMƏ

  (Şuşa) uşaq oyunu adı

  Tam oxu »
 • ÇƏKİŞMƏG

  (Cəlilabad, Salyan) mərcləşmək, mərc gəlmək. – Üç gün qabağ arvadnan kişi çəkişmişdilər (Cəlilabad)

  Tam oxu »
 • ÇƏKİŞMƏX’

  (Cəbrayıl, Şəki) bax çəkişməg. – Bir qonaxlıxdan çəkişmişix’, kim uduzdu verəcəx’ (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • ÇƏKİŞOTU

  (Ucar) dərman bitkisi adı. – Çəkişotu yarpağını yaranın üssünə qoyurux, yaranın çirkin çıxardır

  Tam oxu »
 • ÇƏKMƏ

  (Gəncə, Naxçıvan, Ordubad, İrəvan) xörək adı

  Tam oxu »
 • ÇƏKMƏÇÜ

  (Ağcabədi) gönü döyüb hamarlamaq üçün alət. – Çəkməçünü vurursaη gönə, gönün qırışın açır

  Tam oxu »
 • ÇƏKMƏDUZ

  (Şərur) çəkməçi. – Çəkməduz çəhmə tikər

  Tam oxu »
 • ÇƏKMƏG

  I (Cəlilabad) çağırmaq. – Yolda Sədəfi çox çəkdüg, eşitmədi ki, eşitmədi II (Cəlilabad, Yardımlı) üyütmək

  Tam oxu »
 • ÇƏKUZANDI

  I (Goranboy) quşatan, quş vurmaq üçün rezindən düzəldilən alət. – Uşaxlar çəkuzandıynan quş vurullar II (Şamaxı) ətdə olan qığırdağaoxşar damar

  Tam oxu »
 • ÇƏKUZAT

  (Tərtər) quşatan. – Uşaxlar çəkuzatnan quş vurdular

  Tam oxu »
 • ÇƏQƏLƏM

  (Zaqatala) çiyələk

  Tam oxu »
 • ÇƏL

  (Ordubad) tənəyin budağı. – Mevin çəlin əyərıx, bağlarıx

  Tam oxu »
 • ÇƏLÇÖ:ÜR

  çəlçö:ür eləməx’: (Basarkeçər) ölçüb-biçmək, götür-qoy etmək. – Çox çəlçö:ür elədim bir şey çıxmadı ◊ Çəlçö:ürə salmax (Basarkeçər) – süründürmək, get

  Tam oxu »
 • ÇƏLƏ

  (Bakı) ərəbdovşanı. – Bu gün bir dənə çələ tutdım

  Tam oxu »
 • ÇƏLƏB

  (Əli Bayramlı, Quba) arıq, zəif

  Tam oxu »
 • ÇƏLƏCOŞ

  (Hamamlı) bax kələcöş I. – A:z, dur bir çələçoş qayır yeəx’

  Tam oxu »
 • ÇƏLƏMBİR

  (Ağdam, Cəlilabad) istiot. – Mən həyətdən çoxli çələmbir dərdim (Cəlilabad)

  Tam oxu »
 • ÇƏLƏMİR

  (Dərbənd) yeməli yabanı bitki adı. – Səfər əmi çələmir dərmağa qəyələrə kititdü

  Tam oxu »
 • ÇƏLİX’

  (Meğri) əkilmək üçün kəsilmiş tənək çubuğu. – Bizim qalxuz bu yil üş yüz min çəlix’ satdı

  Tam oxu »
 • ÇƏLİQA

  (Meğri) arıq, zəif. – Çəliqa qışdarq: yaraşır enni tumən geyməx’

  Tam oxu »
 • ÇƏLİMƏX’

  (Cəbrayıl) hananın ərişlərini hamarlamaq, nizama salmaq

  Tam oxu »
 • ÇƏLİMSİZ

  (Şəki) pis, xoşagəlməyən. – Yaman çəlimsiz üşaxları var

  Tam oxu »
 • ÇƏLLƏX’

  (Yevlax) güclü, qüvvətli. – Xanlar çəlləy adamdı

  Tam oxu »
 • ÇƏLLƏŞMAX

  (Balakən) çalışmaq, işləmək

  Tam oxu »
 • ÇƏLLƏŞMƏX’

  (Gəncə) bax çəlləşmax. – Savahdan bəri bağda çəlləşirəm

  Tam oxu »
 • ÇƏLO

  (Zərdab) ölçü qabı. – Nəcəf üç çəlo şahad aldı

  Tam oxu »
 • ÇƏLP

  (Tovuz) avar. – Çəlpnən gəmiyi basıllar

  Tam oxu »